Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Young Living Europe B.V.

1. Allmän information om behandling av personuppgifter
Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Den här sekretesspolicyn beskriver hur YOUNG LIVING ("vi," "oss" och "vår") använder och skyddar de personuppgifter som samlas in via https://www.youngliving.com/ ("YOUNG LIVING-hemsidan").

Personuppgifter är all slags data som kan kopplas till dig, såsom din titel, ditt namn, adress, e-postadress, ip-adress etcetera. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med villkoren i EU:s dataskyddsförordning ("DSF")/General Data Protection Regulation ("GDPR") samt andra europeiska och tillämpliga nationella dataskyddsförordningar.

Insamling och behandling av personuppgifter sker endast efter att du har samtyckt till detta eller då behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Följande avsnitt kommer att informera dig om vilka uppgifter vi samlar in och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer att informera dig nedan om och när vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för särskilda funktioner av våra erbjudanden eller tjänster eller om vi använder dina personuppgifter i marknadsförings- eller analyssyfte. Vi informerar dig även om specifika kriterier och hur länge vi behandlar personuppgifterna. Vi informerar dig även om dina rättigheter gällande behandling av personuppgifter.

Den här sekretesspolicyn gäller endast vår YOUNG LIVING-hemsida. I den händelse att du vidarebefordras via länkar från vår YOUNG LIVING-hemsida till tredje-part-hemsidor rekommenderar vi att du hittar information om hur de behandlar dina personuppgifter.
2. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Den ansvarige personen enligt den allmänna dataskyddsförordningen och alla andra tillämpliga dataskyddsförordningar inom EU ("Personuppgiftsansvarig") är YOUNG LIVING. Om du har frågor, förslag eller kritik angående vår sekretesspolicy på vår hemsida får du gärna kontakta:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

E-post: kundtjanst@youngliving.com

Registrerade personer kan också kontakta vårt dataskyddsombud när som helst med frågor och förslag angående dataskydd. Han kan kontaktas på ovanstående adress och även på:

E-post: DPO@youngliving.com
3. Förklaring av de rättsliga grunderna och tidsramen för lagring av uppgifter
3.1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

I den mån som vi får ditt samtycke till behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) mening 1 (a) i DSF den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. Ditt samtycke kan återkallas och gäller då för framtida bruk.

När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller ditt företag är artikel (1) 1 (b) i DSF den rättsliga grunden. Detta är även tillämpligt vid behandling i samband med för-avtalsenliga handlingar.

I den mån som behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra våra lagliga förpliktelser är artikel 6 (1) (1) (c) i DSF den rättsliga grunden.

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda företagets berättigade intressen eller en tredje parts eller dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen kommer artikel 6 (1) (1) (f) i DSF att vara den rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

3.2 Lagringstid och radering av data

De personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras av oss förvaras så länge som är nödvändigt för det specifika ändamålet. Om det inte längre finns en anledning till att lagra uppgifterna kommer din data att raderas eller så kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas.

Europeiska bestämmelser, tillämpliga nationella lagar eller andra bestämmelser kan dock kräva en längre lagringstid för uppgifterna vi behandlar. Om lagringstiden utgår kommer vi att radera uppgifterna eller begränsa behandlingen.
4. Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter är du den "registrerade" enligt den allmänna dataskyddsförordningen. I den kapaciteten har du följande rättigheter vis-à-vis YOUNG LIVING:

4.1. Rätt till information om behandlingen

Du kan när som helst begära ut information av oss som rör huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas (läs artikel 15 i DSF).

4.2. Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av dina uppgifter av YOUNG LIVING om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga (läs artikel 16 i DSF).


4.3. Rätt till begränsning av behandling

Vid särskilda omständigheter kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (läs artikel 18 i DSF).

4.4. Rätt till radering

Du kan kräva att dina personuppgifter raderas av YOUNG LIVING utan onödigt dröjsmål på särskilda villkor. Rätt till radering gäller inte om behandlingen av personuppgifter är nödvändig (läs artikel 17 i DSF).

4.5. Rätt att bli informerad

Om du har använt din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling vis-à-vis YOUNG LIVING, ska YOUNG LIVING underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionell ansträngning (läs artikel 19 i DSF).

4.6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som identifierar dig som du har tillhandahållit YOUNG LIVING i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till ett annat företag utan att YOUNG LIVING, som tillhandahållits uppgifterna, hindrar detta, om villkoren för detta uppfylls (läs artikel 20 i DSF).


4.7 Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter avseende dig enligt artikel 6 (1) (f) i DSF grundat på din specifika situation (läs artikel 21 (1) i DSF). Konsekvensen av invändningen är att YOUNG LIVING inte längre behandlar personuppgifter som avser dig, om inte YOUNG LIVING kan påvisa avgörande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna som avser dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring (läs artikel 21 (2) i DSF).


Du kan använda följande kontaktuppgifter för att informera oss om dina invändningar:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
E-post: kundtjanst@youngliving.com
4.8. Rätt att återkalla samtycke till dataskyddsdeklarationen

Om du har samtyckt till dataskyddsdeklarationen kan du när som helst återkalla detta (läs artikel 7 i DSF). Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycke, innan detta återkallas.


4.9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet


Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen (läs artikel 77 i DSF).
5. Besöka YOUNG LIVING-hemsidan och skapandet av loggfiler
Varje gång du besöker YOUNG LIVING-hemsidan samlar vårt system automatiskt in data och information från ditt datasystem. Bland annat samlas följande data in:
Information om den webbläsaren du använder
Information om ditt operativsystem
Information om din internetleverantör
Din ip-adress
Datum och tid då du besökte vår hemsida
Information om från vilken hemsida ditt system kommer till vårt system
Information om hemsidan som ditt system når genom vår hemsida
Ovannämnd data som samlas in angående dig kommer att lagras i loggfiler i vårt system. I princip lagras inte denna data tillsammans med andra personuppgifter.
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. Vi har berättigade intressen i att samla in och tillfälligt förvara sådan information eftersom tillfällig lagring av ip-adresser av systemet är nödvändig för att du ska kunna använda hemsidan.

Lagring av loggfiler möjliggör hemsidans funktionalitet. Dessa uppgifter används också för att optimera vår hemsida och säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system. Vi utvärderar inte dina loggfiler i marknadsföringssyfte. Ett undantag är informationen vi samlar in om dina webbläsarinställningar. Bland annat registreras vilket språk du har ställt in på din webbläsare för att kunna visa rätt språk på YOUNG LIVING-hemsidan.

Så snart som uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som nämns här kommer de att raderas eller göras anonyma så att det inte längre går att identifiera dig. Om data lagras i loggfiler kommer detta att raderas efter sju dagar.
6. Första beställningen (registrering för distributörer och detaljhandelskunder)
6.1. Behandling av YOUNG LIVING

För att göra en första beställning på YOUNG LIVING-hemsidan kan du registrera dig på YOUNG LIVING-hemsidan och skapa en användarprofil. Först väljer du om du vill bli en (framtida) distributör eller kund hos YOUNG LIVING. Vi kan även behandla följande uppgifter om dig under registreringen:
Ditt namn
Juridisk person (företag, egenföretagare, fysisk person)
Din adress
Vilket land du eller ditt företag kommer från
Ditt språk
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Dina betalningsuppgifter
Ditt momsregistreringsnummer (endast för distributörer)
Din ålder
Ditt lösenord
En pin-kod
Information om huruvida en registrerad medlem har bjudit in dig och i så fall sponsors-id eller värvar-id
Efter att du har skrivit in dina uppgifter kommer YOUNG LIVING att skapa ett användarkonto åt dig och kommer sedan att tilldela dig ett kund-id. Vi använder, lagrar och behandlar dessa uppgifter eftersom det är nödvändigt för skapandet av eller ändringar i avtalet mellan dig och YOUNG LIVING samt för användandet och faktureringen av relaterade tjänster.

Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling av personuppgifter på YOUNG LIVING-hemsidan är artikel 6 (1) (1) (b) och (f) i DSF. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det nämnda ändamålet och det inte finns några avtalsenliga eller rättsliga krav på lagring. För närvarande ska detta ske inget senare än efter 10 år.

6.2 Överföring till tredje part

Om du är en detaljhandelskund via en återförsäljare på en MyYL-hemsida genom vår YOUNG LIVING-hemsida kommer vi att informera dig på MyYL-hemsidan om vilka produkter du har lagt till i din kundvagn. Det är möjligt att en del av den information du har angett under registreringen är tillgänglig för våra behöriga distributörer i syfte att räkna ut provision. De kan möjligtvis kunna se vilka produkter du köpt och när, samt även ditt namn.

Den rättsliga grunden för den ovannämnda behandlingen av personuppgifter av YOUNG LIVING är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. YOUNG LIVING har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter eftersom distributörer får provision på deras försäljning.

Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet och det inte finns några avtalsenliga eller rättsliga krav på lagring.

7. Nyhetsbrev
7.1 Försändelse av nyhetsbrev

När du skapar ett kundkonto har du möjlighet att börja prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Om du samtycker till detta kommer vårt nyhetsbrev att uppdatera dig om de senaste nyheterna angående YOUNG LIVINGS oljor och produkter, YOUNG LIVINGS evenemang, YOUNG LIVINGS retreats och våra YOUNG LIVING-gårdar. De uppgifter du anger när du börjar prenumerera på nyhetsbrevet skickas till oss via användargränssnittet. Dessa uppgifter är oftast:

Din e-postadress
Ditt namn
Ditt företagsnamn
Ytterligare valfria personuppgifter som du anger behandlas också
Vi behöver veta din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och även i identifierings- och verifieringssyften.

Vi kommer även att lagra dina ip-adresser och tiden du registrerade och bekräftade kontot. Syftet med detta är att ha dokumentation på din registrering och om det behövs även för att kunna informera dig ifall dina personuppgifter används felaktigt. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF.

Vi kommer att radera dina uppgifter så snart du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet eller om denna avslutas av oss. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att återkalla ditt samtycke för framtida bruk. Varje nyhetsbrev som skickas till dig har en länk du kan klicka på för att enkelt avsluta prenumerationen. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@youngliving.com eller till den personuppgiftsansvariga personen som nämnts ovan.
7.2 Överföring till tredje part

Våra nyhetsbrev distribueras av MailChimp, en e-postleverantör på adressen Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA ("MailChimp"). Vi använder MailChimps tjänster som beställd behandling av data.

MailChimp kan använda den icke-identifierande data som skickas till dem, som inte kan tillskrivas en specifik användare, i syfte att optimera eller förbättra sina tjänster, t. ex. för teknisk optimering av leverans och nyhetsbrevets presentation eller i statistiska ändamål. MailChimp använder dock inte data från mottagarna av nyhetsbreven för att kontakta mottagarna själva och överför inte uppgifterna till tredje parter.

MailChimp behandlar även dina personuppgifter i de Förenta Staterna enligt USA-EU:s principer om sekretesskydd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework och garanterar därför att följa europeiska sekretesstandarder.

MailChimp används på grund av våra berättigade intressen enligt artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. Om du avslutar din prenumeration eller återkallar ditt samtycke kommer vi att informera MailChimp om att de ska radera dina personuppgifter.

Du kan läsa MailChimps sekretesspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
8. Kontakt med YOUNG LIVING
8.1 Behandling av YOUNG LIVING

På vår hemsida hittar du flera olika e-postadresser som du kan använda för att kontakta oss, beroende på vad ärendet gäller. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss kommer vi att spara din e-postadress samt ytterligare uppgifter du anger.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) (1) (b) och (f) i DSF eftersom kontakten kan vara början på ett avtal, men YOUNG LIVING har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på ditt meddelande. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för ändamålet och när detta inte står i konflikt med några avtalsenliga eller rättsliga krav på lagring. Konversationen avslutas när det kan tolkas från sammanhanget att problemet har lösts.

När ett meddelande skickas till dig kan även följande uppgifter om dig lagras:
Din ip-adress
Datum och tid då du kontaktade oss
Dessa ytterligare personuppgifter som behandlas under inlämningsprocessen är menade att förhindra felaktig användning av e-postadressen och för att säkerställa våra informationstekniska systems säkerhet. De ytterligare personuppgifter som samlas in under utskicket kommer att raderas senast efter sju dagar. Personuppgifterna används enbart i syfte att behandla konversationen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) (1) (b) eller (f) i DSF.
8.2. Livechatt (behandlas av tredje parter)

Vi erbjuder en livechatt på YOUNG LIVING-hemsidan som kallas Boldchat, som du kan använda för att kontakta kundtjänsten på YOUNG LIVING. Chatten drivs av LogMeIn och data överförs direkt till vår kundtjänst via Boldchat. LogMeIn kan nås på LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland ("Boldchat"). Boldchat är en webbaserad tjänst för direktkontakt med kunder som har ett flertal högeffektiva funktioner, support- och kommunikationsverktyg och API som möjliggör för kundtjänstmedarbetare att nå och hjälpa besökare på YOUNG LIVING-hemsidan. Om du väljer det här alternativet kommer endast ditt namn att överföras i textrutan. Ytterligare uppgifter kommer endast att delges om du anger det i chatten eller om vi beskriver det nedan.

Om du använder chatten kommer Boldchat att samla in uppgifter som uppkommer i chatten. Dessa uppgifter anges antingen av dig eller andra personer som använder chatten tillsammans med dig eller skapas av infrastrukturen (till exempel samtalets varaktighet, användning av webbkameror, information om uppkopplingen etcetera.). Boldchat får även samla in uppgifter om användning och loggar om chattens åtkomst och hur den används, inklusive information om på vilken slags enhet chatten används, IP-adresser, platsdata, språkinställningar, vilket operativsystem som används, enhetsidentifiering och annan diagnostisk data som Boldchat använder för att underhålla sina tjänster.

Boldchat kan överföra dina personuppgifter till tredje länder där det inte finns tillräckligt dataskydd enligt DSF. Boldchat arbetar enligt USA-EU:s principer om sekretesskydd för Boldchats överföring till USA och har alltid använt EU:s avtalsenliga standardparagrafer. Du hittar ytterligare information här: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. Behandlingen av personuppgifter i chattprogrammets textruta är enbart i syfte att svara på din fråga så snabbt och bra som möjligt. Det ligger i vårt intresse att förbättra vår kundtjänst. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för ändamålet och när detta inte står i konflikt med några avtalsenliga eller rättsliga krav på lagring. Konversationen avslutas när det kan tolkas från sammanhanget att problemet har lösts.

Mer information om Boldchat hittar du här: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Överföring till andra YOUNG LIVING-företag

De uppgifter du anger i kontaktrutan kan komma att skickas vidare andra YOUNG LIVING-företag i den händelse att ditt spörsmål har geografiska eller andra slags kopplingar till dem (beställd databehandling). YOUNG LIVING kommer dock fortfarande att vara din första kontakt och dina rättigheter gentemot YOUNG LIVING fortsätter att gälla. Du kan se en överblick över våra dotterbolag här: https://www.youngliving.com/sv_SE/company/contactus/international.

YOUNG LIVING kan även överföra dina personuppgifter till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), inklusive USA. Detta görs endast om våra YOUNG LIVING-företag påverkas tematiskt av ditt spörsmål. YOUNG LIVING kommer dock att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en godkänd nivå av datasäkerhet upprätthålls. Om YOUNG LIVING till exempel överför dina uppgifter till USA kommer ytterligare åtgärder, såsom avtalet om överföring mellan EU och USA, att vara nödvändiga.

Den rättsliga grunden för överföring till andra YOUNG LIVING-företag är artikel 6 (1) (1) (a), (b) och (f) i DSF. Om ditt spörsmål har någon koppling till utlandet har vi ett berättigat intresse av att kontakta andra YOUNG LIVING-företag för att kunna behandla din fråga. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för ändamålet och när det inte finns några avtalsenliga eller rättsliga krav på lagring.
9. Användning av cookies/kakor
Utöver de personuppgifter som har beskrivits ovan så används och lagras olika slags cookies på din dator när du använder YOUNG LIVING-hemsidan. Cookies (kakor) är små textfiler som lagras på din dator eller mobiltelefon när du besöker YOUNG LIVING-hemsidan. Genom användningen av cookies får vi ut information av olika slag.

Vi använder följande typer av cookies:
Cookies som kan behövas för att vår hemsida ska fungera. Genom att använda cookies kan vi bland annat få veta att du har besökt hemsidan.
Med hjälp av cookies kan vi erbjuda dig mer användarvänliga tjänster som inte är möjliga utan cookies
Med hjälp av cookies kan informationen och tjänsterna på hemsidan optimeras efter användarens önskemål. Cookies ger oss möjlighet att se att du besöker hemsidan. Syftet med detta är att underlätta användningen av hemsidan.
Cookies kan även användas för att analysera användningen av hemsidan, t. ex. för att beräkna hur många som besöker hemsidan och var sidan kan behöva förbättras. Den här analysen skapar dock ingen koppling mellan dig och den statistik som skapas genom insamlingen av data. Vi redovisar alltid hur cookies används för analys av hemsidan.
Vi använder informationen som samlas in genom cookies så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Cookies lagras på din dator. Du kan när som helst besluta om att radera cookies från din dator. I din webbläsares inställningar kan du ställa in om du vill att överföring av cookies från din dator till oss ska stängas av, begränsas eller helt raderas. Om du stänger av lagring av cookies på vår hemsida är det inte möjligt att använda alla hemsidans funktioner fullt ut.
Följande lista ger dig mer information om att stänga av eller hantera cookies i din webbläsares inställningar:
10. Användning av Google Analytics
Vår YOUNG LIVING-hemsida använder Google Analytics, ett verktyg för webbanalys som erbjuds av Google. Google kan nås på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder YOUNG LIVING-hemsidan. Informationen som samlas in via cookies om hur du använder YOUNG LIVING-hemsidan överförs oftast till Google och lagras av Google på servrar i USA. Ip-anonymisering kommer att göras på YOUNG LIVING-hemsidan så att din ip-adress avkortas före överföringen inom medlemsstaterna i den europeiska unionen eller andra stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela ip-adressen att skickas till Googles server i USA och sedan förkortas efteråt. På begäran av YOUNG LIVING-hemsidans operatör kommer Google att använda den här informationen för att analysera hur du använder YOUNG LIVING-hemsidan, utarbeta rapporter om aktiviteten på YOUNG LIVING-hemsidan och för att erbjuda andra tjänster till YOUNG LIVING angående YOUNG LIVING-hemsidan och internetanvändning. Den ip-adress som anges av din webbläsare i Google Analytics kommer inte att blandas med annan Googledata.

I de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA kommer Google att följa EU-USA:s sekretesskydd. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vårt berättigande till att använda Google Analytics är i enlighet med artikel 6 (1) (1) (a) i DSF om du tidigare har gett ditt samtycke till detta och i enlighet med artikel 6 (1) (1) (f) i DSF eftersom YOUNG LIVING har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Vi använder Google-analysen för att analysera och förbättra användningen av YOUNG LIVING-hemsidan.

Du kan förhindra lagring av cookies i din webbläsares inställningar men observera att du då inte kommer kunna använda alla funktioner på YOUNG LIVING-hemsidan. Du kan även förhindra att data samlas in genom cookies om hur du använder YOUNG LIVING-hemsidan (bland annat din ip-adress) och Googles behandling av de uppgifterna genom att ladda ned och installera en plugin för webbläsare på följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan också förhindra insamling av data genom att ställa in en cookie som förhindrar detta. Vänligen klicka här för att förhindra framtida insamling av data när du besöker YOUNG LIVING-hemsidan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi kommer endast att behandla din data så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen (i detta fall i syfte att analysera och samla in statistik). Informationen som skickas till oss genom cookies, användarens unika identifikation (användar-id) eller marknadsförings-id kommer därför automatiskt att raderas efter 14 månader. Radering av data vars lagringstid har gått ut sker automatiskt en gång i månaden. För mer information om användarvillkor och sekretess vänligen besök: https://www.google.com/analytics/terms/se.html.
11. Användning av Google Maps (Google kartor)
YOUNG LIVING-hemsidorna använder ibland Google Maps API, en kartfunktion som drivs av Google Inc., ("Google"). Google kan nås på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Den här funktionen gör det möjligt för oss att visa interaktiva kartor direkt på YOUNG LIVING-hemsidan och erbjuda andra behändiga kartfunktioner.

Genom att besöka YOUNG LIVING-hemsidan där dessa kartfunktioner erbjuds får Google information om att du har besökt en specifik sida på YOUNG LIVING-hemsidan. Följande information kommer också att delges med Google:
Din ip-adress
Datum och tid då du besökte sidan
Tidsskillnaden mellan din tid och Greenwich Mean Time (GMT)
Innehåll (vilken sida du besökt)
Åtkomststatus / HTTP-statuskod
Hur mycket data som överförs
Från vilken hemsida förfrågan kommer ifrån
Vilken webbläsare du använder
Ditt operativsystem och dess gränssnitt
Vilket språk du använder och vilken programvara din webbläsare använder
Detta sker oavsett om Google erbjuder ett användarkonto som du har loggat in på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer din data att tillskrivas ditt konto. Om du inte vill kunna kopplas till din Googleprofil måste du logga ut innan du aktiverar funktionen. Google lagrar din data som användarprofiler och använder detta i marknadsföringssyfte, marknadsundersökning och/eller till specifik design på hemsidor. Sådan utvärdering kommer att ske (även för användare som inte är inloggade) för att kunna erbjuda marknadsföring på begäran och för att informera andra användare på det sociala nätverket om vad du gör på YOUNG LIVING-hemsidan. Du har rätt att göra invändningar mot skapandet av användarprofiler och för att använda dig av den rätten måste du kontakta Google direkt.

Du kan enkelt stänga av funktionen Google Maps och därmed förhindra dataöverföring till Google: Stäng av JavaScript i din webbläsare. Observera att du i så fall inte kommer kunna använda kartan på hemsidan.

Google behandlar även din personliga information i USA i enlighet med EU-USA:S sekretesskydd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Vårt berättigande till att använda Google Maps API är i enlighet med artikel 6 (1) (1) (f) i DSF eftersom YOUNG LIVING i det här fallet har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Vi använder Google Maps API för att kunna erbjuda en kartfunktion. Vi kommer endast att behandla din data så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.
Vänligen läs Googles sekretesspolicy för mer information om ändamålet med och vidden av Googles datainsamling och behandling. Du hittar mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .
12. Sociala medielänkar och plugins
12.1 Allmän information

Vi använder följande länkar till YOUNG LIVINGs sociala mediekonton på YOUNG LIVING-hemsidan. En länk till varje social media-hemsida finns tillgänglig. Därför sker ingen automatisk överföring eller utbyte av personuppgifter till de sociala nätverken när du besöker YOUNG LIVING-hemsidan, om inte sådan överföring eller utbyte nämns nedan. Personuppgifter behandlas endast av de sociala nätverken när du klickar på respektive länk, vilket öppnar ett popup-fönster och sedan skriver in dina inloggningsuppgifter (eller om du redan är inloggad).

Du kan kontrollera vilka uppgifter du delger på sociala medier i de olika sociala nätverkens sekretessinställningar som finns på de flesta nätverken. Se informationen nedan för fler uppgifter om hur du ställer in dina sekretessinställningar och hur externa sociala nätverk hanterar dina personuppgifter:

12.2. Facebook

Vi länkar till Facebook ("Facebook"). Facebook drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Länken utmärks av Facebooks logo. När du klickar på länken kommer en koppling att upprättas mellan din webbläsare och Facebook. Ändamålen och utsträckningen av behandlingen av personuppgifter av Facebook, samt användarens rättigheter och möjlighet att skydda användarens sekretess beskrivs i Facebooks datapolicy (https://sv-se.facebook.com/about/privacy)

12.3. Twitter

Vi länkar till Twitter ("Twitter") som drivs av Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Länken utmärks av Twitters logo. Varje klick på Twitters logo på YOUNG LIVING-hemsidan kommer att upprätta en koppling mellan din webbläsare och Twitter-servern. Information om hur Twitter hanterar dina personuppgifter samt om dina rättigheter och möjligheter att skydda dina personuppgifter finns att läsa i Twitters sekretesspolicy (https://twitter.com/privacy#update).

12.4. LinkedIn

Vi länkar till LinkedIn Corporation Network ("LinkedIn"). LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Länken utmärks av LinkedIns logo. Om du klickar på länken kommer din webbläsare att kopplas till LinkedIns server. Du kan läsa LinkedIns sekretesspolicy här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=sv_SE. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=sv_SE

12.5. Instagram

Vi länkar även till Instagram på YOUNG LIVING-hemsidan som drivs av Instagram LLC. ("Instagram"), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Länken utmärks av Instagrams logo som ser ut som en "Instagramkamera". Om du klickar på Instagrams logo kommer din webbläsare att koppla upp till Instagrams servrar. Vänligen läs Instagrams sekretesspolicy för information om utsträckningen och ändamålet med insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter av Instagram samt information om dina rättigheter och sekretessinställningar:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. Google +

Vi länkar till nätverket Google+ som drivs av Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Länken utmärks av logon för Google+. Varje klick på logon för Google+ på YOUNG LIVING-hemsidan kommer att upprätta en koppling mellan din webbläsare och Googles server. Vänligen läs Googles sekretesspolicy för mer information om ändamålet med och utsträckningen av Googles datainsamling och behandling. Du hittar mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .

12.7. Pinterest

Vi länkar till det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). När du klickar på länken kommer en koppling att upprättas mellan din webbläsare och Pinterest. Vänligen läs Pinterests sekretesspolicy för information om utsträckningen och ändamålet med behandlingen och användningen av personuppgifter av Pinterest samt information om dina rättigheter och sekretessinställningar: https://about.pinterest.com/sv/privacy-policy

12.8. DISQUS

På YOUNG LIVING-hemsidan använder vi DISQUS funktion för att kommentera som drivs av DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA ("DISQUS"). Med DISQUS kan du logga in på ditt egna DISQUS-konto eller genom andra användarkonton som Facebook, Twitter och Google+. Om du har loggat in på DISQUS-funktionen på ditt sociala mediekonto via vår YOUNG LIVING-hemsida kommer leverantören av tjänsten att samla in och behandla information om hur du använder DISQUS-funktionerna. Läs respektive leverantörs sekretesspolicy. Det är möjligt att kommentera anonymt som gäst men då kommer inte alla funktioner att fungera fullt ut.

DISQUS överför användarens e-postadress och ip-adress när någon kommenterar något på YOUNG LIVING-hemsidan. Vi behöver den här information endast i syfte att kunna kontakta dig angående din användning av DISQUS, om vi till exempel har frågor om dina kommentarer. Det kommer inte att ske någon obehörig överföring till tredje part.

Om en användare på en hemsida som använder DISQUS skriver en kommentar kommer det att överföras till DISQUS i USA tillsammans med personens användaruppgifter. I dessa fall arbetar DISQUS enligt USA-EU:s principer om sekretesskydd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework och garanterar därför att de följer europeiska dataskyddsstandarder.

I den mån som du har samtyckt till detta är artikel 6 (1) (1) (a) i DSF den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter av DISQUS. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och detta gäller då för framtida bruk. Vi har även ett berättigat intresse av att använda DISQUS enligt artikel 6 (1) (1) (f) i DSF.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de nämnda ändamålen och det inte finns några rättsliga krav på lagring.
Information om DISQUS sekretesspolicy finns att läsa här: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

12.9. vimeo

Vi använder bland annat vimeo för att kunna visa filmer på YOUNG LIVING-hemsidan som drivs av vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 ("vimeo").
När du tittar på filmer från vimeo på YOUNG LIVING-hemsidan kommer du att kopplas till vimeos servrar i USA. En del information kommer då att skickas till vimeo. Följande information kan exempelvis överföras:
Din ip-adress
Information om din webbläsare, t. ex. dina språkinställningar
Information om cookies som redan har ställts in av vimeo
Information om vilken hemsida du besökte när du kopplades till vimeos sida samt vilken hemsida du besöker efter att du har tittat på en vimeo-video
vimeo lagrar cookies på din enhet, särskilt Google Analytics (läs avsnitt 10 i den här sekretesspolicyn). Det här är vimeos egna funktion för att spåra aktivitet som vi inte har tillgång till. Du kan förhindra att Google Analytics spårar din aktivitet genom inställningarna som Google erbjuder vissa webbläsare. Användare kan förhindra att Google samlar in data genom Google Analytics och uppgifter om hur du använder hemsidan (inklusive din ip-adress) och Googles behandling av dessa uppgifter genom att använda webbläsarens plugin som du kan ladda ned och installera via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

vimeo tillåter även andra funktioner som bland annat att betygsätta och dela filmer. Dessa funktioner drivs av vimeo och deras tredje parts-leverantörer och du bör noggrant läsa igenom deras sekretesspolicyer innan du använder funktionerna. YOUNG LIVING har ingen vetskap om vilka slags personuppgifter vimeo och tredje parter samlar in och kan inte påverka behandlingen av uppgifter på något sätt. Användningen kommer att överföras till den vimeo-server som är kopplad till den hemsidan du besöker. Om du är inloggad på vimeo kommer vimeo att tillskriva informationen till ditt personlig användarkonto. Användning av plugins såsom att klicka på en play-knapp på en film överför också information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna koppling genom att logga ut från ditt vimeokonto innan du använder vår hemsida och genom att radera tillhörande vimeo-cookies.

vimeo överför din data till USA. vimeo kan dela dina uppgifter med andra, t. ex. med dotterbolag, företagspartners och marknadsföringsföretag som i sin tur använder spårningsteknologi på vimeos hemsida.

Berättigandet till att använda vimeo är i enlighet med den första meningen i artikel 6 (1) (a) och (f) i DSF. Du kan ge ditt samtycke till YOUNG LIVING innan du spelar upp filmen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och det gäller då för framtida bruk. YOUNG LIVING har även ett berättigat intresse eftersom vi vill använda filmer för att presentera oljor, produkter och YOUNG LIVINGS filosofi.

Besök https://vimeo.com/privacy för mer information om hur vimeo samlar in och behandlar personuppgifter.
12.10. YouTube

Vi använder även inbäddat innehåll (filmer) från företaget YouTube LLC, ("YouTube") 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ett företag som drivs av Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, på vår YOUNG LIVING-hemsida. När du besöker YOUNG LIVING-hemsidan där sådant innehåll visas kommer du att kopplas till YouTubes servrar och innehållet kommer att visas på hemsidan genom att meddela din webbläsare om detta. Du kopplas då till den YouTube-server som är kopplad till den YOUNG LIVING-hemsidan du besöker. Om du är inloggad som medlem på YouTube kommer YouTube att tillskriva informationen till ditt personlig användarkonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker YOUNG LIVING-hemsidan.

YouTube behandlar även dina personuppgifter i USA, i enlighet med EU-USA:s sekretesskydd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Berättigandet till att använda YouTube är i enlighet med den första meningen i artikel 6 (1) (a) och (f) i DSF. Du kan ge ditt samtycke till YOUNG LIVING innan du spelar upp filmen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och det gäller då för framtida bruk. YOUNG LIVING har även ett berättigat intresse eftersom vi vill använda filmer för att presentera oljor, produkter och YOUNG LIVINGS filosofi. Vi använder YouTube för att kunna erbjuda dig videoinnehåll. Vi kommer endast att behandla din data så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan läsa YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ .

13. Överföring till tredje part
13.1 Allmän information

Allmänt sett kommer vi endast att överföra dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, företagspartners, dotterbolag och andra tredje parter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Vi kan överföra personuppgifter som kan identifiera dig till tjänsteleverantörer på uppdrag av oss och be dem att erbjuda tjänsterna (behandla uppgifterna) på uppdrag av oss. Sådana tjänsteleverantörer kan vara YOUNG LIVINGS dotterbolag eller externa tjänsteleverantörer. I dessa fall agerar vi i enlighet med tillämpliga nationella och europeiska dataskyddsförordningar. Tjänsteleverantörerna måste agera på våra instruktioner och hålla sig till strikta avtalsbegränsningar gällande behandling av personuppgifter. Enligt dessa är behandling av personuppgifter endast tillåtet i den mån som det är nödvändigt för att leverera tjänsterna på uppdrag av oss eller för att uppfylla rättsliga krav. Vi beslutar i förhand om exakt vilka rättigheter och förpliktelser våra tjänsteleverantörer har gällande personuppgifter.

Vi kan dela personuppgifter till en tredje part om detta krävs enligt lag eller för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter. Vi kan även behöva dela information med polis eller annan myndighet. Vi kan även dela informationen om detta krävs för vårt samarbete och för att kunna tillhandahålla YOUNG LIVINGS tjänster eller om du har gett ditt samtycke till detta. Under en revision är det ofta oundvikligt att inte delge information.

Vi kan även ge ut personuppgifter, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och beställningshistorik, till din Young Living-sponsor eller upline för att den personen ska kunna stötta och hjälpa dig med att utveckla din verksamhet.

13.2. YOUNG LIVING Essential Oils

Vi har ett nära samarbete med vårt globala huvudkontor, YOUNG LIVING Essential Oils ("Huvudkontor"), som kan nås på YOUNG LIVING Essential Oils, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Vårt huvudkontor har endast tillgång till dina personuppgifter enligt våra instruktioner (för beställningar). Vårt huvudkontor vidtar strikta tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vårt huvudkontor kommer inte att dela med sig av dina personuppgifter till tredje parter förutom om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra avtalade tjänster eller om det krävs enligt lag eller enligt myndigeters eller tillsynsmyndigheters instruktioner. Överföring av personuppgifter begränsas till det minsta möjliga.

Vårt huvudkontor är beläget i USA och därför behandlas dina personuppgifter också utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till detta vidtar vi ytterligare skyddsåtgärder och vi följer EU:s avtal om datasäkerhet och överföring.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. Ändamålet med behandlingen är att kunna erbjuda dig den bästa möjliga tjänsten och de bästa erbjudanden på våra produkter. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det nämnda ändamålet.

Mer information om vårt huvudkontors sekretesspolicy hittar du här: https://www.youngliving.com/en_US/company/privacy

13.3. Salesforce

YOUNG LIVING lagrar och använder informationen som du har angett på hemsidan i systemet salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München Tyskland ("Salesforce") för tjänsten Customer Relationship Management ("CRM") (kundadministration). Salesforce kan endast åtkomma dina personuppgifter på våra instruktioner (för beställningar). Salesforce vidtar strikta tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Salesforce kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje parter förutom om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de avtalade tjänsterna eller om Salesforce måste göra det enligt lag eller på uppdrag av regering eller tillsynsmyndighet. Överföring av personuppgifter begränsas till det minsta möjliga.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) (1) (f) i DSF. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Salesforce bistår oss med kundadministration.

Hur länge uppgifterna lagras beror på vilka lagliga krav som gäller för lagring.

Besök följande hemsida för mer information om Salesforces sekretesspolicy: https://www.salesforce.com/company/privacy/
14. Dataskyddsstandarder
YOUNG LIVING har vidtagit lämpliga materiella, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från att förloras, användas felaktigt, ändras eller förstöras. Våra tjänsteleverantörer och dotterbolag omfattas av avtalsenliga förpliktelser för att skydda dina personuppgifter. De kan heller inte använda personuppgifterna i andra ändamål än det vi har godkänt.
15. Ändringar i sekretesspolicyn
Vi kan komma att ändra den här sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du läser sekretesspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad. Den här sekretesspolicyn uppdaterades 24 maj 2018.