Nadace D. Gary Young Foundation (DGYF): Posílení jednotlivců, posílení světa

Posláním Nadace D. Garyho Younga je posilovat lidi každého věku a kdekoli na světě, aby žili šťastně a zdravě. Nadace poskytováním podpory ve vzdělávání, ekonomice a dokonce v oblasti wellness těm, kteří to nejvíce potřebují, šíří poslání Young Living, jímž je transformace životů na lepší úroveň důkladným a trvalým způsobem.

Nadace D. Garyho Younga (DGYF) se zaměřuje na osoby a komunity, kde je pomoc nejvíce naléhavá, a společně s ochotnými členy Young Living sehrává důležitou roli ve vytváření zářivější, úspěšné a zdravé budoucnosti nedostatečně zabezpečených komunit kdekoli ve světě.

Nadace D. Garyho Younga pracuje usilovněji než kdy dříve, aby vyhověla potřebám osob i komunit, včetně tří nových snah:

Dětské domovy Maestral v Chorvatsku

Děti potřebují víc než jen jídlo a střechu nad hlavou – všechny děti si bez ohledu na svoji situaci zaslouží lásku, péči a vedení. Nadace D. Garyho Younga s nesmírnou radostí oznamuje nový projekt, který naplní tyto potřeby osiřelých dětí na mnoho let dopředu. Navázali jsme partnerství s dětským domovem Maestral v Chorvatsku, který má dvě sídla, jedno ve Splitu a druhé v sousedním Kastelu, a pečuje o 125 dětí a dospívajících, kteří byli odebráni svým rodičům kvůli zanedbání péče, závislostem na drogách a podobně. Jsou to jediné dětské domovy v Chorvatsku, které děti umisťují do soukromých bytů, vybavených tak, aby se co nejvíce podobaly zdravému normálnímu domovu. U dětí obývajících tyto byty a provázených pracovníkem na plný úvazek lze pozorovat zřetelné projevy samostatnosti, sebejistoty a naděje do budoucna.

Na dubnovém školení techniky Raindrop a na setkání členů Diamond v Chorvatsku vybrali D. Gary a Mary Youngovi, vedoucí zaměstnanci Young Living, celá řada členů Diamond a také spousta členů z Evropy více než 35 000 $ na dětský domov Maestral, který měli možnost členové Diamond navštívit v rámci svého setkání. Tímto obnosem chce DGYF sponzorovat dva nové byty, které poskytnou 12 dalším dětem možnost žít ve zdravějším prostředí a rozvinout svůj plný potenciál.

Děkujeme všem přispěvatelům, že nám pomohli dosáhnout našeho cíle! Vyzýváme všechny, aby se i dnes připojili k tomuto mimořádnému hnutí – můžeme vždy dokázat ještě více a uvítáme vaše další příspěvky.

Rozšíření Akademie Young Living v Ekvádoru

Akademie Young Living již řadu let dává školákům v Ekvádoru naději a jistotu společně s vynikajícím vzděláním. S vaší pomocí může Nadace D. Garyho Younga dávat stejnou naději na lepší budoucnost ještě více dětem!

Na konci roku 2014 se v kampani nadace na nové učebny vybralo od členů Young Living více než 180 000 $ na vybudování čtyř nových učeben na akademii. Čtyřmi největšími dárci jsou tito členové: The Lemon Droppers, Max a Karen Hopkinsovi, Jonathan a Laura Hopkinsovi a Christa a Jason Smithovi. Na počest jejich štědrosti ponesou nové učebny jejich jména.

Těmito novými místnostmi však naše snahy nekončí. Nikki Davis, ředitel filantropie Young Living a ředitel nadace, sjednal při své nedávné návštěvě Ekvádoru benefiční obchod s cílem vybudovat celkem osm místností. A o co tedy jde? Jen za dalších 75 000 $ lze postavit celkem pět učeben, knihovnu, učitelský kabinet, vědeckou laboratoř a sociální zázemí! Tato dvoupatrová budova bude sloužit jako kompletní střední škola.

Nadace by chtěla znovu otevřít svou kampaň na pořízení učebny, aby získala těchto dodatečných 75 000 $ a mohla školu dokončit. Kampaň bude ukončena o půlnoci 31. května. Každá místnost bude pojmenována po jednom ze čtyř největších dárců (jednotlivci či skupině). Stejně jako v minulosti mohou mít členové, kteří darují alespoň 500 $, na nové budově cihlu se svým jménem.

Chcete-li darovat peníze srážkou ze své provize, klikněte zde, nebo přispějte prostřednictvím kreditní karty. Nezapomeňte uvést své jméno, které má být uvedeno na vaší cihle.

OCENĚNÍ SPIRIT OF THE FOUNDATION AWARD

Nadace D. Garyho Younga bude poprvé udělovat cenu Spirit of the Foundation pozoruhodné osobě, která je ztělesněním a příkladným vzorem náplně a ideálů nadace. Příjemci bude cena udělena v průběhu Mezinárodní reprezentační konference 2015.

Příjemce ceny bude vybrán na základě nominačního postupu. Pokud byste chtěli nominovat nějakou osobu, která svou službou a zplnomocněním pozvedla životní úroveň ostatních, odešlete do 7. června níže uvedené informace na adresu info@dgaryyoungfoundation.org:


1. Jméno nominované osoby

2. Číslo nominovaného člena Young Living (je-li známo)

3. Místo bydliště nominované osoby

4. Nejvíce 500 slovy vysvětlete, jak nominovaná osoba pomáhá nedostatečně zabezpečeným lidem, nabízí nezištnou službu nebo štědře obětuje svůj čas, talent či zdroje pro blaho druhých.


Komise složená převážně z členů představenstva DGYF posoudí tyto faktory: (1) stupeň účinku a vlivu, obojí v souvislosti s počtem ovlivněných lidí a s mírou vlivu, který má kandidát na členy nedostatečně zabezpečenou komunitu; a (2) stupeň osobního obětování, služby a investic.

Je pravděpodobné, že jako člen Young Living znáte někoho, kdo zosobňuje hodnoty Spirit of the Foundation. Oceňte tuto osobu tím, že ji dnes nominujete na adrese info@dgaryyoungfoundation.org.

NOVINKY PRO ČLENY VE VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘI

Nadace D. Garyho Younga společně s ochotnými členy Young Living sehrávají důležitou roli ve vytváření úspěšné a zdravé budoucnosti mnoha nedostatečně zabezpečených osob a komunit po celém světě. S potěšením vyhlašujeme tři hlavní projekty, které podpoří naše poslání:

1. Stali jsme se partnery dětského domova Maestral v Chorvatsku, v němž podporujeme 125 dětí a mladistvých, a to převážně sponzorováním dvou nových bytů, kam se mohou děti nastěhovat a žít ve zdravém normálním domově.

2. Navázali jsme na úspěch kampaně na vybudování učeben z roku 2014 a budujeme ještě další učebnu, knihovnu, učitelský kabinet, vědeckou laboratoř a sociální zařízení pro stávající kampus akademie Young Living.

3. Nadace D. Garyho Younga poprvé ocení jednu význačnou osobnost udělením ceny Spirit of the Foundation v průběhu Mezinárodní reprezentační konference.

Zde klikněte pro zjištění, jak můžete ovlivnit životy dětí v Chorvatsku a Ekvádoru a jak nominovat někoho, kdo zosobňuje Spirit of the Foundation.