Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Young Living Europe B.V.

1. Obecné informace o shromažďování osobních údajů
Společnost Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) přisuzuje ochraně vašich osobních informací velkou důležitost. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost YOUNG LIVING („my“, „nás“ a „naše“) používá a chrání osobní informace shromážděné prostřednictvím / (webová stránka YOUNG LIVING).
Osobní údaje jsou veškeré údaje, které s vámi mohou být spojené, jako oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, atd. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v souladu s ustanoveními EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle jiných ustanovení evropského a příslušného vnitrostátního zákona o ochraně údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů se děje pouze po tom, co k tomu dáte souhlas, nebo pokud je zpracování údajů povoleno zákonem. Následující ustanovení vás informují o typu, rozsahu a účelu shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že použijeme smluví poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce našich nabídek nebo našich služeb, nebo vaše údaje použijeme pro reklamu nebo pro účely analýzy, také vás o příslušných úkonech podrobně informujeme níže. V tomto bodě vás také informujeme o specifických kritériích a době uchovávání. Také vás informujeme o vašich právech, co se týče zpracování údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradě webové stránky YOUNG LIVING. V případě, že jste z naší webové stránky YOUNG LIVING přesměrováni prostřednictvím odkazů na webové stránky třetí strany, informujte se prosím o příslušném zacházení s vašimi údaji tam.

2. Kontaktní informace na správce údajů a na pověřenec pro ochranu osobních údajů
Zodpovědná osoba ve smyslu GDPR a všech dalších příslušných EU zákonů o ochraně údajů („správce údajů“) je společnost YOUNG LIVING. Máte-li otázky, návrhy nebo výtky ohledně soukromí na naší webové stránce, kontaktujte prosím:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

E-mail: sluzbyzakaznikum@youngliving.com

Jakýkoli subjekt údajů může také kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli otázkami nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů. Může být kontaktován na adrese výše, nebo také na:

E-mail: DPO@youngliving.com
3. Vysvětlení právních základů a doby uchovávání
3.1. Právní základy o zpracování osobních údajů

Pokud získáme váš souhlas pro zpracování osobních údajů, Článek 6 (1) věta 1 (a) GDPR je právním základem pro zpracování osobních údajů. Jakýkoli souhlas můžete zrušit s účinkem do budoucna.

Když je zpracování osobních údajů nezbytné za účelem vykonávání smlouvy s vámi nebo vaší společností, Článek 6 (1) 1 (b) GDPR je náležitým právním základem. Toto platí také pro zpracování úkonů, které se týkají předsmluvního jednání.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné k vykonávání jednoho z našich právních závazků, Článek 6 (1) (1) (c) GDPR slouží jako právní základ.

Pokud je zpracování nutné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a vašich zájmů, základní práva a svobody nepřevažují nad naše oprávněné zájmy, potom Článek 6 (1) (1) (f) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

3.2. Doba uchovávání a smazání údajů

Osobní údaje námi shromážděné, zpracované a uložené jsou uložené pouze tak dlouho, jak konkrétní účel uchovávání požaduje. Pokud účel uchovávání přestane existovat, vaše údaje budou smazány nebo bude jejich zpracování zakázáno.

Kromě toho mohou však evropská nařízení, příslušné vnitrostátní zákony nebo další nařízení požadovat delší uchovávání údajů, které zpracováváme. Pokud toto období uchovávání vyprší, smažeme nebo zakážeme zpracování.
4. Vaše práva
Pokud zpracujeme vaše osobní údaje, ve smyslu GDPR jste „subjektem údajů“. Jako dotčená osoba máte následující práva vůči společnosti YOUNG LIVING:

4.1. Právo na informace ohledně zpracování

Kdykoli si od nás můžete vyžádat informace spadající do oblasti působnosti tohoto ustanovení o tom, jestli osobní údaje zpracováváme. Pokud tomu tak je, máte právo vyžádat si informace o rozsahu zpracovaných údajů (viz Článek 15 GPDR)

4.2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a / nebo doplnění vašich údajů společností YOUNG LIVING, pokud jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo neúplné (viz Článek 16 GDPR).


4.3. Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek můžete požádat o zakázání zpracovávání vašich osobních údajů (viz Článek 18 GDPR).

4.4. Právo na výmaz

Můžete požádat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu vymazány společností YOUNG LIVING, pokud jsou splněny určité podmínky. Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné (viz Článek 17 GDPR).

4.5. Právo být informován

Pokud jste vůči společnosti YOUNG LIVING uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, společnost YOUNG LIVING o takové opravě, smazání údajů nebo omezení zpracování uvědomí všechny příjemce, kterým byly vaše osobní informace sděleny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí (viz Článek 19 GDPR).


4.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobně identifikovatelné informace, které jste poskytli společnosti YOUNG LIVING, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto údaje jiné společnosti, aniž by tomu společnost YOUNG LIVING, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, pokud jsou podmínky pro toto jednání splněny (viz Článek 20 GDPR).

4.7 Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku ohledně zpracování osobních údajů, které se vás podle Článku 6 (1) (f) GDPR týkají, na základě vaší konkrétní situace (viz Článek 21 (1) GDPR ). Následkem námitky je, že společnost YOUNG LIVING osobní údaje, které se vás týkají, dále nezpracovává, pokud společnost YOUNG LIVING neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pokud zpracování slouží jako výrok, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy (viz Článek 21 (2) GDPR).


O vznesení vaší námitky nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
E-mail: sluzbyzakaznikum@youngliving.com
4.8. Právo na odvolání prohlášení souhlasu s ochranou osobních údajů

Pokud jste nám poskytli prohlášení souhlasu s ochranou osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat (viz Článek 7 GDPR). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování vykonávanou na základě prohlášení souhlasu až do jeho odvolání.


4.9. Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo stěžovat si u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, je porušeno toto nařízení (viz Článek 77 GDPR).

5. Navštěvování webové stránky YOUNG LIVING a vytváření souborů
Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku YOUNG LIVING, náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace ze systému vašeho počítače. Shromažďujeme o vás zejména následující údaje:
Informace o typu vašeho prohlížeče
Informace o vašem operačním systému
Informace o vašem poskytovateli internetového připojení
Vaše IP adresa
Datum a čas vaší návštěvy na naší stránce
Informace o webové stránce, ze které vás systém vstoupí na naši webovou stránku
Informace o webové stránce, na kterou váš systém získal přístup prostřednictvím naší webové stránky.
Výše zmíněné údaje, které jsou o vás shromážděné, budou uložené v souborech našeho systému. Uložení těchto údajů společně s dalšími osobními údaji v zásadě probíhat nebude.
Právním základem pro toto dočasné uložení údajů a souborů je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR. Na shromažďování a dočasném uložení takových informací máme oprávněný zájem, protože dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do vašeho počítače.

Ukládání v souborech se děje, aby se zajistila funkčnost webové stránky. Dále jsou tyto údaje použity k optimalizaci naší webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Hodnocení vašich souborů pro marketingové účely probíhat nebude. Výjimkou jsou informace, které shromažďujeme o nastavení vašeho prohlížeče. Toto zahrnuje přezkoumání jazykového nastavení ve vašem prohlížeči k zobrazení odpovídající jazykové verze webové stránky YOUNG LIVING.

Jakmile už nejsou potřeba pro účely zde zmíněné, údaje budou smazány nebo anonymizovány, takže už dále nebude možné přisoudit vám je. Pokud jsou údaje uchovávány v souborech, údaje budou po sedmi dnech smazány.
6. Počáteční objednávka (registrace distributorů a maloobchodních zákazníků)
6.1. Zpracování společností YOUNG LIVING

Pro zadání vaší první objednávky na webové stránce YOUNG LIVING se můžete zaregistrovat na webové stránce YOUNG LIVING a vytvořit si uživatelský profil. Nejprve si zvolte, zda se chcete stát (budoucím) distributorem nebo maloobchodním zákazníkem společnosti YOUNG LIVING. Dále můžeme během registrace zpracovat vaše následující údaje:
Vaše jméno
Vaše právnická osoba (společnost, živnostník, fyzická osoba)
Vaše adresa
Vaše země původu nebo země původu vaší společnosti
Váš jazyk
Vaše e-mailová adresa
Vaše telefonní číslo
Vaše údaje o platbách
Vaše identifikační číslo DPH (pouze distributoři)
Váš věk
Vaše heslo
Váš PIN
Údaje o tom, jestli si zaregistrovaný člen vyžádal vás uvedením identifikačního čísla sponzora a identifikačního čísla registrátora
Po tom, co zadáte vaše údaje do formuláře, pro vás společnost YOUNG LIVING vytvoří uživatelský účet a potom vám poskytne identifikační číslo zákazníka. Používáme, uchováváme a zpracováváme tyto údaje, protože jsou nezbytné ke vzniku, sestavování nebo upravování smluvního vztahu mezi vámi a společností YOUNG LIVING a pro použití a fakturaci souvisejících služeb.

Právním základem pro výše uvedené - zmíněné zpracování údajů na webové stránce YOUNG LIVING jsou Články 6 (1) (1) (b) a (f) GDPR. Vaše údaje smažeme, pokud už nejsou dále nezbytné pro zmíněné účely a neexistují žádná smluvní nebo zákonná období uchovávání. V současné době to není více než 10 let.


6.2. Předávání třetím stranám

Pokud jste maloobchodní zákazník prostřednictvím distributora z webové stránky MyYL na naší webové stránce YOUNG LIVING, poskytneme vám informace ohledně webové stránky MyYL, co se týče toho, jaké produkty jste umístili do vašeho nákupního košíku. Je možné, že určité informace, které jste nám během registrace poskytli, mohou být dostupné našim oprávněným distributorům pro účely výpočtu provizí. Například, mohou mít možnost vidět produkty, které jste v určité době zakoupili, stejně tak vaše jméno.

Právním základem výše uvedeného-zmíněné zpracování údajů ve společnosti YOUNG LIVING je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR. Společnost YOUNG LIVING má oprávněný zájem na zpracování údajů, poněvadž distributoři dostávají provize za jejich zprostředkovaný prodej.

Vaše informace smažeme, jakmile už nejsou dále nezbytné pro dané účely a neexistují žádná smluvní nebo zákonná období uchovávání.
7. Zpravodaj
7.1. Publikování zpravodaje

Když si vytvoříte zákaznický účet, máte možnost zdarma odebírat zpravodaj. Pokud dáte souhlas, náš zpravodaj vás bude průběžně informovat o nejnovějších olejích a pečujících přípravcích YOUNG LIVING, událostech YOUNG LIVING a pobytech YOUNG LIVING a našich farmách YOUNG LIVING. Při zpracování jsou nám údaje, které jste zadali, když jste se přihlásili k odebírání zpravodaje, zasílány v uživatelském rozhraní. Jsou to obvykle:

Vaše e-mailová adresa
Vaše jméno
Jméno vaší společnosti
Volitelně budou zpracované další údaje, pokud je upřesníte
Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám zpravodaj posílali a také pro identifikaci a ověření vašeho souhlasu.

Také uchováme vaše IP adresy a dobu registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je mít záznam o vaší registraci a, pokud je to nezbytné, informovat vás o možném zneužití vašich osobních údajů. Právním základem je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR.

Vaše údaje smažeme, jakmile odhlásíte odebírání zpravodaje, nebo dojde k ukončení z naší strany. Odebírání zpravodaje můžete kdykoli ukončit zrušením vašeho souhlasu s účinkem do budoucna. Každý zpravodaj, který obdržíte, obsahuje odkaz, který vám dovoluje odebírání snadno odhlásit. Také můžete zaslat e-mail na adresu sluzbyzakaznikum@youngliving.com, nebo zprávu zodpovědné osobě uvedené výše.
7.2. Předávání třetím stranám

Naše zpravodaje jsou rozesílány pomocí MailChimpu, poskytovatele e-mailových služeb Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA („MailChimp“). Služby MailChimpu používáme pro zpracování údajů na zakázku.

MailChimp může použít pseudonymní údaje příjemců, které jsou mu zaslané, tj. bez toho, aby byly přiděleny uživateli, za účelem optimalizace nebo zlepšení jejich vlastních služeb, např. pro technické optimalizace zasílání a prezentaci zpravodaje nebo pro statistické účely. MailChimp však nepoužívá údaje našich příjemců zpravodaje, aby příjemce kontaktoval nebo aby údaje předal třetím stranám.

MailChimp také zpracovává vaše osobní informace ve Spojených státech, pod podmínkou EU-USA štítu na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, a tudíž poskytuje záruku, že je v souladu s evropskými normami ochrany soukromí.

MailChimp je použit na základě našich oprávněných zájmů v souladu s Článkem 6 (1) (1) (f) GDPR. Pokud ukončíte odebírání zpravodaje nebo zrušíte váš souhlas, nařídíme MailChimp, aby smazali vaše údaje.

Na zásady ochrany soukromí MailChimpu se můžete podívat zde:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
.
8. Kontakt se společností YOUNG LIVING
8.1. Zpracování společností YOUNG LIVING

Na naší webové stránce jsme uvedli několik e-mailových adres, které můžete použít, abyste nás kontaktovali v závislosti na povaze vašeho požadavku. Pokud nám pošlete e-mail, uložíme si vaši e-mailovou adresu a také další údaje, které nám poskytnete.

Právním základem pro zpracování je Článek 6 (1) (1) (b) a (f) GDPR, neboť kontakt může být zahájením smlouvy, ale společnost YOUNG LIVING má také oprávněný zájem na zpracování vašich údajů za účelem vám odpovědět. Údaje budou smazány, jakmile už nebudou dále nezbytné pro účely jejich shromažďování, a rovněž pokud nebude smazání v rozporu s žádnou právní nebo smluvní povinností archivace. Konverzace je ukončena, pokud je z okolností usouzeno, že byla projednávaná záležitost vyřešena.

V době odeslání vaší zprávy mohou být také uchovány následující údaje:
Vaše IP adresa
Datum a čas vašeho kontaktování
Tyto další osobní údaje zpracované během procesu podání jsou určeny k zamezení zneužití e-mailu a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Další osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou smazány nejpozději do sedmi dnů. Údaje jsou použity výhradně ke zpracování konverzace. Právním základem pro zpracování údajů je Článek 6 (1) (1) (b) nebo (f) GDPR.
8.2. Livechat (zpracování třetími stranami)

Na webové stránce YOUNG LIVING nabízíme live chat nazývaný Boldchat, který můžete použít, abyste se spojili s naší Zákaznickou podporou společnosti YOUNG LIVING. Provozovatelem live chatu je LogMeIn a údaje jsou prostřednictvím Boldchatu přesměrovány přímo naší Zákaznické podpoře. LogMeIn lze kontaktovat na LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („Boldchat“). Boldchat je interaktivní zákaznická služba na bázi webové stránky, která poskytuje efektivní funkce, podporu a komunikační nástroje a API a umožňuje zaměstnancům služeb kontaktovat a pomáhat návštěvníkům webové stránky YOUNG LIVING. Pokud zvolíte tuto možnost, ve vstupní masce bude zadáno a odesláno pouze vaše jméno. Další údaje budou odeslány, pouze pokud je sdělíte v chatu, nebo je uvádíme níže.

Pokud použijete chat, Boldchat shromáždí údaje vytvořené použitím chatu. Ty byly zadány buď vámi nebo ostatními, kteří používají chat s vámi, nebo vytvořeny infrastrukturou (například, doba trvání relace, užití webových kamer, informace o spojení, atd.). Boldchat může také shromažďovat informace o používání a způsobu přihlášení, jakým je na chat vstoupeno a jak je použit, včetně informací o zařízení, na kterém je chat použit, IP adres, údajů na bázi polohy, jazykových nastavení, používaných operačních systémů, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů, které Boldchat používá k podpoře svých služeb.

Boldchat může odeslat vaše údaje třetím zemím, kde není odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Boldchat je podmíněn EU-USA štítem na ochranu soukromí předávání Boldchatu Spojeným státům a vždy užíval standardní smluvní doložky EU. Více informací lze nalézt zde: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Právním základem pro zpracování údajů je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR. Zpracování osobních údajů ve vstupní masce chatového programu je výhradně pro rychlejší a lepší zpracování vašeho dotazu. Zlepšení našich služeb zákazníkům je v našem zájmu. Údaje budou smazány, jakmile už nebudou dále nezbytné pro účely jejich shromažďování, a rovněž pokud nebude smazání v rozporu s žádnou právní nebo smluvní povinností archivace. Konverzace je ukončena, pokud je z okolností usouzeno, že byla projednávaná záležitost definitivně vyřešena.

Více informací o Boldchatu lze nalézt zde: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Předávání dalším společnostem YOUNG LIVING

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, mohou být odeslány společnostem YOUNG LIVING, pokud se na ně obsah vašeho dotazu tematicky a regionálně vztahuje (zpracování údajů na zakázku). Společnost YOUNG LIVING však zůstane první volbou a můžete pokračovat ve vykonávání svých práv vůči společnosti YOUNG LIVING. Přehled našich přidružených společností lze nalézt zde: /en_US/company/contactus/international.

Společnost YOUNG LIVING může také odeslat údaje zemím mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), včetně USA. Bude tomu tak pouze v případě, když jsou naše společnosti YOUNG LIVING tematicky ovlivněny vaší žádostí. Společnost YOUNG LIVING však podnikne nezbytné kroky, aby zajistila, že je zachována odpovídající úroveň ochrany údajů. Například, pokud společnost YOUNG LIVING předá vaše údaje Spojeným státům, další opatření, jako uzavření smluv, které vyhovují EU, s dodavatelem údajů o předávání údajů, jak je nezbytné.

Právním základem pro odeslání společnostem YOUNG LIVING je Článek 6 (1) (1) (a), (b) a (f) GDPR. Pokud váš dotaz obsahuje cizí prvky, společnost YOUNG LIVING má oprávněný zájem pro zapojení společností YOUNG LIVING za účelem zpracování vaší žádosti. Vaše údaje smažeme, jakmile už nebudou dále nezbytné pro dosažení účelu a neexistují žádné právní nebo smluvní povinnosti.
9. Použití cookies
Kromě údajů výše jsou různé typy cookies použity a uloženy ve vašem počítači, když používáte naši webovou stránku YOUNG LIVING. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když navštívíte webovou stránku YOUNG LIVING. Prostřednictvím použití cookies získáváme různé informace.

Používáme následující typy cookies:
Cookies mohou být vyžadované, aby naše webová stránka správně fungovala. Například, nastavením cookies můžeme zjistit, že jste navštívili naši webovou stránku.
Díky používání cookies vám také můžeme poskytnout více snadno použitelných služeb, které by bez cookies nebyly možné.
Nastavením cookies mohou být například informace a nabídky na naší webové stránce optimalizovány pro potřeby uživatele. Cookies nám umožňují, jak bylo již řečeno, rozpoznat vás na naší webové stránce. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit vám použití naší webové stránky.
Cookies mohou být také použity k analýze použití webové stránky, např. ke spočítání, kolik uživatelů stránku navštívilo, a kde může být webová stránka vylepšena. Tato analýza však nevytvoří žádnou spojitost mezi vámi a vytvořenými statistikami ze shromážděných údajů. Pokud cookies k analýze webové stránky použijeme, oznámíme to.
Údaje shromážděné díky cookies budeme používat tak dlouho, jak je pro konkrétní účel nezbytné.

Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Pokud si přejete cookies z vašeho počítače vymazat, můžete se rozhodnout kdykoli. Prostřednictvím nastavení ve vašem prohlížeči se můžete sami rozhodnout, jestli by mělo být předávání cookies z vašeho počítače nám zablokované, omezené, nebo dokonce úplně vymazané. Pokud deaktivujete všechny cookies pro naši webovou stránku, možná nebude možné plně použít všechny funkce webové stránky.
Následující seznam poskytuje více informací o zablokování nebo spravování vašeho nastavení cookies v prohlížeci, který používáte:
Naše webová stránka YOUNG LIVING používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou Googlem. Google lze kontaktovat na Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics používá „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky YOUNG LIVING. Informace o vašem použití naší webové stránky YOUNG LIVING vytvořené pomocí cookies jsou obvykle odeslány a ukládány Googlem na serverech ve Spojených státech. Anonymizace IP bude provedena na webové stránce YOUNG LIVING, takže bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členského státu Evropské unie nebo v jiných smluvních státech smlouvy v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána serveru Google v USA a zkrácena potom. Google použije tuto informaci, jménem operátora naší webové stránky YOUNG LIVING, k vyhodnocení vašeho používání webové stránky YOUNG LIVING, ke zpracování hlášení o aktivitě na webové stránce YOUNG LIVING a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s webovou stránkou YOUNG LIVING a použití internetu v souvislosti se společností YOUNG LIVING. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji Google.

Pro výjimečné případy, kdy budou osobní údaje odeslány do USA, Google předložil EU-USA štít na ochranu soukromí. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Opodstatnění pro použití Google Analytics je stanoveno Článkem 6 (1) (1) (a) GDPR, pokud jsme od vás získali předchozí souhlas a v souladu s Článkem 6 (1) (1) (f) GDPR, protože společnost YOUNG LIVING má oprávněný zájem na zpracování údajů. Analýzu Googlu používáme k analýze a pravidelnému zlepšení používání naší webové stránky YOUNG LIVING.

Můžete zabránit ukládání cookies díky odpovídajícímu nastavení vašeho softwaru prohlížeče, vezměte však prosím v potaz, že v tomto případě možná nebudete schopni plně používat všechny funkce webové stránky YOUNG LIVING. Dále můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí cookies a souvisejících s vaším používáním webové stránky YOUNG LIVING (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem stažením a nainstalováním zásuvného modulu prohlížeče k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Shromažďování můžete také zabránit nastavením zamezení cookies. Pokud byste chtěli zamezit budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tuto webovou stránku YOUNG LIVING, klikněte prosím zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze tak dlouho, jak je pro účel shromažďování údajů nezbytné (statistiky a jejich vyhodnocení). Údaje námi odeslané a propojené s cookies, jedinečné identifikátory uživatelů (např. uživatelské jméno) nebo reklamní uživatelská jména budou tedy automaticky smazány po 14 měsících. Výmaz údajů, jejichž doba uchovávání byla dosažena, se děje automaticky jednou za měsíc. Pro více informací o podmínkách používání a ochraně soukromí prosím navštivte: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
11. Použití Google Map
Příslušná webová stránka YOUNG LIVING někdy využívá Google Mapy API, služby map spravované Googlem Inc., („Google“). Google lze kontaktovat na Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. To nám umožní zobrazit vám interaktivní mapy přímo na webové stránce YOUNG LIVING a poskytnout vám praktické použití funkcí map.

Navštívením webových stránek YOUNG LIVING, na kterých jsou poskytovány služby map, Google obdrží informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku naší webové stránky YOUNG LIVING. Dále budou Googlu sděleny následující údaje:
Vaše IP adresa
Datum a čas požadavku
Rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GTM)
Obsah požadavku (konkrétní stránka)
Stav přístupu / HTTP stavový kód
Každé odeslané množství údajů
Webová stránka, ze které požadavek pochází
Typ vašeho prohlížeče
Váš operační systém a jeho rozhraní
Váš jazyk a verze softwaru prohlížeče.
Toto se děje bez ohledu na to, zda Google poskytne uživatelský účet, do kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste do Googlu přihlášeni, vaše údaje budou přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google uchovává vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklam, průzkumu trhu a / nebo webového designu na zakázku. Takové vyhodnocení bude uskutečněno především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy podle potřeby a k informování dalších uživatelů sociální sítě o aktivitách na naší webové stránce YOUNG LIVING. Máte právo vznést námitky ohledně vytváření těchto uživatelských profilů a abyste toto právo uplatnili, musíte svou námitku adresovat Googlu.

Služby Google Map můžete snadno deaktivovat a tudíž zamezit přenesení údajů do Googlu: Zablokujte JavaScript ve vašem prohlížeči Upozorňujeme však, že v tom případě nebudete schopni používat zobrazení map.

Google také zpracovává vaše osobní informace ve Spojených státech, pod podmínkou EU-USA štítu na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Opodstatnění pro použití Google Map API je stanoveno v souladu s Článkem 6 (1) (1) (f) GDPR, neboť má společnost YOUNG LIVING v současnosti na zpracování údajů oprávněný zájem. Google Mapy API používáme, abychom vám nabídli funkce map. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze tak dlouho, jak je pro účel shromažďování údajů nezbytné.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů Googlem se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů Google. Více informací o vašich právech a nastavení ochrany soukromí lze nalézt také zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .
12.1. Obecné informace

Na webové stránce YOUNG LIVING používáme následující jednoduché odkazy sociálních médií na profily sociálních médií společnosti YOUNG LIVING. Jednoduchý odkaz na příslušné webové stránky sociálních sítí jsou k dispozici. V důsledku toho se nekoná žádná automatická výměna nebo odeslání osobních informací příslušným poskytovatelům sítí sociálních médií, když navštívíte webovou stránku YOUNG LIVING - pokud není taková výměna nebo odeslání podrobně popsáno níže. Pouze když kliknete na příslušný odkaz, který otevře pop-up a potom zadáte vaše přístupové údaje sociální sítě (nebo pokud jste již přihlášeni), jsou údaje zpracovány výhradně příslušnou sítí.

Můžete dohlížet na to, jaké údaje na sociálních sítích sdílíte prostřednictvím nastavení ochrany soukromí, které je k dispozici na většině platforem sociálních médií. Pro více informací o tom, jak si přizpůsobit vaše nastavení ochrany soukromí a jak externí stránky sociálních médií zacházejí s vašimi osobně identifikovatelnými informacemi se podívejte na následující:

12.2. Facebook

Máme odkaz na Facebook („Facebook“). Facebook je spravován Facebookem Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Odkaz je označen odpovídajícím logem Facebooku. Po kliknutí na odkaz bude navázáno spojení mezi vaším webovým prohlížečem a Facebookem. Povaha, rozsah a účel shromažďování a zpracování údajů Facebookem, stejně jako práva a možnosti ochrany soukromí uživatele lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/about/privacy)

12.3. Twitter

Máme odkaz na Twitter („Twitter“), služba Twitteru Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Odkaz je označen odpovídajícím logem Twitteru. Každé kliknutí na logo Twitteru na webové stránce YOUNG LIVING vyvolá propojení vašeho webového prohlížeče se serverem Twitter. Podrobnosti ohledně toho, jak Twitter zachází s vašimi údaji, stejně jako vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru (https://twitter.com/privacy#update).

12.4. LinkedIn

Máme odkaz na korporátní síť LinkedIn („LinkedIn“). LinkedIn je spravován LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Odkaz je označen odpovídajícím logem LinkedIn. Pokud kliknete na odkaz, váš webový prohlížeč se propojí se serverem LinkedIn. Zásady ochrany osobních údajů LinkedInu jsou dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie LinkedInu jsou dostupné na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12.5. Instagram

Na naší webové stránce YOUNG LIVING máme také odkaz na Instagram, který je poskytnutý Instagramem LLC. („Instagram“), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Odkaz je označen logem Instagramu formou „instagramového fotoaparátu“. Pokud kliknete na logo Instagramu, váš prohlížeč se propojí přímo se servery Instagramu. Pro účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů Instagramem a také pro vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí se prosím odvolejte na zásady ochrany osobních údajů Instagramu:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. Google +

Máme odkaz na Google +, spravovaný Googlem Inc. („Google“), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Odkaz je dostupný přes logo Google +. Každé kliknutí na logo Google + na webové stránce YOUNG LIVING vyvolá propojení vašeho webového prohlížeče se serverem Google +. Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů Googlem se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů Google. Více informací o vašich právech a nastavení ochrany soukromí lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

12.7. Pinterest

Nabízíme odkaz na sociální síť Pinterest spravovanou Pinterestem Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“). Po kliknutí na odkaz se naváže spojení mezi vaším webovým prohlížečem a Pinterestem. Pro více informací o účelu, rozsahu a zpracování a použití údajů Pinterestem, stejně tak pro vaše práva a způsoby ochrany vašeho soukromí se podívejte na zásady ochrany osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

12.8. DISQUS

Na naší webové stránce YOUNG LIVING používáme systém komentářů DISQUS, který je spravován DISQUSEM, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA („DISQUS“). DISQUS vám umožňuje přihlásit se buď prostřednictvím vašeho vlastního uživatelského účtu DISQUS nebo prostřednictvím stávajících uživatelských účtu na Facebooku, Twitteru a Googlu +. Pokud jste se přihlásili do funkce DISQUS na vašem účtu sociálních médií prostřednictvím webové stránky YOUNG LIVING, tyto poskytovatelé služeb budou také shromažďovat a zpracovávat informace o vašem použití funkcí DISQUS. Vezměte prosím na vědomí informace o soukromí příslušného poskytovatele. Anonymní komentáře jako návštěvník jsou také možné, ale potom nebudou některé funkce k dispozici.

DISQUS odesílá společnosti YOUNG LIVING uživatelovu e-mailovou adresu a IP adresu použitou při zadání komentáře. Tyto informace potřebujeme pouze pro účel kontaktování vás v souvislosti s vaším užíváním DISQUSU, například, pokud máme otázky ohledně vašich uživatelských komentářů. K neautorizovanému zpřístupnění třetím stranám nedojde.

Pokud uživatel webové stránky, která zahrnuje DISQUS, napíše komentář, bude odeslán DISQUSU v USA společně s jeho uživatelskými údaji. Z tohoto důvodu DISQUS předložil EU-USA štít na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, a tudíž nabízí záruku, že je v souladu s evropskými normami ochrany soukromí.

Pokud jste poskytli váš souhlas, Článek 6 (1) (1) (a) GDPR je právním základem pro zpracování vašich údajů DISQUSEM. Jakýkoli souhlas můžete zrušit s účinkem do budoucna. DISQUS je také používán na základě našeho oprávněného zájmu podle Článku 6 (1) (1) (f) GDPR.

Vaše údaje smažeme, pokud už nejsou dále nezbytné pro účely zmíněné výše a neexistují žádná zákonná období uchovávání.
Informace DISQUSU o soukromí lze nalézt zde: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
12.9 vimeo

Pro začlenění videí na webové stránce YOUNG LIVING používáme, mimo jiné, vimeo, spravované vimeem LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 („vimeo“).
Když navštívíte vimeo videa na naší webové stránce YOUNG LIVING, budete spojeni s vimeo servery v USA. Tím se vimeu odešlou určité informace. Těmi může být například:

Vaše IP adresa
Informace o vašem prohlížeči, např. vaše jazyková nastavení
Informace o cookies o již nastavených cookies vimea
Informace o webové stránce, ze které jste stránku vimeo navštívili a kterou navštívíte po zhlédnutí videa na vimeu
Vimeo ukládá cookies do vašeho zařízení, přesněji řečeno, do sledování Google Analytics (viz část 10 těchto Zásad ochrany osobních údajů). Toto je vlastní sledování vimea, ke kterému nemáme přístup. Sledování Google Analytics můžete zastavit použitím nástroje pro zrušení, který Google pro některé internetové prohlížeče nabízí. Uživatelé mohou také zabránit Googlu shromažďovat údaje vytvořené prostřednictvím Google Analytics a související s jejich použitím webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem použitím zásuvných modulů prohlížeče k dispozici ke stažení a nainstalování na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dále vimeo dovoluje užití určitých dalších funkcí, jako je hodnocení nebo sdílení videí. Tyto funkce jsou poskytnuty pouze vimeem a třetími stranami poskytovatelů služeb a před použitím jejich funkcí byste si měli pozorně prohlédnout jejich zásady ochrany osobních údajů. Společnost YOUNG LIVING nemá žádné povědomí o obsahu údajů shromážděných vimeem nebo třetími stranami a nemá žádný vliv na jejich užívání. Toto užívání odešle serveru vimea, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako členové vimea, vimeo tuto informaci přiřadí vašemu osobními uživatelskému účtu. Když používáte zásuvné moduly, jako je kliknutí na tlačítko začátku videa, bude tato informace také přiřazena vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přidružení můžete zabránit tím, že se odhlásíte z vašeho uživatelského účtu vimea před tím, než použijete naší webovou stránku, a smažete odpovídající cookies vimea.

Vimeo odesílá vaše údaje do USA. Vimeo může sdílet vaše informace s ostatními. Těmi jsou např. přidružené společnosti, obchodní partneři, reklamní pobočky, které pro změnu užívají sledovací technologie na webové stránce vimeo.

Opodstatnění pro použití vimea je stanoveno v souladu s první větou Článku 6 (1) (a) a (f) GDPR. Před přehráním videa můžete dát společnosti YOUNG LIVING povolení. Jakýkoli souhlas můžete zrušit s účinkem do budoucna. Dále má společnost YOUNG LIVING také oprávněný zájem, protože chceme použít videa, abychom vám představili oleje, produkty a filozofii společnosti YOUNG LIVING.

Pro více informací o zpracování údajů a soukromí vimeem navštivte https://vimeo.com/privacy.
12.10. YouTube

Na naší webové stránce YOUNG LIVING také používáme vložený obsah (videa) od společnosti YouTube LLC, („YouTube“) 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google INC., Amphitheater Parkway, Mountain View. CA 94043, USA. Pokud vstoupíte na webovou stránku YOUNG LIVING s takovým obsahem, budete spojeni se servery YouTube a obsah se zobrazí na webové stránce upozorněním vašeho prohlížeče. Toto oznámí serveru YouTube, kterou z našich webových stránek YOUNG LIVING jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, YouTube tuto informaci přiřadí vašemu osobními uživatelskému účtu platformy. Tomuto přidružení můžete zabránit tím, že se odhlásíte z vašeho účtu YouTube před tím, než navštívíte naši webovou stránku YOUNG LIVING.

YouTube také zpracovává vaše osobní informace ve Spojených státech, pod podmínkou EU-USA štítu na ochranu soukromí:https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Opodstatnění pro použití YouTube je stanoveno v souladu s první větou Článku 6 (1) (a) a (f) GDPR. Před přehráním videa můžete dát společnosti YOUNG LIVING povolení. Jakýkoli souhlas můžete zrušit s účinkem do budoucna. Dále má společnost YOUNG LIVING také oprávněný zájem, protože chceme použít videa, abychom vám představili oleje, produkty a filozofii společnosti YOUNG LIVING. Používáme YouTube, abychom vám poskytli video obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze tak dlouho, jak je pro účel shromažďování údajů nezbytné.

Zásady ochrany osobních údajů YouTube jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cs .
13. Předávání třetím stranám
13.1. Obecné informace

Všeobecně vaše osobní údaje předáme pouze poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, přidruženým společnostem a dalším třetím stranám v rámci struktury příslušných zákonů o ochraně údajů.

Můžeme sdělit osobně identifikovatelné informace poskytovatelům služeb na naši zakázku a požadovat po nich výkon (zpracování údajů) služeb naším jménem. Tito poskytovatelé služeb mohou být přidružené společnosti společnosti YOUNG LIVING nebo externí poskytovatelé služeb. Přičemž přísně dohlížíme na příslušná vnitrostátní a evropská nařízení o ochraně údajů. Poskytovatelé služeb podléhají našim instrukcím a podléhají přísným smluvním zákazům ohledně zpracování osobních údajů. V souladu s nimi je zpracování povoleno pouze v rozsahu nezbytném pro vykonání služeb naším jménem, nebo pro soulad s právními požadavky. My předem rozhodneme, jaká práva a povinnosti by naši poskytovatelé služeb měli ohledně osobních údajů mít.

Osobní informace můžeme sdělit třetí straně, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní řízení, nebo k poskytnutí nebo spravování našich produktů a služeb. Můžeme být také požádáni poskytnout informace agenturám na vymáhání práva nebo jiným orgánům. Informace můžeme také sdělit, pokud je jakékoli sdílení informací požadované pro spolupráci a poskytnutí služeb společností YOUNG LIVING, nebo pokud k tomu dáte souhlas. Sdílení je obvykle nevyhnutelné v případě očekávaných auditů.

Můžeme také předat vaše osobní informace, jako je vaše jméno, kontaktní informace a historie objednávek, vašemu sponzorovi nebo nadřízené větvi Young Living, aby vám tato osoba mohla asistovat a podporovat růst vašeho podnikání.

13.2. YOUNG LIVING Essential Oils

Úzce spolupracujeme s naším globálním ředitelstvím YOUNG LIVING Essential Oils („ředitelství“), které lze kontaktovat na YOUNG LIVING Essential Oils, 1538 W Sandalwood Dr, Lehi, UT 84043, USA. Pokud jsou vaše údaje zpracované tam, naše ředitelství smí k údajům získat přístup pouze jako součást našich instrukcí (zpracování objednávky). Naše ředitelství také přijímá přísná technická opatření k ochraně vašich osobních informací. Naše ředitelství nesdělí vaše osobní informace třetím stranám, ledaže je sdělení požadováno k poskytnutí ujednaných služeb, nebo musí být naše ředitelství v souladu se zákonem nebo podle platného a zavazujícího řízení - nebo instrukcemi regulačního orgánu. Předané údaje jsou omezené na nezbytné minimum.

Naše ředitelství se nachází v USA, což je důvod, proč jsou vaše údaje zpracovány mimo Evropský hospodářský prostor. Za tímto účelem jsme přijali další opatření, jako je uzavření smluv o zpracování a předávání údajů v souladu s EU.

Právním základem pro zpracování údajů je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR. Účelem zpracování údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby a nejlepší možné nabídky našich produktů. Vaše údaje uložíme pouze na tak dlouho, jak je pro účel uvedený výše nezbytné.

Další informace o soukromí našich ředitelství lze nalézt zde: /cs_CZ/company/privacy

13.3. Salesforce

Společnost YOUNG LIVING ukládá a používá údaje, které jste poskytli, na webové stránce v systémech salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich Germany („Salesforce“) pro účely řízení vztahů se zákazníky („CRM“). Salesforce smí k údajům získat přístup pouze jako součást našich instrukcí (zpracování objednávky). Salesforce také přijímá přísná technická opatření k ochraně vašich osobních informací. Salesforce nesdělí vaše osobní informace třetím stranám, kromě toho pokud je sdělení požadováno k dokončení ujednaných služeb, nebo tak musí Salesforce učinit, aby bylo v souladu se zákonem nebo s platným a zavazujícím řízením nebo regulačním zařízením. Předané údaje jsou omezené na nezbytné minimum

Právním základem pro zpracování údajů je Článek 6 (1) (1) (f) GDPR. Účelem zpracování údajů je to, že nás Salesforce podporuje v CRM.

Doba uchovávání údajů závisí na zákonných požadavcích na uchovávání.

Pro více informací o soukromí Salesforce navštivte: https://www.salesforce.com/company/privacy/

14. Normy zabezpečení údajů
Společnost YOUNG LIVING zavedla odpovídající fyzické, technické a administrativní normy zabezpečení k ochraně osobních informací před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením. Naši poskytovatelé služeb a přidružené společnosti mají smluvní závazek chránit důvěrnost osobních informací. Dále nesmí použít údaje pro účely, které neschválíme.
15. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
Čas od čas můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Proto vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně četli, abyste našim opatřením na ochranu soukromí rozuměli. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 3. září 2019.