Privatumo Politika

„Young Living Europe B.V. “ privatumo politika

1. Bendra informacija dėl jūsų asmeninių duomenų rinkimo
„Young Living Europe B.V. “ („Young Living“) teikia didelę reikšmę jūsų asmeninės informacijos saugojimui. Šiose privatumo politikos nuostatose apibūdinama, kaip „Young Living“ („mes“, „mums“ ir „mūsų“) naudoja ir saugo jūsų asmeninę informaciją, gautą iš / („Young Living“ svetainės).
Asmeninė informacija - tai visi duomenys, susiję su jumis, pvz., jūsų kreipinys, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas ir t.t. Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR) bei kitas Europos nuostatas ir susijusius taikytinus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus.

Asmeninių duomenų rinkimas ir laikymas vykdomas tik jums davus sutikimą arba jei duomenų apdorojimą leidžia įstatymas. Toliau nurodytose nuostatose apibūdinamas asmeninių duomenų rinkimo ir tvarkymo tipas, mastas ir tikslas.

Jei vykdydami atskiras funkcijas, susijusias su mūsų pasiūlymais, paslaugų ar jūsų duomenų naudojimu reklamos ar analizės tikslais, naudosimės pagal sutartis dirbančių paslaugų teikėjų paslaugomis, mes jums pateiksime išsamią informaciją apie atitinkamas transakcijas. Šiuo atveju mes informuosime jus apie konkrečius kriterijus ir duomenų laikymo trukmę. Taip pat pranešime jums apie jūsų teises, susijusias su duomenų apdorojimu.
Šios privatumo nuostatos taikomos išskirtinai „Young Living“ svetainei. Jei esate nukreipti iš „Young Living“ svetainės nuorodų į trečiųjų šalių puslapius, prašome perskaityti nurodytą informaciją apie tai, kaip bus naudojami jūsų duomenys.
2. Kontaktinė atsakingo asmens ir duomenų apsaugos pareigūno informacija
Atsakingas asmuo už BDAR ir kitus taikytinus ES duomenų apsaugos įstatymus („Duomenų kontrolierius“) yra „Young Living“. Jei turite klausimų, pastebėjimų ar siūlymų dėl privatumo mūsų svetainėje, prašome susisiekti:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

El. paštas: lithuania@youngliving.com

Dėl bet kokių su duomenimis susijusių klausimų galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu. Tai padaryti galite bet kuriuo metu, jei turite klausimų ar pasiūlymų, susijusių su duomenų apsauga. Kreiptis galite žemiau nurodytu el. pašto adresu:

El. paštas: DPO@youngliving.com
3. Teisinių pagrindų paaiškinimas ir laikymo trukmė
3.1. Asmeninių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mums gavus jūsų leidimą apdoroti jūsų asmeninius duomenis, šios veiklos teisinis pagrindas - 6 straipsnis (1), 1 sakinys (a), BDAR. Jūsų sutikimas gali būti vėliau atšauktas.

Vykdant kontraktą su jumis ar jūsų kompanija, esant būtinybei naudoti jūsų asmeninius duomenis, 6 straipsnis 6 (1) 1 (b) BDAR yra taikomas teisinis pagrindas. Tai taip pat taikoma operacijų vykdymui, susijusiam su ikisutartiniais veiksmais.

Vykdant teisinius įsipareigojimus ir esant būtinybei naudoti jūsų asmeninius duomenis, 6 straipsnis 6 (1) 1 (c) BDAR yra taikomas teisinis pagrindas.

Jei duomenų apdorojimas būtinas, jog būtų apsaugoti teisiniai mūsų kompanijos ar trečiųjų šalių ir jūsų interesai, pamatinės teisės ir laisvės nenusveria teisinio intereso, tuomet 6 straipsnis (1) (1) (f) BDAR laikomas teisiniu šios veiklos pagrindu.

3.2. Laikymo trukmė ir duomenų pašalinimas

Asmeniniai duomenys renkami, apdorojami ir laikomi tik tol, kol jie reikalingi konkrečiam su laikymu susijusiam tikslui. Jei duomenų laikymo tikslas nebeegzistuoja, jūsų duomenys bus ištrinti arba jų apdorojimas bus apribotas.

Be to, Europos reglamentai, taikomi nacionaliniams įstatymams ar kitoms nuostatoms, gali taikyti ilgesnį apdorojamų duomenų laikymą. Pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui, mes ištrinsime ar apribosime duomenų naudojimą.
4. Jūsų teisės
Mums naudojant jūsų asmeninę informaciją, jūs esate laikomi „duomenų subjektu“, pagal apibrėžtį BDAR. Kaip susijęs asmuo, jūs turite teises prieš „Young Living“:

4.1. Teisė į apdorojamą informaciją

Bet kuriuo metu pagal teisės nuostatas, kurių taikymo sritys pateisintos, galite kreiptis dėl informacijos apie tai, ar mes naudojame jūsų asmeninius duomenis. Šiuo atveju turite teisę prašyti pateikti informaciją apie duomenų naudojimo mastą (žr. 15 straipsnį, BDAR).

4.2. Teisė į duomenų ištaisymą

Jūs turite teisę kreiptis, kad „Young Living“ jūsų duomenis pataisytų/papildytų, jei jie yra neteisingi ar nepilnai pateikti (žr. 16 straipsnį, BDAR).


4.3. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikromis sąlygomis galite pageidauti apriboti jūsų asmeninių duomenų naudojimą (žr. BDAR 18 straipsnį).

4.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jūs galite prašyti „Young Living“ ištrinti jūsų pageidaujamus asmeninius duomenis be nepagrįsto delsimo, atsižvelgiant, jog patenkintos tam tikros sąlygos. Teisė ištrinti duomenis netaikoma, jei duomenų tvarkymas yra būtinas (žr. 17 straipsnį, BDAR).

4.5. Teisė būti informuotam

Jei pageidavote ištaisyti, ištrinti ar apriboti jūsų duomenis, turimus „Young Living“, „Young Living“ turi pranešti visiems gavėjams, kuriems jūsų asmeninė informacija buvo atskleista, apie šį duomenų pakeitimą ar panaikinimą ar tvarkymo ribojimą, nebent to padaryti neįmanoma ar kai tam reikalinga neproporcingai daug pastangų (žr. 19 straipsnį, BDAR).


4.6. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti jūsų asmeniškai identifikuojamą informaciją, kurią suteikėte „Young Living“ struktūrizuotu, bendruoju ir automatiškai skaitomu formatu. Be to, jūs turite teisę perleisti šiuos duomenis kitai kompanijai, netrukdant „Young Living“, kuriai buvo suteikti asmeniniai duomenys, jei patenkintos sąlygos (žr. 20 str., BDAR).

4.7 Right to Object
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nebeleisti apdoroti asmeninių duomenų, pagal 6 str. (1) (f), BDAR, remiantis jūsų konkrečia situacija (žr. 21 str. (1), BDAR). Atsisakymas dalintis duomenimis reiškia, kad „Young Living“ daugiau nebeapdoros jūsų asmeninės informacijos, nebent „Young Living“ įrodys įtikinamas, teisines priežastis, kodėl naudojami duomenys, nusveriant jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymui pagrindžiant teisinių pareiškimų patvirtinimą, naudojimą ir gynimą.

Jei asmeniniai duomenys, susiję su jumis, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama tokio reklamavimo tikslais (žr. 21 str. (2), BDAR).


Jūs galite mums pranešti, jei nesutinkate, kad jūsų informacija būtų naudojama, susisiekdami žemiau pateiktais būdais:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
El. paštas: lithuania@youngliving.com
4.8. Teisė atšaukti duomenų apsaugos sutikimo deklaraciją

Jei sutikote su duomenų apsaugos deklaracija, jūs galite savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu (žr. 7 straipsnį, BDAR). Sutikimo atšaukimas neveikia duomenų tvarkymo, vykdomo pagal gautą sutikimą iki atšaukimo, teisėtumo.
4.9. Teisė skųstis priežiūros institucijai

Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu, jūsų manymu, su jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant BDAR (žr. 77 str., BDAR).

5. Apsilankymas „Young Living“ svetainėje ir žurnalo failų kūrimas
Kiekvieną kartą apsilankius „Young Living“ svetainėje, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš jūsų kompiuterio sistemos. Konkrečiau, renkami šie duomenys:
Informacija apie jūsų naršyklės tipą
Informacija apie jūsų operacinę sistemą
Informaciją apie jūsų interneto paslaugų tiekėją
Jūsų IP adresas
Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje data ir laikas
Informacija apie puslapį, iš kurio jūsų sistema atkeliauja į mūsų svetainę
Informacija apie puslapį, kuris pasiekiamas jūsų sistemos per mūsų svetainę
Aukščiau minėti apie jus renkami duomenys laikomi mūsų sistemos registravimo rinkmenose. Iš principo, šie duomenys ir kita asmeninė informacija kartu nelaikomi.
Teisinis laikino duomenų ir registravimo rinkmenų laikymo pagrindas - 6 str. (1) (1) (f), BDAR. Mes turime teisinį interesą rinkti ir laikinai saugoti tokio pobūdžio informaciją, nes laikinas IP adreso saugojimas sistemoje būtinas, jog svetainė būtų matoma jūsų kompiuteryje.

Duomenų laikymas registravimo rinkmenose vykdomas, siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą. Be to, duomenys naudojami, jog svetainė būtų optimizuojama bei užtikrinamas mūsų informacinių technologijų sistemų saugumas. Registravimo rinkmenų įvertinimas rinkodaros tikslais nevykdomas. Išimtis - informacija, kurią renkame apie jūsų naršyklės nustatymus. Į tai įeina kalbos nustatymai jūsų naršyklėje, jog galėtume jums rodyti „Young Living“ svetainės versiją tinkamiausia kalba.

Jei anksčiau minėti duomenys nebėra reikalingi, tuomet jie ištrinami ar paverčiami anoniminiais, tad šių duomenų priskyrimas jums nebėra vykdomas. Jei duomenys laikomi registracijos rinkmenose, šie duomenys ištrinami po 7 dienų.
6. Pirminis užsakymas (registracija platintojams ir mažmeniniams klientams)
6.1. „Young Living“ vykdomas duomenų tvarkymas

Norėdami pateikti pirmąjį užsakymą „Young Living“ svetainėje, jūs galite užsiregistruoti „Young Living“ svetainėje ir susikurti naudotojo paskyrą. Pirmiausia, pasirinkite, ar norite tapti (ateityje) platintoju ar mažmeniniu „Young Living“ klientu. Be to, registracijos metu mes galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis:
Jūsų vardas, pavardė
Jūsų teisinis statusas (kompanija, individuali ekonominė veikla, fizinis asmuo)
Jūsų adresas
Jūsų kilmės šalis ar šalis, kurioje registruota kompanija
Jūsų kalba
Jūsų el. pašto adresas
Jūsų telefono nr.
Jūsų mokėjimo duomenys
Jūsų PVM numeris (tik platintojų)
Jūsų amžius
Jūsų slaptažodis
PIN nr.
Informacija, ar registruotas narys susisiekė su jumis, nurodydamas rėmėjo ID ar rekomendavusio asmens ID.
Jums į šabloną įvedus duomenis, „Young Living“ sukurs jums naudotojo paskyrą bei gausite kliento ID. Mes naudojame, laikome ir tvarkome šiuos duomenis pagal poreikį, formuojant, struktūrizuojant ar modifikuojant sutartimi įformintus santykius tarp jūsų ir „Young Living“ ir susijusių paslaugų naudojimui ir atsiskaitymui už jas.

Teisinis pagrindas dėl aukščiau minėto duomenų apdorojimo „Young Living“ svetainėje nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (b) ir (f) BDAR. Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi minėtam tikslui ir nėra numatyto sutartinio ar įstatyminio saugojimo laikotarpio, mes ištrinsime jūsų duomenis. Dabartine tvarka, tai darome ne vėliau nei po 10 metų.


6.2. Perdavimas trečiosioms šalims

Jei esate mažmeninis klientas per perdavėją, turintį MyYL svetainę (per „Young Living“ svetainę), mes suteiksime jums informaciją dėl produktų, kuriuos įdėjote į savo pirkinių krepšelį MyYL svetainėje. Gali būti, kad tam tikra jūsų suteikta informacija registracijos metu gali tapti prieinama mūsų įgaliotiems platintojams komisinių apskaičiavimo tikslais. Pavyzdžiui, jie gali sužinoti, kuriuos produktus kokiu laiku įsigijote, taip pat jūsų vardą, pavardę.

Teisinis pagrindas dėl aukščiau minėto duomenų apdorojimo „Young Living“ svetainėje nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (f) BDAR. „Young Living“ turi teisinį interesą tvarkyti jūsų duomenis, platintojams gaunant komisinius, šiems tarpininkavus prekyboje.

Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi minėtam tikslui ir nėra numatyto sutartinio ar įstatyminio saugojimo laikotarpio, mes ištrinsime jūsų duomenis.
7. Naujienlaiškis
7.1. Naujienlaiškių siuntimas

Jums susikūrus kliento paskyrą, jūs turite galimybę prenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Jei sutinkate, per mūsų naujienlaiškį jus pasieks visa naujausia „Young Living“ informacija apie aliejus ir asmeninės priežiūros produktus, „Young Living“ renginius ir skatinamąsias keliones bei „Young Living“ ūkius. Proceso metu duomenys, kuriuos įvedėte, užsiregistruodami naujienlaiškiui, yra mums atsiunčiami naudotojo sąsajoje. Į tai įprastai įeina:
Jūsų el. pašto adresas
Jūsų vardas, pavardė
Jūsų kompanijos pavadinimas
Pasirinktinai apdorojami bet kokie papildomi duomenys, kuriuos nurodėte
Mums reikalingas jūsų el. pašto adresas, jog galėtume jums išsiųsti naujienlaiškius, taip pat identifikuojant ir patvirtinant jūsų sutikimą.

Mes taip pat laikysime jūsų IP adresus ir registracijos ir patvirtinimo laiką. Šios procedūros tikslas yra turėti registracijos duomenis, ir, jei būtina, informuoti jus apie galimus piktnaudžiavimo jūsų asmeniniais duomenimis atvejus. Teisinis pagrindas - straipsnis 6 (1) (1) (f) BDAR.

Jums atsisakius naujienlaiškio prenumeratos arba mums ją nutraukus, mes jūsų duomenis ištrinsime. Naujienlaiškio prenumeratą nutraukti galite bet kuriuo metu, jums atšaukus duotą sutikimą (ne atgaline data). Kiekviename jums siunčiamame naujienlaiškyje yra nuoroda, kurią paspaudę galite lengvai atsisakyti prenumeratos. Taip pat galite atsiųsti el. laišką adresu: lithuania@youngliving.com arba parašyti žinutę atsakingam asmeniui, kuris nurodytas aukščiau.
7.2. Perdavimas trečiosioms šalims

Mūsų naujienlaiškiai siunčiami per „MailChimp“, siuntimo paslaugų teikėją (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA („MailChimp“)). Mes naudojamės „MailChimp“ paslaugomis, jog būtų apdoroti pavesti duomenys.
„MailChimp“ gali naudoti pseudoniminius perleistus gavėjų duomenis, t.y. nepriskyrus naudotojui, siekiant optimizuoti ar pagerinti jų pačių paslaugas, pvz., vykdant siuntimo techninę optimizaciją ir naujienlaiškių pateikimą arba statistikos tikslais. Tačiau „MailChimp“ nenaudoja mūsų naujienlaiškių gavėjų duomenų, jog susisiektų su jais patys arba jog perduotų duomenis trečiosioms šalims.

„MailChimp“ taip pat tvarko asmeninę informaciją JAV, laikydamiesi ES ir JAV „privatumo skydo“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework. Todėl garantuojamas Europos privatumo standartų laikymasis.

„MailChimp“ naudojama teisinių interesų pagrindu, pagal 6 str. (1) (1) (f), BDAR. Jei atšauksite prenumeratą ar savo sutikimą, mes nurodysime „MailChimp“ ištrinti jūsų duomenis.

„MailChimp“ privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8. Susisiekimas su „Young Living“
8.1. „Young Living“ procesų vykdymas

Mes savo svetainėje nurodėme keletą el. pašto adresų, kuriuos galite naudoti, norėdami su mumis susisiekti, priklausomai nuo dominančių klausimų. Jei susisieksite su mumis el. paštu, mes išsaugosime jūsų el. paštą, taip pat kitus duomenis, kuriuos mums suteikėte.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas - 6 str. (1) (1) (b) ir (f), BDAR, kadangi susisiekus gali būti inicijuojamas kontraktas, tačiau „Young Living“ taip pat turi teisinį interesą naudoti jūsų duomenis, jog galėtų jums atsakyti. Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi rinkimo tikslu ir jų panaikinimas neprieštarauja numatytiems sutartiniams ar įstatyminiams įsipareigojimams, mes juos ištrinsime. Bendravimas nebetęsiamas, numanant, pagal aplinkybes, jog klausimas išspręstas.

Siunčiant jums žinutę, gali būti laikomi šie duomenys:
Jūsų IP adresas
Jūsų bendravimo data ir laikas
Kiti asmeniniai duomenys, naudojami žinutės pateikimo proceso metu, tvarkomi siekiant apsaugoti piktnaudžiavimo el. pašto adresu ir siekiant užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą. Siuntimo proceso metu renkami papildomi asmeniniai duomenys, kurie bus ištrinti vėliausiai per 7 dienas. Duomenys išskirtinai naudojami komunikaciniais tikslais. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (b) ar (f) BDAR.
8.2. Tiesioginis susirašinėjimas (vykdomas trečiųjų šalių)

Mes siūlome tiesioginio internetinio pokalbio galimybę „Young Living“ svetainėje, kuri vadinama „Boldchat“, kuria galite naudotis, jei norite susisiekti su „Young Living“ klientų aptarnavimo skyriumi. Tiesioginio pokalbio sistema valdoma „LogMeIn“. Duomenys persiunčiami tiesiogiai mūsų klientų aptarnavimo skyriui per „Boldchat“. Su „LogMeIn“ susisiekti galima: LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („Boldchat"). „Boldchat“ - internetinė tiesioginio bendravimo su klientais paslauga, kuri siūlo ypač aukštos kokybės funkcijų įvairovę, paramos ir bendravimo priemones ir taikomųjų programų sąsają (API), ir leidžia darbuotojams pasiekti ir asistuoti „Young Living“ svetainės lankytojus. Pasirinkus šią opciją, duomenų įvesties ekrane bus įrašytas ir perduotas tik jūsų vardas. Tolimesni duomenys gali būti perduoti, jei juos atskleisite pokalbio metu arba mums nurodžius žemiau.

Jei naudojate tiesioginio pokalbio sistemą, „Boldchat“ surinks pokalbio metu atskleistus duomenis. Šie duomenys bus įrašyti arba jūsų, arba kitų, naudojančių tiesioginio pokalbio funkciją kartu su jumis, arba sukurti pačios infrastruktūros (pvz., sesijos trukmė, kameros naudojimas, interneto ryšio informacija ir t.t.). „Boldchat“ taip pat gali rinkti informaciją apie pokalbio sistemos naudojimą ir prisijungimą prie jos, įskaitant informaciją apie įrenginį, kuriuo naudojantis bendrauta tiesioginio pokalbio būdu, IP adresus, informaciją apie buvimo vietą, kalbos nustatymus, operacinę sistemą, unikalius įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis, kuriuos „Boldchat“ galimai renka, jog vykdytų paslaugas.

„Boldchat“ galimai perduos jūsų duomenis trečiosioms šalims, kuriose netaikoma atitinkamo lygio BDAR duomenų apsauga. „Boldchat“ tvarko asmeninę informaciją ir perduoda duomenis JAV, laikydamiesi ES ir JAV „privatumo skydo“, taip pat ES standartinių sutarčių sąlygų. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (f) GDPR. Asmeninių duomenų tiesioginio pokalbio programos įvesties ekrane apdorojimas vykdomas tik siekiant jūsų užklausos spartesnio ir kokybiškesnio patenkinimo. Mūsų paslaugų klientams tiekimo tobulinimas yra mūsų siekis. Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi rinkimo tikslu ir jų panaikinimas neprieštarauja numatytiems sutartiniams ar įstatyminiams įsipareigojimams, mes juos ištrinsime. Bendravimas nebetęsiamas, numanant, pagal aplinkybes, jog klausimas galutinai išspręstas.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Perdavimas kitoms „Young Living“ bendrovėms


Duomenys, kuriuos įvedėte kontaktinėje formoje, gali būti perduoti „Young Living“ kompanijoms, jei jūsų užklausos turinys pagal temą ir regioną yra su jomis susijęs (pavestas duomenų apdorojimas). Tačiau „Young Living“ išliks pirmine vieta, kurioje galėsite sužinoti savo teises. Susijusių įmonių peržiūrą galite rasti čia: /en_US/company/contactus/international.

„Young Living“ taip pat gali perduoti duomenis šalims, esančioms už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, įskaitant JAV. Tai taikoma, jei „Young Living“ kompanijos yra susijusios su jūsų užklausa pagal temą. Tačiau „Young Living“ imsis reikalingų priemonių, jog užtikrintų, kad būtų tinkamai laikomasi duomenų apsaugos. Pavyzdžiui, „Young Living“ perleidus jūsų duomenis JAV, papildomos priemonės, tokios kaip įsitraukimas į ES reikalavimus atitinkančius duomenų perdavimo susitarimus su duomenų importuotoju (pagal būtinybę).

Teisinis pagrindas dėl „Young Living“ bendrovių perdavimo nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (a), (b) ir (f) BDAR. Jei jūsų užklausoje esti tarpvalstybinio pobūdžio, „Young Living“ turi teisinį interesą įtraukti „Young Living“ kompanijas, jog būtų vykdoma užklausa. Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi dėl bet kokių tikslų ir jų panaikinimas neprieštarauja numatytiems sutartiniams ar įstatyminiams įsipareigojimams, mes juos ištrinsime.

9. Slapukų (cookies) naudojimas
Be aukščiau minėtų duomenų, naudojant „Young Living“ svetainę, naudojami ir jūsų kompiuteriuose saugomi įvairių tipų slapukai (cookies). Slapukai - tai mažos tekstinės bylos, laikomos jūsų kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose, jums apsilankius „Young Living“ svetainėje. Naudojant slapukus, išgaunama įvairialypė informacija.

Mes naudojame šiuos slapukus:
Slapukai gali būti reikalingi siekiant, jog mūsų svetainė sklandžiai funkcionuotų. Pavyzdžiui, įdiegę slapukus, mes galime sužinoti, jog jūs apsilankėte mūsų svetainėje.
Naudodami slapukus, mes taip pat galime suteikti vartotojams palankesnes paslaugas, kurios nebūtų įmanomos be slapukų.
Nustačius slapukus, informacija ir pasiūlymai mūsų svetainėje gali būti optimizuoti pagal naudotojo poreikius. Slapukai leidžia mums, kaip jau minėta, atpažinti jus mūsų svetainėje. Šio atpažinimo tikslas yra jūsų naudojimosi mūsų svetaine vykdymas.
Slapukai taip pat gali būti naudojami, siekiant analizuoti svetainės naudojimą, pvz., norint suskaičiuoti, kiek naudotojų apsilanko svetainėje, ir kokiais būdais svetainė gali būti tobulinama. Tačiau ši analizė nesukuria ryšio tarp jūsų ir statistikos, kuri gaunama, surinkus duomenis. Naudodami slapukus savo svetainės analizės tikslais, apie tai suteiksime informaciją.
Mes naudojame duomenis, surinktus naudojant slapukus tol, kol tai reikalinga siekiant atitinkamų tikslų.

Slapukai laikomi jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuspręsti bet kuriuo metu ištrinti slapukus, laikomus jūsų kompiuteryje. Naudodamiesi savo naršyklės nustatymais, galite nuspręsti, ar duomenų perdavimas slapukais iš jūsų kompiuterio mums turėtų būti uždraustas, ribojamas ar apskritai jie turėtų būti ištrinti. Deaktyvavus mūsų svetainės slapukus, jūs galimai prarasite šansą pilnai naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.
Žemiau pateiktame sąraše nurodyta informacija apie slapukų tvarkymą ar panaikinimą, naudojant atitinkamus naršyklės nustatymus:
10. „Google Analytics“ naudojimas
„Young Living“ svetainė naudojasi „Google Analytics“ - „Google“ teikiamomis svetainių analizės paslaugomis. „Google“ adresas: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

„Google Analytics“ naudoja slapukus. Tai yra tekstinės bylos, laikomos jūsų kompiuteryje, kurios leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi „Young Living“ svetaine. Informacija, surinkta slapukų, apie jūsų naudojimąsi „Young Living“ svetaine, paprastai perduodama ir laikoma „Google“ serveriuose JAV. „Young Living“ svetainėje atliekamas IP anonimizavimas, jog jūsų IP adresas būtų iš anksto išskirtas tarp Europos Sąjungos narių arba kitų susitarimui pritarusių Europos ekonominės erdvės šalių. Tik išskirtiniais atvejais jūsų IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir išskirtas tik po to. „Young Living“ svetainės valdytojo vardu „Google“ naudos šią informaciją, jog įvertintų „Young Living“ svetainės naudojimą, sudarytų pranešimus apie „Young Living“ svetainės veiklą ir aprūpintų kitomis paslaugomis, susijusiomis su „Young Living“ svetaine ir „Young Living“ kompanijos interneto naudojimu. Jūsų naršyklės suteiktas IP adresas, kaip „Google Analytics“ dalis, nebus pridėtas prie kitų „Google“ duomenų.

Išskirtiniais atvejais, kuriais jūsų asmeniniai duomenys perduodami JAV, „Google“ laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework.

„Google Analytics“ naudojimas pagrįstas 6 straipsniu (1) (1) (a), BDAR, ir vykdomas gavus jūsų išankstinį sutikimą, taip pat laikantis 6 straipsnio (1) (1) (f), BDAR, pagal „Young Living“ teisinį interesą naudoti duomenis. Mes pasitelkiame „Google Analytics“, jog analizuotume ir reguliariai tobulintume naudojimąsi „Young Living“ svetaine.

Jūs galite neleisti laikyti slapukų, pasirinkdami savo naršyklės programinėje įrangoje atitinkamus nustatymus; tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju, tikėtina, jūs negalėsite pilnai naudoti visų „Young Living“ svetainės funkcijų. Be to, jūs galite neleisti rinkti duomenų, surinktų slapukų pagalba, ir susijusių su jūsų naudojimusi „Young Living“ svetaine (įskaitant IP adresą), bei neleisti „Google“ šių duomenų naudoti, parsisiųsdami naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Jūs taip pat galite neleisti rinkti duomenų, nustatydami slapukų atsisakymą. Jei ateityje nenorėtumėte, kad jūsų duomenys būtų renkami, apsilankius „Young Living“ svetainėje, tuomet spauskite čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mes laikysime jūsų asmeninius duomenis tol, kol duomenų rinkimas bus reikalingas (šiuo atveju statistikos ir jos įvertinimo tikslais). Duomenys, siųsti mūsų, susiję su slapukais, naudotojo unikalia identifikacija (pvz, naudotojo ID) ar reklamos ID, bus automatiškai ištrinti po 14 mėnesių. Pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys automatiškai ištrinami kartą per mėnesį. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų taikomą naudojimo ir privatumo politiką, apsilankykite čia: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
11. „Google Maps“ naudojimas
„Young Living“ svetainės kartais naudoja „Google Maps“ API žemėlapių paslaugą, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). „Google“ adresas: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Ši paslauga leidžia jums rodyti interaktyvius žemėlapius „Young Living“ svetainėje ir patogiai naudotis žemėlapio funkcija.

Lankydamiesi „Young Living“ svetainėje, kurioje siūlomos žemėlapio paslaugos, suteikiate „Google“ informaciją, jog jūs pasiekėte atitinkamą „Young Living“ svetainės puslapio dalį. Be to, šie duomenys perduodami „Google“:
Jūsų IP adresas
Užklausos data ir laikas
Laiko zonos skirtumas (palyginus su Grinvičo vidutiniu laiku; GMT)
Užklausos turinys (konkretus puslapis)
Prieigos statusas / HTTP statuso kodas
Kiekvienas perduotų duomenų kiekis
Puslapis, iš kurio gauta užklausa
Jūsų naršyklės tipas
Jūsų operacinė sistema ir jos sąsaja
Jūsų kalba ir naršyklės programinės įrangos versija
Ši informacija renkama nepaisant to, ar „Google“ suteikia naudotojo paskyros, prie kurios esate prisijungę, informaciją, ar paskyros apskritai neturint. Jums prisijungus prie „Google“, jūsų duomenys bus priskirti tiesiogiai jūsų paskyrai. Jei nenorite būti susieti su savo „Google“ paskyra, jūs turite išsiregistruoti prieš aktyvuodami mygtuką. „Google“ laiko jūsų duomenis naudotojo paskyrų formatu reklamos, rinkos tyrimų ir/ar specialiai pritaikyto puslapio dizaino kūrimo tikslais. Toks vertinimas atliekamas (net ir neprisijungusių naudotojų), siekiant suteikti tikslinės reklamos pasiūlą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą „Young Living“ svetainėje. Jūs turite teisę neleisti, jog jūsų naudotojo paskyros duomenys būtų laikomi. Norėdami tai padaryti, turite kreiptis tiesiogiai į „Google“.

Jūs galite lengvai deaktyvuoti „Google Maps“ paslaugą ir neleisti perduoti duomenis į „Google“: turite išjungti „JavaScript“ savo naršyklėje. Tačiau pažymime, kad šiuo atveju negalėsite naudotis žemėlapio rodymo paslauga.

„Google“ taip pat tvarko asmeninę informaciją JAV, laikydamiesi ES ir JAV „privatumo skydo“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework .

„Google Maps“ API naudojimas pagrįstas 6 straipsniu (1) (1) (f), BDAR, vykdomas gavus jūsų išankstinį sutikimą, ir laikantis 6 straipsnio (1) (1) (f), BDAR, šiuo atveju „Young Living“ turint teisinį interesą naudoti duomenis. Mes naudojame „Google Maps“ API, jog pasiūlytume jums žemėlapio funkciją. Mes laikysime jūsų asmeninius duomenis tol, kol duomenų rinkimas bus reikalingas.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Google“ duomenų rinkimo ir naudojimo tikslą ir mastą, prašome peržiūrėti „Google“ privatumo politiką. Daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo nustatymus galite rasti čia: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

12.1. Bendra informacija

Mes naudojame šias paprastas socialinių tinklų nuorodas, vedančias į „Young Living“ socialinių tinklų paskyras „Young Living“ svetainėje. Prieinama paprasta nuoroda į atitinkamą socialinių tinklų svetainę. Todėl apsilankius „Young Living“ svetainėje, asmeninių duomenų automatinis apsikeitimas ar perleidimas atitinkamam socialinių tinklų teikėjui, nėra vykdomas, nebent toks apsikeitimas ar perleidimas yra žemiau aprašytas detaliau. Tik paspaudus atitinkamą nuorodą, kuri atsidaro naujame puslapyje, ir socialiniame tinkle įrašius savo prieigos duomenis (arba jei jūs esate jau prisijungę), šie duomenys naudojami išskirtinai atitinkamų socialinių tinklų.

Jūs galite kontroliuoti, kokiais duomenimis dalinsitės socialiniuose tinkluose, pasirinkdami atitinkamus privatumo nustatymus, kurie yra prieinami daugelyje socialinės žiniasklaidos svetainių. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip mes individualiai pritaikome privatumo nustatymus ir kaip išoriniai socialinių tinklų puslapiai tvarko asmenį identifikuojančią informaciją, prašome peržiūrėti žemiau pateiktą informaciją:

12.2. „Facebook“

Mes siūlome nuorodą į „Facebook“ („Facebook“). „Facebook“ valdoma kompanijos „Facebook“ Inc., (adresu: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Į nuorodą nukreipiama pagal atitinkamą „Facebook“ logotipą. Paspaudus ant nuorodos, jūsų naršyklė ir „Facebook“ bus susieti. „Facebook“ vykdomo duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas, mastas ir tikslas, taip pat teisės ir pasirinktys, siekiant apsaugoti naudotojo privatumą, gali būti randamos „Facebook“ privatumo politikoje (https://www.facebook.com/about/privacy)

12.3. „Twitter“

Mes siūlome nuorodą į „Twitter“ („Twitter“ Inc., adresu: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Į nuorodą nukreipiama pagal atitinkamą „Twitter“ logotipą. Kiekviena nuoroda, esanti ties „Twitter“ logotipu „Young Living“ svetainėje, lems jūsų naršyklės prisijungimą prie „Twitter“ serverio. „Twitter“ vykdomo duomenų naudojimo detalės, taip pat teisės ir pasirinktys, siekiant apsaugoti savo asmeninius duomenis, gali būti randamos „Twitter“ privatumo politikoje (https://twitter.com/privacy#update).

12.4. „LinkedIn“

Mes siūlome nuorodą į „LinkedIn Corporation Network“ („LinkedIn“). „LinkedIn“ valdoma kompanijos „LinkedIn Corporation“ (adresu: 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Į nuorodą nukreipiama pagal atitinkamą „LinkedIn“ logotipą. Paspaudus ant nuorodos, jūsų naršyklė prisijungs prie „LinkedIn“ serverio. „LinkedIn“ privatumo politiką galite rasti čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ slapukų nuostatas žiūrėkite čia: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12.5. „Instagram“

Mes taip pat pateikiame nuorodą į „Instagram“ mūsų „Young Living“ svetainėje, kurią suteikė „Instagram LLC“. („Instagram“) (adresas: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Nuoroda pažymėta „Instagram“ logotipu, vaizduojančiu „Instagram“ kamerą. Jums paspaudus ant „Instagram“ logotipo, jūsų naršyklė prisijungs prie „Instagram“ serverių. „Instagram“ vykdomo duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas, mastas ir tikslas, taip pat teisės ir pasirinktys, siekiant apsaugoti naudotojo privatumą, gali būti randamos „Instagram“ privatumo politikoje:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. „Google+“

Mes siūlome nuorodą į „Google+“, valdomą „Google Inc.“ („Google“, adresu: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Į nuorodą nukreipiama pagal atitinkamą „Google+“ logotipą. Kiekviena nuoroda, esanti ties „Google+“ logotipu „Young Living“ svetainėje, lems jūsų naršyklės prisijungimą prie „Google“ serverio. Norėdami sužinoti daugiau apie „Google“ duomenų rinkimo ir naudojimo tikslą ir mastą, prašome peržiūrėti „Google“ privatumo politiką. Daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo nustatymus galite rasti čia: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

12.7. „Pinterest“


Mes siūlome nuorodą į „Pinterest“ socialinius tinklus („Pinterest“ Inc., adresu: 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA). Paspaudus ant nuorodos, jūsų naršyklė ir „Pinterest“ bus susieti. „Pinterest“ vykdomo duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas, mastas ir tikslas, taip pat teisės ir pasirinktys, siekiant apsaugoti naudotojo privatumą, gali būti randamos „Pinterest“ privatumo politikos pranešime: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

12.8. „DISQUS“

Savo svetainėje mes naudojame „DISQUS“ komentarų sistemą („DISQUS“ Inc., adresu: 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA). „DISQUS“ leidžia jums prisijungti arba per jūsų „DISQUS“ naudotojo paskyrą, arba per jūsų turimas „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ paskyras. Jei naudodamiesi „Young Living“ svetaine prisijungėte prie „DISQUS“ per socialinių tinklų paskyrą, šių paslaugų teikėjai taip pat rinks ir naudos informaciją apie „DISQUS“ pasirinkčių naudojimą. Prašome atsižvelgti į kiekvieno paslaugų teikėjo atskirai taikomą privatumo politiką. Tiesa, komentuoti galima kaip anoniminiams svečiams, tačiau tokiu atveju kai kurios iš papildomų funkcijų neveiks.

Palikus komentarą „Young Living“ svetainėje, „DISQUS“ mums siunčia naudotojo el. pašto adresą ir IP adresą. Šios informacijos mums reikia siekiant su jumis susisiekti tam tikrais atvejais, susijusiais su „DISQUS“ naudojimu, pvz., iškilus klausimų dėl jūsų komentarų. Neteisėtas duomenų atskleidimas trečiosioms šalims nėra vykdomas.

Jei svetainės, kurioje veikia „DISQUS“, naudotojas palieka komentarą, jis bus perduotas „DISQUS“ JAV kartu su jo naudotojo duomenimis. Dėl šios priežasties, „DISQUS“ laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Todėl garantuojamas Europos privatumo standartų laikymasis.

Mums gavus jūsų leidimą apdoroti jūsų asmeninius duomenis, gautus „DISQUS“, šios veiklos teisinis pagrindas - 6 straipsnis (1) (1) (a), BDAR. Jūsų sutikimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas (ne atgaline data). „DISQUS“ naudojama pagal teisinius interesus, pagal 6 str. (1) (1) (f), BDAR.
Jei jūsų duomenys nebėra reikalingi minėtam tikslui ir nėra numatyto sutartinio ar įstatyminio saugojimo laikotarpio, mes ištrinsime jūsų duomenis.
„DISQUS“ privatumo informaciją galite rasti čia: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

12.9. „vimeo“

Be kitų kompanijų, „Young Living“ naudojasi „vimeo“ paslaugomis, kurias teikia kompanija „vimeo LLC“ („vimeo“, adresu: 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA).
Jums peržiūrint „vimeo“ video medžiagą „Young Living“ svetainėje, jūs prisijungsite prie „vimeo“ serverių JAV. Šiuo būdu tam tikra informacija nukeliaus į „vimeo“. Pavyzdžiui:


Jūsų IP adresas
jūsų naršyklės informacija, pvz. kalbos nustatymai
Slapukų informacija apie nustatytus „vimeo“ slapukus
Informacija apie svetainę, iš kurios apsilankėte „vimeo“ puslapyje, ir kokiame puslapyje apsilankysite peržiūrėję „vimeo“ video
„vimeo“ laiko slapukus jūsų įrenginyje, ypač, „Google Analytics“ sekimo įrenginys (žr. šių privatumo nuostatų 10 skyrių). Tai yra „vimeo“ taikomas duomenų sekimas, prie kurio mes neturime prieigos. „Google Analytics“ sekimą galima sustabdyti, naudojant atsisakymo nustatymus, kuriuos „Google“ siūlo kai kuriose interneto naršyklėse. Naudotojai gali neleisti „Google“ rinkti duomenų, surinktų „Google Analytics“, ir susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant IP adresą), bei neleisti „Google“ šių duomenų naudoti, parsisiųsdami naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Be to, „vimeo“ leidžia naudoti kai kurias kitas funkcijas, pvz., video medžiagos įvertinimas ir dalinimasis ja. Šios pasirinktys teikiamos „vimeo“ ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, tad turėtumėte atidžiai perskaityti jų pateiktą privatumo politiką, prieš naudodamiesi paslaugomis. „Young Living“ neturi žinių apie „vimeo“ ar trečiųjų šalių kaupiamų duomenų turinį ir neturi įtakos dėl šių duomenų naudojimo. Iš mūsų puslapio apsilankius „vimeo“ video, naudojimas persikels į jų serverius. Jei esate prisijungę prie „vimeo“ paskyros, „vimeo“ priskirs šią informaciją jūsų asmeninei paskyrai. Naudojant įskiepį, pvz., paspaudus pradžios video mygtuką, ši informacija taip pat priskiriama jūsų naudotojo paskyrai. Jūs galite neleisti šios sąsajos, prieš naudodamiesi mūsų svetaine, atsijungdami nuo savo „vimeo“ paskyros, ir ištrindami susijusius „vimeo“ slapukus.

„vimeo“ perduoda jūsų informaciją JAV ir galimai dalinsis jūsų informacija su kitais. Tai gali būti dukterinės bendrovės, verslo partneriai ir susijusios reklamos bendrovės, kurios taip pat naudoja sekimo technologijas „vimeo“ svetainėje.

Naudojimosi „vimeo“ svetaine pagrindimas - pirmasis 6 straipsnio sakinys (1) (a) (f), BDAR. Jūs galite suteikti „Young Living“ leidimą prieš paleisdami video. Jūsų sutikimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas (ne atgaline data). Be to, „Young Living“ tam turi teisinį interesą, kadangi naudodami video siekiame jus supažindinti su aliejais, produktais ir „Young Living“ filosofija.

Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų apdorojimą ir „vimeo“ privatumo politiką, apsilankykite: https://vimeo.com/privacy.
12.10. YouTube

„Young Living“ svetainėje mes taip pat naudojame įterptinį turinį (video) iš „YouTube“ LLC („YouTube“, adresu: 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA), priklausančios „Google“ Inc. kompanijai (Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Jums apsilankius „Young Living“ svetainėje, kurioje pateiktas tokio pobūdžio turinys, jūs būsite nukreipti į „YouTube“ serverius ir turinys bus rodomas šioje svetainėje, apie tai informavus jūsų naršyklėje. „YouTube“ serveriui bus pranešta, iš kurios „Young Living“ svetainės apsilankėte. Jei esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, „YouTube“ priskirs šią informaciją jūsų asmeninei platformos paskyrai. Jūs galite neleisti, jog atsirastų ši sąsaja, išsiregistruodami iš savo „YouTube“ paskyros prieš lankydamiesi „Young Living“ svetainėje.
„YouTube“ taip pat tvarko asmeninę informaciją JAV, laikydamiesi ES ir JAV „privatumo skydo“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework .

Naudojimosi „YouTube“ svetaine pagrindimas - pirmasis 6 straipsnio sakinys (1) (a) (f), BDAR. Jūs galite suteikti „Young Living“ leidimą prieš paleisdami video. Jūsų sutikimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas (ne atgaline data). Be to, „Young Living“ tam turi teisinį interesą, kadangi naudodami video siekiame jus supažindinti su aliejais, produktais ir „Young Living“ filosofija. Mes naudojame „YouTube“, jog aprūpintume jus video medžiaga. Mes laikysime jūsų asmeninius duomenis tol, kol duomenų rinkimas bus reikalingas.

„YouTube“ privatumo politiką rasite čia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
13. Perdavimas trečiosioms šalims
13.1. Bendra informacija

Bendrąja prasme, mes perduosime jūsų asmeninius duomenis paslaugų teikėjams, verslo partneriams, dukterinėms kompanijoms ir kitoms trečiosioms šalims, laikydamiesi atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų.
Mes galimai perduosime asmenis identifikuojančią informaciją mūsų užsakytiems paslaugų teikėjams, kurie reikalingi atlikti (duomenų tvarkymo) paslaugas mūsų vardu. Tokie paslaugų teikėjai gali būti dukterinės „Young Living“ bendrovės arba išoriniai paslaugų teikėjai. Užsiimdami šia praktika, mes stebime griežtai taikomus nacionalinius ir Europos duomenų apsaugos įstatymus. Paslaugų teikėjai priklauso nuo mūsų instrukcijų ir griežtų sutartinių ribojimų, siejamų su asmeninių duomenų naudojimu. Tuo remiantis, duomenų naudojimas leidžiamas ribotai, siekiant atlikti reikalingas paslaugas mūsų vardu arba siekiant laikytis teisinių reglamentų. Mes iš anksto nusprendžiame, kokios teisės ir pareigos bus taikomos mūsų paslaugų teikėjams.

Asmenį identifikuojančią informaciją galimai perleisime trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymas ar teisinis procesas arba siekdami teikti ir tvarkyti mūsų produktus ir paslaugas. Mes taip pat galimai teiksime informaciją teisėsaugos institucijoms ar kitoms institucijoms. Jei informacija reikalinga bendradarbiavimui, mūsų paslaugų jums teikimui, arba jums davus sutikimą, mes turėsime teisę atskleisti jūsų duomenis. Be to, gresiant auditams, informacijos atskleidimas gali būti neišvengiamas

.Mes taip pat galimai atskleisime jūsų asmeninę informaciją (vardas, pavardė, kontaktinė informacija, užsakymų istorija) jūsų „Young Living“ Rėmėjui ar aukštesnės grandies nariui, siekiant padėti šiam asmeniui teikti jums paramą vystant verslą.

13.2. „YOUNG LIVING“ eteriniai aliejai

Mes dirbame glaudžiai su centrine „YOUNG LIVING Essential Oils“ būstine („Būstinė“), su kuria galima susisiekti adresu: YOUNG LIVING Essential Oils, 1538 W Sandalwood Dr, Lehi, UT 84043, USA. Naudojant jūsų duomenis, mūsų pagrindinė būstinė gali turėti prieigą prie jūsų duomenų tik kaip mūsų instrukcijų (užsakymų vykdymo) dalį. Mūsų centrinėje būstinėje taip pat imamasi griežtų techninių priemonių, jog jūsų asmeninė informacija būtų saugi. Mūsų pagrindinė būstinė neatskleis jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nebent toks atskleidimas būtinas, siekiant suteikti sutartas paslaugas arba mūsų pagrindinei būstinei turint laikytis įstatymų arba pagal galiojančias ir privalomas ar įstatymines institucijų instrukcijas. Perduodami duomenys ribojami iki būtinojo minimumo.

Mūsų pagrindinė būstinė įsikūrusi JAV, todėl jūsų duomenys naudojami už Europos ekonominės erdvės ribų. Šiuo tikslu mes ėmėmės papildomų priemonių, pvz., sudarėme ES reikalavimus atitinkančius duomenų naudojimo ir perdavimo susitarimus.

Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (f) BDAR. Duomenų apdorojimo tikslas - teikti jums geriausias paslaugas ir geriausią produktų pasiūlą. Mes saugojame jūsų duomenis tol, kol būtina ir reikalinga atvejais, nurodytais aukščiau.

Daugiau informacijos apie mūsų pagrindinės būstinės privatumo politiką rasite čia: /en_US/company/privacy

13.3. „Salesforce“

„Young Living“ laiko ir naudoja duomenis, kuriuos jūs pateikėte mūsų svetainėje, naudojant salesforce.com (adresu: Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich Germany („Salesforce“)), siekiant valdyti klientų santykius (CRM). „Salesforce“ gali turėti prieigą prie duomenų tik mums pateikus instrukcijas (vykdant užsakymus). „Salesforce“ imasi griežtų techninių priemonių, jog jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota. „Salesforce“ neatskleis jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nebent toks atskleidimas būtinas, siekiant suteikti sutartas paslaugas arba „Salesforce“ turint laikytis įstatymų arba pagal galiojančius ir privalomus ar įstatyminius institucijų įgaliojimus. Perduodami duomenys ribojami iki būtinojo minimumo.

Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas nurodytas 6 straipsnyje (1) (1) (f) BDAR. Duomenų apdorojimo tikslas - „Salesforce“ naudojimas, valdant santykius su klientais (CRM).

Duomenų naudojimo laikotarpis priklauso nuo teisinių saugojimo reikalavimų.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Salesforce“ privatumo politiką, apsilankykite čia: https://www.salesforce.com/company/privacy/


14. Duomenų saugos standartai
„Young Living“ įdiegė atitinkamus fizinius, techninius ir administracinius saugos standartus, jog apsaugotų jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, piktnaudžiavimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Mūsų paslaugų teikėjai ir dukterinės bendrovės turi sutartinius įsipareigojimus saugoti asmeninės informacijos konfidencialumą. Be to, jie negali naudoti duomenų tikslais, kurie mūsų neleidžiami.
15. Šių privatumo nuostatų pakeitimai
Kartas nuo karto mes galimai atnaujinsime privatumo politiką. Todėl rekomenduojame jums perskaityti šias privatumo nuostatas, jog suprastumėte mūsų taikomas privatumo praktikas. Paskutinį kartą privatumo politika buvo atnaujinta 2019 m. Rugsėjo 3 d.