Tietosuoja

Young Living Europe B.V. yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt

1. Yleistä henkilötietojen keräämisestä
Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) pitää henkilötietojesi suojelemista tärkeänä. Nämä yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt selvittävät, miten YOUNG LIVING ("me, "meidän") käsittelee ja suojelee henkilötietoja, jotka on kerätty verkkosivustomme https://www.youngliving.com/ kautta ("YOUNG LIVING verkkosivusto").
Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun, kuten tittelit, nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite jne. Henkilötietojasi käsitellään vain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("DSGVO") ja muiden soveltuvien eurooppalaisten ja kansallisten lakien määrittelemällä tavalla.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan sen jälkeen, kun olet antanut siihen suostumuksesi tai kun lainsäädäntö sen sallii. Seuraavat säännökset selvittävät sinulle, millaisia henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn laajuuden, ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja missä tarkoituksessa niitä käsitellään.

Siinä tapauksessa, että käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai jos he hyödyntävät tietojamme markkinointi- tai analyysitarkoituksessa, annamme sinulle kattavat tiedot kyseisistä toimista. Siinä yhteydessä selvitämme myös sinulle säilyttämistä koskevat perusteet ja säilyttämisen keston. Selvitämme sinulle, mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyssä.

Näitä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä sovelletaan ainoastaan YOUNG LIVINGIN verkkosivustoon. Siinä tapauksessa, että siirryt kolmansien osapuolien verkkosivustoille YOUNG LIVINGIN verkkosivustolla olevien linkkien kautta, tutustu kolmansien osapuolien henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytäntöihin ja säännöksiin.
2. Tietosuojasta vastaavan yhteistiedot ja tietosuojavaltuuten yhteistiedot
EU tietosuoja-asetuksen ja muun sovellettavan EU-lainsäädännön määrittelemä ("rekisterinpitäjä") on YOUNG LIVING. Siinä tapauksessa, että sinulla on kysyttävää, ehdotuksia tai haluat antaa palautetta verkkosivustomme yksityisyydensuojasta, ota yhteyttä:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

Sähköposti: asiakaspalvelu@youngliving.com

Voit myös ottaa yhteyttää tietosuojavastaavaan missä tahansa tietosuojaan liittyvässä kysymyksessä. Häneen voi ottaa yhteyttä paitsi yllä mainitussa osoitteessa että:

Sähköpostitse: DPO@youngliving.com
3. Henkilötietojen säilyttämisen oikeusperusteet ja säilyttämisen aikarajat
3.1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Niiltä osin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, henkilötietojen käsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Niiltä osin, kun henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä sopimuksen, jossa sinä tai yrityksesi olette osapuolena, täyttämiseen kannalta, käsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Tämän katsotaan soveltuvan myös käsittelytoimiin, jotka kuuluvat sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin.

Siltä osin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi, käsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi eivätkä rekisteröidyn henkilön edut, perusoikeudet ja -vapaudet asetu ensin mainitun edun edelle, käsittelyn oikeutettu peruste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3.2. Säilyttämisen aikarajat ja tietojen poistaminen

Säilytämme keräämiämme ja käsittelemiämme tietoja vain kun tietty säilyttämistarkoitus sitä vaatii. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai suojataan heti, kun säilyttämistarkoitus päättyy.

Tietoja voidaan myös säilyttää, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä näin säätää unionin lainsäädännön asetuksilla, laeilla tai muilla määräyksillä, jotka koskevat rekisterinpitäjää. Tiedot suojataan tai poistetaan myös silloin, kun jonkin edellä mainitun normin mukainen säilytysaika päättyy.
4. Oikeutesi
Kun käsittelemme tietojasi, olet DSGVO:n määrittelemä "rekisteröity". Kun henkilötietojasi käsitellään, sinulla on seuraavat oikeudet YOUNG LIVINGIIN nähden:

4.1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä tiedonsaantioikeus

Voit milloin tahansa vaatia rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja. Jos näitä tietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto tietojesi käsittelyn laajuudesta (tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
4.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on YOUNG LIVINGIIN nähden oikeus oikaista ja/tai täydentää itseäsi koskevia käsiteltäviä henkilötietoja, jotka ovat epätarkkoja tai puutteellisia (tietosuoja-asetuksen 16 artikla).


4.3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä (tietosuoja-asetus 18 artikla).

4.4. Poistamisoikeus

Voit vaatia YOUNG LIVINGIÄ poistamaan sinua koskevat tiedot viiveettä, edellyttäen että jokin vaadittavista perusteista täyttyy. Poistamisoikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on välttämätöntä (tietosuoja-asetus 17 artikla).

4.5. Ilmoituksen saantioikeus

YOUNG LIVINGIN on ilmoitettava kaikenlaisista tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu kyseisestä oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoituksesta, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto näistä vastaanottajista (tietosuoja-asetus 19 artikla).


4.6. Tietojen siirtämisoikeus

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut YOUNG LIVINGILLE jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus YOUNG LIVINGIN estämättä siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos vaaditut edellytykset täyttyvät (tietosuoja-asetus 20 artikla).


4.7 Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka oikeutus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Vastustamisen jälkeen YOUNG LIVING ei saa enää käsitellä henkilötietojasi paitsi, jos YOUNG LIVING voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn (sinun) edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten (tietosuoja-asetus 21 artikla 2 kohta).


Jos haluat käyttää peruuttamis- tai vastustamisoikeuttasi, lähetä asiasta viesti seuraavaan osoitteeseen:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@youngliving.com
4.8. Tietosuojalainsäädännöllisen suostumuksen perumisoikeus

Sinulla on oikeus perua tietosuojalainsäädännöllinen suostumuksesi milloin tahansa (tietosuoja-asetus 7 artikla). Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

4.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta (tietosuoja-asetus 77 artikla).

5. YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla käynti ja lokitiedostojen luominen
Kun avaat YOUNG LIVING verkkosivut, päätelaitteellasi käytössä oleva selain lähettää verkkosivustomme palvelimelle tietoja automaattisesti. Tässä yhteydessä kerätään ainakin seuraavia tietoja:
Tiedot selaimen tyypistä ja käytössä olevasta versiosta
Käyttäjän käyttöjärjestelmä
Käyttäjän internetpalveluntarjoaja
IP-osoitteesi
Käyntipäivä ja -aika
Verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä tulee verkkosivuillemme
Verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmällä avataan sivustollamme.
Nämä tiedot tallennetaan niin kutsuttuihin lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei lähtökohtaisesti tallenneta yhdessä muiden henkilötietojen kanssa.
Väliaikaisten tietojen tallentamisen ja lokitiedostojen luomisen oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) f alakohta. Järjestelmän on tallennettava IP-osoite väliaikaisesti, jotta verkkosivusto ylipäätään voidaan näyttää käyttäjän tietokoneella. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Tietoja tallennetaan lokitiedostoihin varmistamaan verkkosivujen toimivuus. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivustomme optimoimiseksi ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja ei analysoida tässä yhteydessä markkinointitarkoituksiin. Poikkeuksen muodostavat tiedot, jota keräämme selaimesi asetuksista. Tämä pitää sisällään selaimesi kieliasetusten tutkimisen varmistaaksemme, että käyttämäsi YOUNG LIVINGIN verkkosivusto on oikean kielinen.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai tiedot anonymisoidaan niin, että käyttäjän määrittäminen ei ole enää mahdollista. Lokitiedostoihin tiedot tallennetaan enintään seitsemän päivän ajaksi.
6. Alkuperäinen tilaus (jälleenmyyjien ja vähittäisasiakkaiden rekisteröityminen)
6.1. Käsittely YOUNG LIVINGIN toimesta

Kun teet ensimmäisen tilauksesi YOUNG LIVINGIN verkkosivustolla, voit rekisteröityä YOUNG LIVINGIN verkkosivustolle ja luoda käyttäjäprofiilin. Valitse aluksi haluatko ryhtyä YOUNG LIVINGIN jälleenmyyjäksi tai vähittäisasiakkaaksi. Sen lisäksi voimme käsitellä seuraavia tietoja rekisteröitymisesi yhteydessä:
Nimesi
Oletko luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö (yhtiö, yksityisyritys, luonnollinen henkilö)
Osoitteesi
Kotimaasi tai yrityksesi kotimaa
Kielesi
Sähköpostiosoitteesi
Puhelinnumerosi
Maksutietosi
ALV-numero (vain jälleenmyyjät)
Ikäsi
Salasanasi
PIN
Onko rekisteröitynyt jäsen tuonut sinut sivustollemme (onko sinulla sponsorin tai rekrytoijan käyttäjätunnus)
Sen jälkeen, kun olet syöttänyt tietosi sapluunan, YOUNG LIVING luo sinulle käyttäjätilin ja antaa sinulle käyttäjätunnuksen. Käytämme, tallennamme tai käsittelemme tietoja, koska ne ovat välttämättömiä sopimusoikeudellisen suhteen luomiseen YOUNG LIVINGIN ja sinun välillä, sen rakentamisen tai muuttamisen kannalta, ja vastaavien palveluiden käyttämisen ja laskuttamisen kannalta.

Yllä olevien tietojen käsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) b ja f alakohdat. Poistamme henkilötietosi heti, kun säilyttämistarkoitus päättyy, eikä lainsäädäntö tai voimassa olevat sopimukset vaadi tietojen säilyttämistä. Tässä tapauksessa se ei ole kauempaa kuin kymmenen vuotta.


6.2. Siirtäminen kolmansille osapuolille

Jos olet vähittäisasiakas, joka on tehnyt ostoksensa YOUNG LIVINGIN MyYL verkkosivun kautta, annamme sinulle MyYL verkkosivuihin liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi mitä tuotteita ostoskorisi sisältää. On mahdollista, että jälleenmyyjät näkevät joitain rekisteröimisen yhteydessä antamiasi tietoja. Tämä johtuu komission laskemisesta. Esimerkiksi, he voivat nähdä, mitä tuotteitta olet milloinkin ostanut. Sen lisäksi he voivat nähdä nimesi.

Oikeusperuste tälle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) f alakohta. YOUNG LIVINGILLÄ on perusteltu syy tietojen käsittelyyn, koska jälleenmyyjät ansaitsevat komissiota välittämistään myynneistä.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, eikä lainsäädäntö tai voimassa olevat sopimukset vaadi tietojen säilyttämistä.
7. Uutiskirje
7.1. Uutiskirjeiden lähettäminen

Luodessasi asiakastilin, sinun on mahdollista tilata ilmainen uutiskirje. Jos annat suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen, uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla uusimmista YOUNG LIVINGIN öljyistä ja tuotteista, YOUNG LIVINGIN tapahtumista, YOUNG LIVINGIN retriiteistä ja YOUNG LIVINGIN maatiloista. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä syöttämäsi tiedot lähetetään meille käyttöliittymässä. Tiedot ovat yleensä seuraavia:

Sähköpostiosoitteesi
nimesi
yrityksesi nimi
muut tiedot käsitellään yksilöimälläsi tavalla
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi voidaksemme lähettää sinulle uutiskirjeemme. Sen lisäksi tarvitsemme sitä suostumuksesi tunnistamiseen ja todentamiseen.

Säilytämme myös IP-osoitteet ja rekisteröitymisajankohdan ja -vahvistuksen. Näin miellä on tieto rekisteröimisestäsi ja tarvittaessa voimme ilmoittaa sinulle, jos tietojasi on käytetty väärin. Oikeusperuste tähän on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (f).

Me poistamme tietosi heti, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tai me olemme peruuttaneet sen. Perumalla suostumuksesi voit milloin tahansa irtisanoa uutiskirjeen tilauksen. Tätä varten jokaisen uutiskirjeen lopussa on peruuttamislinkki. Voit myös lähettää sähköpostia asiakaspalvelu@youngliving.com tai ottaa yhteyttä aikaisemmin mainittuun vastuuhenkilöön.
7.2. Kolmansille osapuolille siirtäminen

Uutiskirjeemme jakelusta vastaa MailChimp, postituspalveluntarjoaja, Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA ("MailChimp"). Käytämme MailChimpin palveluita tietojen käsittelyyn.

MailChimp saattaa käyttää sille toimitetusta vastaanottajasta tietoja salanimellä optimoidakseen ja parantaakseen sen omia palveluita, kuten optimoidakseen kuljetuksen teknistä toteutusta ja uutiskirjeen esittämistä, tai se voi käyttää tietojasi tilastollisiin tarkoituksiin. MailChimp ei kuitenkaan käytä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja ottaakseen itse yhteyttä vastaanottajiin. MailChimp ei myöskään luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

MailChimpin henkilötietojen käsittelyyn Yhdysvalloissa sovelletaan EU-US Privacy Shield -järjestelyä: https://www.privacyshield.gov/EU-US framework, joka takaa tietosuoja-asetuksen kaltaisen oikeussuojan.

Meillä on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (f) alakohdan vaatima perusteltu syy MailChimpin käyttämiseen. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen tai antamasi luvan, velvoitamme MailChimpia poistamaan tietosi.

Voit tutustua MailChimpin noudattamiin tietosuojakäytäntöihin täältä: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
8. Yhteydenpito YOUNG LIVINGIN kanssa
8.1. Tietojen käsittely YOUNG LIVINGIN toimesta

Verkkosivuillamme on useampi sähköpostiosoite, jonka kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Jos lähetät meille sähköpostia, säilytämme sähköpostiosoitteesi sekä muut tiedot, jotka meille toimitat.

Oikeusperuste tietojen käsittelemiselle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (b) ja (f) alakohdat, koska yhteydenottosi voi tarkoittaa sopimussuhteen vireillepanoa, mutta YOUNG LIVINGILLÄ on myös perusteltu syy käsitellä tietojasi voidaksemme vastata kyselyysi. Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, eikä tietojen poistaminen ole ristiriidassa oikeudellisten tai sopimusperusteisten arkistointivelvollisuuksien kanssa. Keskustelun katsotaan päättyneen, kun olosuhteista voidaan tulkita, että asia on käsitelty loppuun.

Kun lähetät viestiä, saatamme tallentaa seuraavat tiedot:
IP-osoitteesi
Yhteydenottosi päivämäärä ja aika
Sähköpostin vastaanottamisen yhteydessä saatujen muiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on estää sähköpostin väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus. Lisähenkilötiedot, jotka on kerätty sähköpostin lähettämisen yhteydessä poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn. Oikeusperuste tähän on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (b) tai (f).
8.2. LiveChat (kolmansien osapuolten suorittama tietojen käsittely)

YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla on live-chat nimeltään Boldchat, jonka kautta voit ottaa yhteyttä YOUNG LIVINGIN asiakaspalveluun. Live-chatista vastaa LogMeIn ja tiedot lähetetään Boldchatin kautta suoraan asiakaspalveluun. LogMeInin yhteystiedot ovat seuraavat: LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ("Boldchat"). Boldcahat on verkkopohjainen vuorovaikutukseen pohjautuva asiakaspalvelu, jonka kautta YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla kävijät voivat saada avustusta ja palvelua. Jos käytät chattia, ainoastaan nimesi syötetään ja siirretään syöttömaskiin. Lisätietoja siirretään ainoastaan, mikäli sinä annat tietoja chatin aikana tai jos me yksilöimme siitä tarkemmin alhaalla.

Jos käytät chattia, Boldchat kerää chatin sisältämät tiedot. Tiedot ovat joko sinun antamiasi tai muiden chattiä kanssasi käyttävän henkilön antamia, tai sitten ne ovat infrastruktuurin luomia (esimerkiksi chatin kesto, webcamien käyttö). Boldchat saattaa myös kerätä käyttö- ja tukkitietoja siitä, miten chattiin on tultu ja miten sitä on käytetty. Tämä pitää sisällään mm. tiedot laitteesta, missä chatiä käytetään, IP-osoitteet, sijaintiperusteiset tiedot, kielivalinnat, käyttöjärjestelmä ja vianmääritystiedot.

Boldchat saattaa luovuttaa tietojasi kolmansiin maihin, joissa ei ole tietosuoja-asetuksen tasoista lainsäädäntöä. Boldchatin siirtäessä tietoja Yhdysvaltoihin, siihen sovelletaan EU-US Privacy Shield -järjestelyä ja sen lisäksi Boldchatin yksityisyydensuojasopimukset ovat tasoltaan Euroopan tietosuoja-asetusta vastaavia. Voit lukea lisää tästä: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (f). Syöttömaskiin syötettyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan siksi, että asiasi voitaisiin käsitellä nopeammin ja paremmin. Haluamme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, eikä tietojen poistaminen ole ristiriidassa oikeudellisten tai sopimusperusteisten arkistointivelvollisuuksien kanssa. Keskustelun katsotaan päättyneeksi, kun olosuhteista voidaan tulkita, että asia on loppuun käsitelty.

Voit lukea lisää Boldchatistä täältä: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Tietojen luovuttaminen muille YOUNG LIVINGIN yhtiöille

Tiedot, jotka olet syöttänyt yhteydenottolomakkeeseen saatetaan lähettää YOUNG LIVINGIN yhtiöille, jos asia, jonka takia olet ottanut meihin yhteyttä on heille asian puolesta tai alueellisesti relevantti. Siinäkin tapauksessa YOUNG LIVING on taho, johon sinun tulee ottaa yhteyttä ja sinun tulee kohdistaa mahdolliset oikeusvaatimuksesi YOUNG LIVINGIIN. Sidosyrityksistämme löytyy lisää tietoa täältä: https://www.youngliving.com/en_US/company/contactus/international.

YOUNG LIVING saattaa myös siirtää tietojasi Euroopan talousalueen (EEA) ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien Pohjois-Amerikkaan. Näin on vain, jos kyselysi aihepiiri koskee YOUNG LIVINGIN yhtiöitä. Näissä tapauksissa YOUNG LIVING tekee tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tietosuojastasi huolehditaan. Jos YOUNG LIVING esimerkiksi siirtää tietojasi Pohjois-Amerikkaan, teemme vaadittaessa erityisjärjestelyjä, kuten solmimme EU-lainsäädäntöä vastaavan tietojen siirtoa koskevan sopimuksen tietojen tuojan kanssa.

Oikeus tietojen siirtämiseen YOUNG LIVINGIN yhtiöille perustuu tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (a), (b) ja (f) kohtiin. Jos kyselyysi liittyy kansainvälinen elementti, YOUNG LIVINGILLÄ on perusteltu syy ottaa YOUNG LIVINGIN yhtiöitä mukaan kyselyäsi käsittelemään. Poistamme henkilötietosi heti, kun säilyttämistarkoitus päättyy eikä poistamiseen ole sopimusoikeudellisia tai juridisia esteitä.
9. Evästeiden käyttö
Edellä mainittujen tietojen lisäksi, erilaisia evästeitä käytetään ja tallennetaan tietokoneellesi käyttäessäsi YOUNG LIVINGIN verkkosivua. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asettaa automaattisesti ja tallentaa ne päätelaitteellesi käydessäsi YOUNG LIVINGIN verkkosivustolla. Evästeeseen tallennetaan tietoja, jotka tarvitaan kulloinkin käytettävästä päätelaitteesta riippuen.

Käytämme seuraavanlaisia evästeitä:
Käytämme evästeitä muun muassa saadaksemme verkkosivustomme toimimaan paremmin. Istuntoevästeitä käyttämällä saatamme huomata, että olet käynyt verkkosivuillamme aikaisemmin.
Evästeitä käyttämällä voimme tarjota sinulle käyttäjäystävällisemmän kokemuksen.
Evästeitä käyttämällä voimme esimerkiksi optimoida verkkosivustomme sisältämiä tietoja ja tarjouksia, joka tekee sivujemme käyttämisestä sinulle helpompaa. Evästeitä käyttämällä voimme tunnistaa, että olet jo käynyt verkkosivustomme tietyllä sivulla. Tunnistamisen tarkoituksena on tehdä verkkosivujemme käyttäminen sinulle helpommaksi.
Käytämme evästeitä tämän lisäksi verkkosivustomme käytön tilastolliseen analysointiin, kuten kävijämäärän laskemiseen ja siten parantamaan verkkosivujemme toimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että identiteettisi voitaisiin yhdistää tilastoihin. Jos käytämme evästeitä verkkosivustomme analysointitarkoituksessa, kerromme siitä sinulle.
Käytämme evästeiden keräämiä tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä kussakin tapauksessa.

Evästeet tallennetaan päätelaitteellesi. Voit koska tahansa päättää poistaa evästeet tietokoneeltasi. Voit hallinnoida evästeiden käyttöä täysin, ja internetselaimesi asetuksia muuttamalla voit ottaa evästeiden asettamisen pois käytöstä tai rajoittaa sitä. Evästeiden poistaminen kokonaan käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, ettet voi enää käyttää verkkosivustomme kaikkia toimintoja.

Seuraavasta listasta saat lisää tietoa, miten voit hallinnoida internetselaimesi evästeasetuksia.

YOUNG LIVINGIN verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Googlen omistamaa verkkoanalysointipalvelua. Googlen yhteystiedot ovat seuraavat: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics käyttää "evästeitä". Nämä ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asettaa automaattisesti ja mahdollistaa meitä analysoimaan, miten käytät YOUNG LIVINGIN verkkosivustoa. Evästeillä tuotetut tiedot YOUNG LIVINGIN verkkosivuston käytöstä siirretään ja tallennetaan lähtökohtaisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. YOUNG LIVING anonymisoi IP-osoitteet Euroopan unionin jäsenmaassa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa ennen tietojen Yhdysvaltoihin siirtämistä. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään ensin Googlen palvelimiin Yhdysvalloissa ja anonymisoidaan vasta jälkeenpäin. Tietoja käytetään YOUNG LIVINGIN verkkosivuston käytön analysointiin, raporttien koostamiseen YOUNG LIVINGIN verkkosivustolla suoritetuista toiminnoista sekä tuottamaan muita YOUNG LIVINGIN verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. IP-osoitettasi ei missään tapauksessa yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Niissä harvinaisissa tapauksissa, kun henkilötietoja luovutetaan Yhdysvaltoihin, Google on sitoutunut noudattamaan EU-US Privacy Shield -järjestelyä. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analyticsin käyttämisen oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos olet etukäteen antanut suostumuksen ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, kun YOUNG LIVINGILLÄ on siihen perusteltu syy. Käytämme Googlen analysointityökaluja analysoidaksemme ja kyetäksemme jatkuvasti optimoimaan YOUNG LIVINGIN verkkosivuston käyttäjä-ystävällisyyttä.

Voit estää evästeiden säilyttämisen selainohjelman asetusten kautta. Ota kuitenkin huomioon, että siinä tapauksessa et välttämättä voi käyttää YOUNG LIVINGIN verkkosivuston kaikkia toimintoja täydessä laajuudessaan. Voit myös estää evästeiden tuottamat YOUNG LIVINGIN verkkosivun käyttöön liittyvien tietojen (kuten esim. IP-osoitteesi) toimittamisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voit myös asettaa estoevästeen (opt out), joka estää jatkossa tietojesi keräämisen. Jos et halua, että YOUNG LIVING jatkossa kerää tietojasi käydessäsi tällä verkkosivullamme, klikkaa tähän: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Käsittelemme tietoa vain kun se on välttämätöntä tiedon keräämisen kannalta (tässä tapauksessa tilastoinnin ja sen analysoinnin kannalta). Käyttäjän yksilöllinen tunniste (kuten käyttäjätunnus) tai markkinointitunnus poistetaan automaattisesti 14 kk kuluttua. Tiedot, joiden säilytysaikaraja on täyttynyt, poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa. Jos haluat saada lisää tietoa Googlen tietosuojakäytännöistä, klikkaa tähän: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
11. Google Mapsin käyttö
YOUNG LIVINGIN verkkosivut käyttävät välillä Google Maps API:tä. Kyseessä on Googlen omistama karttapalvelu. Googlen yhteystiedot ovat seuraavat: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Palvelu mahdollistaa sen, että voimme näyttää sinulle suoraan YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla interaktiivisia karttoja ja tarjota karttoja sinun käyttöösi.

Kun käyt YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla, joissa karttapalvelut sijaitsevat, Google saa tiedon, että olet käyttänyt karttapalveluita. Sen lisäksi seuraavat tiedot annetaan Googlelle:
IP-osoitteesi
Palvelinpyynnön päivämäärä ja kellonaika
Aikaero Greenwichin yleisaikaan (GMT)
Pyynnön sisältö (kyseinen sivu)
Access Status / HTTP-koodi
Siirretty tietomäärä
Verkkosivu, mistä pyyntö tulee
Selaintyyppisi
Käyttämäsi käyttöjärjestelmä
Kielesi ja käyttämäsi selainversio.
Tietoja kerätään siitä huolimatta, tarjoaako Google sinulle käyttäjätiliä, johon voit kirjautua sisään. Kun olet kirjautunut Googleen sisään, tietosi siirretään suoraan tilillesi. Jos et halua näin tapahtuvan, sinun tulee kirjautua tilitä ulos ennen kuin aktivoit karttapalvelun. Google käyttää tietojasi markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja/tai verkkosivustojen räätälöintiin. Google tekee näin voidakseen tarjota on-demand -mainontaa ja kertoakseen sosiaaliselle verkkoyhteisölle vierailustasi YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla. Sinulla on oikeus kieltää käyttäjäprofiilien luomisen. Siinä tapauksessa sinun on lähetettävä kieltosi suoraan Googlelle.

Voit helposti kytkeä Google Maps toiminnon pois ja siten estää tietojesi siirtämisen Googlelle: Kytke JavaScript pois käytöstä selaimellasi. Tehdessäsi näin, et voi enää käyttää karttatoimintoja.

Googlen henkilötietojen käsittelyyn Yhdysvalloissa sovelletaan myös EU-US Privacy Shield -järjestelyä: https://www.privacyshield.gov/EU-US framework .

Oikeusperuste tietojen käsittelemiselle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) f alakohta, koska tässä tapauksessa YOUNG LIVINGILLÄ on perusteltu syy käsitellä tietojasi. Käytämme Google Maps API:tälle tarjotaksemme karttaominaisuuden käyttöösi. Käsittelemämme tietojasi vain, kun tietty keräämistarkoitus sitä vaatii.

Jos haluat tietää enemmän, miten Google kerää ja käsittelee tietojasi, lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä. Täältä löydät lisää tietoa oikeuksistasi ja yksityisyysasetuksista: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .
12.1. Yleistä

Käytämme seuraavia sosiaalisen median linkkejä YOUNG LIVINGIN verkkosivuston sosiaalisen median profiileissa. Sivustoillamme on sosiaalisen median linkki. Siitä johtuen YOUNG LIVINGIN verkkosivustoilla käynti ei automaattisesti vaihda tietojasi sosiaalisen mediasivujen tarjoajien kanssa tai lähetä henkilötietojasi sosiaalisen mediasivustojen tarjoajille - ellei tietojen vaihtoa tai siirtoa tarkemmin yksilöidä. Ainoastaan kun klikkaat kyseistä linkkiä, joka aukaisee ponnahdusikkunan, ja kun syötät tietosi yhteisöpalvelun sivulle, tietojasi käsittelee yksinomaan yhteisöpalvelu.

Voit hallinnoida, mitä tietoja jaat yhteisöpalveluissa yksityisasetusten avulla. Suurimmalla osalla yhteisöpalveluiden tarjoajista on omat yksityisasetuksensa. Jos haluat lisää tietoa, miten hallinnoida yksityisasetuksia ja miten ulkopuoliset sosiaalisen median sivustot käsittelevät henkilötietojasi, tutustu seuraavaan:

12.2. Facebook

Käytämme linkkejä Facebookiin ("Facebook"). Facebookin toiminnasta vastaa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook-linkin tunnistat Facebookin logosta. Kun klikkaat linkkiä, selaimesi ottaa yhteyttä Facebookiin. Voit lukea Facebookin keräämien ja käsittelemien tietojen luonteesta, laajudesta ja tarkoituksesta sekä käyttäjän oikeuksista ja mahdollisuuksista yksityisyyden suojaamiseen Facebookin tietosuojakäytännöistä (https://www.facebook.com/about/privacy)

12.3. Twitter

Käytämme linkkejä Twitteriin ("Twitter"), Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter-linkin tunnistat Twitterin logosta. Kun klikkaat YOUNG LIVINGIN sivuilla Twitterin logoa serverisi ottaa yhteyttä Twitterin serveriin. Twitterin tietosuojakäytännöistä voit lukea, miten Twitter käsittelee tietojasi, ja mitkä ovat oikeutesi ja miten voit suojella henkilötietojasi käyttämistä (https://twitter.com/privacy#update).

12.4. LinkedIn

Käytämme linkkejä LinkedIn Corporation Networkiin ("LinkedIn"). LinkedInin toiminnasta vastaa LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn-linkin tunnistaa LinkedInin logosta. Kun klikkaat linkkiä, serverisi ottaa yhteyttä LinkedInin serveriin. Voit lukea LinkedInin tietosuojakäytännöistä https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Voit lukea LinkedInin käyttämistä evästeistä https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12.5. Instagram

Käytämme linkkejä Instagramiin YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla (Instagram LLC.) ("Instagram"), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Instagram-linkin tunnistaa Instagramin logosta. Kun klikkaat Instagram-logoa, selaimesi ottaa suoraan yhteyttä Instagramin selaimiin. Voit lukea Instagramin keräämien ja käsittelemien tietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä käyttäjän oikeuksista ja yksityisyyden suojaamismahdollisuuksista Instagramin tietosuojakäytännöistä:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. Google +

Käytämme linkkejä Google+:aa, Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google + -linkin tunnistaa Google+ logosta. Kun klikkaat Google+ -logoa, selaimesi ottaa suoraan yhteyttä Googlen selaimiin. Voit lukea lisää Googlen tietojen keräämisestä ja käsittelystä Googlen tietosuojakäytännöistä. Täältä löydät lisää tietoa oikeuksistasi ja yksityisyysasteuksista: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

12.7. Pinterest

Käytämme linkkejä Pinterestiin, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Kun klikkaat linkkiä, selaimesi ottaa suoraan yhteyttä Pinterestin selaimiin. Voit lukea Pinterestin keräämien ja käsittelemien tietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä käyttäjän oikeuksista ja yksityisyyden suojaamismahdollisuuksista Pinterestin tietosuojakäytännöistä: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

12.8. DISQUS

Käytämme YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla DISQUS kommentointipalvelua, DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA ("DISQUS"). Voit kirjautua sisään joko DISQUSin käyttäjätilin tai Facebookin, Twitterin ja Google+:n käyttäjätilien kautta. Jos sisään kirjautumisesi DISQUSiin tapahtui YOUNG LIVINGIN verkkosivuston sisältämän sosiaalisen median linkin kautta, myös tämä sosiaalisen median palveluntarjoaja kerää ja käsittelee tietoa siitä, miten käytät DISQUSia. Tutustu näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöihin. Voit kommentoida myös anonyyminä, mutta sitten kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi.

DISQUS lähettää meille käyttäjän sähköpostiosoitteen ja IP-osoitteen, kun käyttäjä tekee YOUNG LIVINGÄ koskevan kommentin. Tarvitsemme nämä tiedot vain siksi, että voimme ottaa yhteyttä sinuun kommentteihisi liittyen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaasi.

Jos käyttäjä kirjoittaa kommentin verkkosivulle, joka käyttää DISQUSia, kommentti siirretään DISQUSille Yhdysvaltoihin yhdessä kommentoijan käyttötietojen kanssa. DISQUS on sitoutunut EU-US Privacy Shield -järjestelyyn: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, joka varmistaa, ettei EU-kansalaisten perusoikeus tietosuojaan vaarannu, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

Niiltä osin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, henkilötietojen käsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. DISQUSin tietojenkäsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) f alakohtaan, koska tässä tapauksessa DISQUSilla on perusteltu syy käsitellä tietojasi.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, eikä lainsäädäntö tai sopimukset edellytä tietojen säilyttämistä.
Voit lukea DISQUSin tietosuojakäytännöistä täältä: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
12.9. vimeo

YOUNG LIVING käyttää verkkosivuilla oleviin videoihinsa muun muassa vimeota, vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 ("vimeo").
Kun katsot YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla vimeo-videoita, yhdistyt vimeon Yhdysvalloissa sijaitseviin servereihin. Tämän takia vimeo saa sinusta tiettyjä henkilötietoja. Näitä voivat esimerkiksi olla:
IP-osoiteesi
Kielesi ja käyttämäsi selainversio
Evästetietoja jo määritellyistä vimeon käyttämistä evästeistä
Tietoja verkkosivusta, joilta tulit vimeon sivuille ja jonne siirryit katsottuasi vimeo-videon
vimeo tallentaa evästeitä päätteellesi, erityisesti Google Analytics -seurantaa (lue lisää yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistä, kohdasta 10). Tämä on vimeon suorittamaa seurantaa, eikä meillä ole niihin tietoihin pääsyä. Voit lopettaa Google Analyticsin seurannan asettamalla estoevästeen (opt out), jota Google tarjoaa joillekin selaimille. Voit myös estää Googlen keräämästä Google Analyticsin käytön luomia tietojasi. Voit tehdä sen lataamalla ja asentamalla seuraavan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sen lisäksi vimeo sallii tiettyjen toimintojen käyttämisen. Näitä ovat mm. videoiden luokitteleminen ja jakaminen. Näistä ominaisuuksista vastaavat pelkästään vimeo ja kolmannet osapuolet (palvelujentoimittajat), joten suosittelemme sinua etukäteen tutustumaan heidän noudattamiin tietosuojakäytäntöihin. YOUNG LIVINGILÄ ei ole tietoa vimeon ja kolmansien osapuolien keräämien tietojen sisällöstä eikä YOUNG LIVING voi vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään. Tiedot verkkosivuista, joissa olet käynyt, siirtyvät vimeon palvelemiin. Jos olet kirjautunut sisään vimeoon, vimeo siirtää tietosi henkilökohtaiselle käyttötilillesi. Laajennustoiminnon käyttö siirtää myös tietosi käyttötilillesi. Jos et halua näin tapahtuvan, sinun tulee kirjautua tililtä ulos ja poistaa vimeo-evästeet ennen kuin käytät verkkosivuamme.

vimeo siirtää tietosi Yhdysvaltoihin. vimeo saattaa jakaa tietojasi muiden tahojen kanssa. Näitä tahoja ovat mm. osakkuus- ja tytäryhtiöt, liikekumppanit ja mainonnan sidosyritykset, jotka puolestaan käyttävät tracking-teknologiaa vimeon verkkosivuilla.

vimeon tietojenkäsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohtiin. Voit antaa YOUNG LIVINGILLE suostumuksen ennen kuin käynnistät videon. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. Sen lisäksi YOUNG LIVINGILLÄ katsotaan olevan perustelu syy, koska haluamme käyttää videoita voidaksemme tutustuttaa sinut öljyihin ja YOUNG LIVING-filosofiaan.

Lue lisää vimeon suorittamasta tietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä tästä https://vimeo.com/privacy.
12.10. YouTube

Käytämme YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla myös YouTube LLC:n sulautettuja videoita ("YouTube") 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA. YouTuben omistaa Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View. CA 94043, USA. Kun katsot YouTube-videoita YOUNG LIVINGIN verkkosivuilla, sinut yhdistetään YouTuben palvelimiin. YouTuben palvelin tietää, millä Young Livingin verkkosivuilla olet käynyt. Jos olet myös kirjautunut sisään YouTuben käyttäjänä, YouTube siirtää tämän tiedon henkilökohtaiselle käyttötilillesi. Jos et halua näin tapahtuvan, sinun tulee kirjautua tililtä ulos ennen kuin käytät YOUNG LIVINGIN verkkosivua.

YouTuben tietojenkäsittelyä Yhdysvalloissa sitoo EU-US Privacy Shield -järjestely: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

YouTuben tietojenkäsittelyoikeus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohtiin. Voit antaa YOUNG LIVINGILLE suostumuksen ennen kuin käynnistät videon. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. Sen lisäksi YOUNG LIVINGILLÄ katsotaan olevan perustelu syy, koska haluamme käyttää videoita tutustuttaaksemme sinut öljyihin ja YOUNG LIVING-filosofiaan. Käytämme YouTubea voidaksemme tarjota sinulle videosisältöä. Käsittelemme tietojasi vain, kun tietty keräämistarkoitus sitä vaatii.

Voit tutustua YouTuben noudattamiin tietosuojakäytäntöihin tästä
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
.
13. Siirtäminen kolmansille osapuolille
13.1. Yleistä

Yleensä ottaen luovutamme henkilötietojasi vain palvelujentarjoajille, yhtiökumppaneille, sidosyrityksille ja kolmansille osapuolille, joiden tietosuojamenettelyt täyttävät lain edellyttämät vaatimukset.

Voimme luovuttaa tunnistettavissa olevia henkilötietoja palkkaamillemme palvelujentarjoajille, joiden tehtävänä on tarjota (tietojen käsittelyä) palveluita meidän puolestamme. Kyseiset palvelujentarjoajat voivat olla YOUNG LIVINGIN sidosyrityksiä tai ulkopuolisia palveluntarjoajia. Näissä tapauksissa valvomme, että käyttämämme tahot noudattavat sekä kansallista että eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä. Palvelujentarjoajia sitovat antamamme ohjeet ja henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Näiden mukaan tietoja saadaan käsitellä vain siinä laajuudessa, joka on välttämätöntä tehtävien puolestamme hoitamiseen tai lain määräysten noudattamiseen. Määrittelemme ennalta tarkkaan, millaiset oikeudet ja velvollisuudet palvelujen tarjoajilla on henkilökohtaisten tietojen suhteen.

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille jos laki tai oikeudellinen menettely sitä vaatii, tai voidaksemme tarjota ja hallinnoida tuotteita ja palveluita. Voimme tarvittaessa joutua antamaan tietoja lainvalvontaviranomaisille tai muille viranomaisille. Saatamme myös luovuttaa tietoja, jos tietojen luovuttamista vaaditaan YOUNG LIVINGIN palveluiden tuottamiseen ja yhteistoimintaan, tai jos olet antanut tietojen luovuttamiseen suostumuksesi. Tarkastusten yhteydessä joudumme usein myös luovuttamaan tietoja.

Young Living voi luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi kuten nimesi, yhteistietosi ja tilaushistoriasi Young Living -sponsorillesi tai ylälinjallesi siksi, että kyseinen henkilö voisi paremmin tukea ja auttaa sinua liiketoimintasi kasvattamisessa.

13.2. YOUNG LIVING Eteeriset öljyt

Teemme tiivistä yhteistyötä YOUNG LIVING Essential Oilsin pääkonttorin kanssa ("Pääkonttori"), jonka osoite on YOUNG LIVING Essential Oils, 1538 W Sandalwood Dr, Lehi, UT 84043, USA. Pääkonttorimme voi käyttää tietojasi vain pyynnöstämme. Pääkonttorimme käyttää korkealuokkaista teknologiaa suojellakseen henkilökohtaisia tietojasi. Pääkonttorimme ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ellei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä palvelujen tarjoamisen kannalta tai jos laki ei edellytä sitä pääkonttoriltamme tai jos hallitus tai viranomaiset eivät sitä vaadi. Tietojen luovuttaminen pidetään minimissä.

Pääkonttorimme sijaitsee Yhdysvalloissa, jonka takia tietojasi käsitellään Euroopan talousalueen ulkopuolella. Olemme huolehtineet tietosuojastasi tietojen käsittelyä ja siirtoa koskevilla sopimuksilla, jotka ovat yhdenmukaisia EU-lainsäädännön kanssa.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (f). Käsittelemme tietojasi voidaksemme tarjota sinulle mahdollisimman hyvää palvelua ja kattavan tuotevalikoiman. Käsittelemämme tietojasi vain, kun tietty keräämistarkoitus sitä vaatii.

Voit lukea pääkonttorimme noudattamasta yksityisyydensuojasta tästä: https://www.youngliving.com/en_US/company/privacy

13.3. Salesforce

YOUNG LIVING säilyttää ja käyttää verkkosivuilla antamiasi tietoja salesforce.com -järjestelmässä, Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich Germany ("Salesforce") asiakassuhdehallintaan ("CRM"). Salesforce voi käyttää tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaan. Salesforce hyödyntää korkealuokkaista teknologiaa, joka takaa henkilökohtaisten tietojesi suojelun. Salesforce ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ellei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä palvelujen tarjoamisen kannalta tai ellei laki sitä edellytä tai elleivät hallitus tai viranomaiset sitä vaadi. Tietojen luovuttaminen pidetään minimissä

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (1) (f). Salesforce käsittelee tietoja sen takia, että yritys avustaa meitä asiakassuhdehallinnassa.

Tietojen säilyttämisen pituus riippuu lain edellyttämistä säilytysvaatimuksista.

Voit lukea lisää Salesforcen noudattamista tietosuojakäytännöistä: https://www.salesforce.com/company/privacy/

14. Tietoturvavaatimukset
YOUNG LIVINGILLÄ on käytössään vaadittavat fyysiset, tekniset ja hallinnolliset tietoturvakeinot suojellakseen henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, muuttamisen ja tuhoamisen varalta. Palvelujemme tarjoajia ja sidosyrityksiämme sitovat sopimukset henkilötietojen suojaamisesta. Sen lisäksi, he saavat käyttää tietoja vain niihin tarkoituksiin, joihin me olemme antaneet luvan.
15. Muutokset yksityisyyden suojaa koskeviin käytäntöihin
Saatamme päivittää yksityisyydensuojaamme koskevia käytäntöjä ajoittain. Kehotamme sinua säännöllisesti lukemaan yksityisyydensuojaa koskevat käytäntömme. Yksityisyydensuojaa koskevat käytännöt on viimeksi päivitetty 3. syyskuuta 2019.