Elite Express

Programregler
Inget köp eller någon form av betalning krävs för att delta
Information om programmet
Young Living Essential Oils, LC, med säte i building 11, Third Floor, 566 Chiswick high Road, London W4 5YS (”Young Living”) startar programmet Elite Express 1 april 2018 01:00 (”Programmets startdatum”). Distributörer som når Senior Star-rang kan delta i Elite Express-programmet. Elite Express-programmet består av fem belöningsvägar och en bonusväg som uppmuntrar distributörer att uppnå och bevara ledarrang inom ramen för Young Livings kompensationsplan så som det anges i planen. Distributörer som går från en lägre kvalificerande rang till en angiven ledarrang inom en viss tid får belöningar och erkännanden.
Elite Express-programmet är ytterligare en incitamentsåtgärd för att motivera och belöna högpresterande distributörer. Trots att alla distributörer uppmuntras att delta är det viktigt att komma ihåg att programmet inte är avsett att ersätta andra kvalifikationer och incitamentsprogram som Young Livings distributörer erbjuds, vilket inkluderar den kompensation och de bonusar som erbjuds enligt Young Livings kompensationsplan. Men från och med 1 april 2018 ersätter Elite Express det ursprungliga Elite Express-program som var aktivt före programmets startdatum. Distributörer som kvalificerar sig för Star-rangen före den 31 mars 2018 kan fortfarande delta i det ursprungliga Elite Express-programmet. De har sedan möjlighet att kvalificera sig för nästa väg i det gamla Elite Express-programmet, varefter de flyttas till det nya Elite Express-programmet. Det nya Elite Express-programmet beskrivs här nedan.
Programregler
1. En deltagande distributör måste uppnå en förkvalificerande rang för varje belöningsväg (beskrivs nedan) för att starta en kvalifikationsperiod.
2. Distributören måste behålla den förkvalificerande rangen under hela kvalifikationsperioden.
3. Distributören måste uppnå den förkvalificerande rangen för varje belöningsväg under kvalifikationsperioden som anges för varje belöning.
4. Kvalifikationsperioden för varje belöningsväg börjar den 1:a i varje månad efter det att distributören uppnår den förkvalificerande rangen för första gången.
5. Distributören kan se sina Express Reward-poäng och Essential Reward-poäng när kommissionsperioden är slut.
Kvalificering
Elite Express-programmet är öppet för alla Young Living-distributörer (”distributörer”) som är aktiva, har nått Senior Star-rang, har gott anseende, är minst 18 år och har primär faktureringsadress i USA, Australien, Kanada, Indonesien, Europa, Hongkong, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Ecuador, Taiwan eller Singapore. Distributörer på IFÅ-marknader kan inte delta i kampanjen. Aktiva distributörer är distributörer som har handlat för minst 50 PV under de senaste 12 månaderna och undertecknat Young Livings distributörsavtal. Distributörer med gott anseende är distributörer som uppfyller alla villkor i Young Livings distributörsavtal samt principer och rutiner.
Kvalifikationer och krav för programmet
Följande kvalifikationer och krav gäller för Elite Express:
E2: Denna belöning erbjuds om du uppnår Executive-rang inom 2 månader efter det att du har nått Senior Star-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Senior Star
2. Kvalifikationsperiod: Två månader från det att du först kvalificerar som Senior Star
3. Underhållskrav: Behåll Senior Star-rang under de kvalificerande månaderna
S4: Denna belöning erbjuds om du uppnår Silver-rang inom 4 månader efter det att du har nått Executive-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Executive
2. Kvalifikationsperiod: 4 månader från det att du kvalificerar som Executive för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Executive-rang under de kvalificerande månaderna
G8: Denna belöning erbjuds om du uppnår Gold-rang inom 8 månader efter det att du har nått Silver-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Silver
2. Kvalifikationsperiod: 8 månader från det att du kvalificerar som Silver för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Silver-rang under de kvalificerande månaderna
P8: Denna belöning erbjuds om du uppnår Platinum-rang inom 8 månader efter det att du har nått Gold-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Gold
2. Kvalifikationsperiod: 8 månader från det att du kvalificerar som Gold för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Gold-rang under de kvalificerande månaderna
D8: Denna belöning erbjuds om du uppnår Diamond-rang inom 8 månader efter det att du har nått Platinum-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Platinum
2. Kvalifikationsperiod: 8 månader från det att du kvalificerar som Platinum för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Platinum-rang under de kvalificerande månaderna
BONUS Elite 30: Denna bonusväg och denna belöning erbjuds om du fullgör samtliga fem belöningsvägar (E2, S4, G8, P8 och D8) inom 30 månader.
1. Förkvalificerande rang: Senior Star
2. Kvalifikationsperiod: Trettio månader från det att du först kvalificerar som Senior Star
Distributörer som arbetar mot belöningar i det tidigare Elite Express-programmet
Om en distributör redan arbetar mot Ei3, Si6, Gi6 eller Pi5 och uppnår Star-, Senior Star-, Executive-, Silver- eller Gold-rang för första gången senast den 31 mars 2018 får denne delta i det gamla Elite Express-programmet och har möjlighet att kvalificera sig för de gamla belöningarna enligt de gamla tidsramarna för nästa rang.
Exempel: Om en distributör uppnår Silver-rang senast den 31 mars 2018 får denne möjligheten att uppnå och bli belönad med Gold-rang efter 6 belöningar. Efter sexmånadersperioden flyttas distributören över till det nya Elite Express-programmet, oavsett om denne uppnått Gi6 eller inte.
Belöningar och erkännanden
Följande tabell visar belöningarna för varje belönings- och bonusväg i Elite Express-programmet:
TIDSRAMARBELÖNINGAR
Executive inom 22 000 Express Reward-poäng och 100 Essential Reward-poäng
Silver inom 44 000 Express Reward-poäng och 200 Essential Reward-poäng
Gold inom 810 000 Express Reward-poäng och 300 Essential Reward-poäng
Platinum inom 816 000 Express Reward-poäng och 800 Essential Reward-poäng
Diamond inom 820 000 Express Reward-poäng
Elite inom 3020 000 Express Reward-poäng
Avbokning och återbetalning: Force Majeure
En distributör som kvalificerar för en belöning och sedan försöker avbeställa den får inte någon återbetalning för beställningen. Young Living är inte ansvariga om leveransen av en belöning förhindras eller fördröjs på grund av något av följande: slut i lager, strejk, demonstration, bojkott, eldsvåda, översvämning, olycka, krig (förklarat eller inte), revolution, revolt, uppror, force majeure, regeringsåtgärder (inklusive och utan begränsning organ och myndigheter i USA), samhällsfientliga åtgärder, brist eller ransonering på bensin, annat bränsle eller andra nödvändiga produkter, oförmögenhet att införskaffa material eller arbetskraft eller andra anledningar som rimligen ligger utanför Young Livings kontroll.
Licens
Genom att delta i Elite Express-programmet och acceptera en belöning samtycker distributören till att Young Living kan använda hans eller hennes namn, adress (stad och stat/provins), röst och uttalanden som rör Elite Express-programmet och Young Living samt fotografier eller andra avbilder, utan ytterligare ersättning, meddelande eller tillstånd i reklam eller marknadsföring som Young Living eller relaterade enheter använder i medier utan territoriella begränsningar eller tidsbegränsningar, utom när detta är förbjudet enligt lag.
Ansvarsbegränsning
Young Living ansvarar inte för eventuella skillnader och vinnarna får inte någon mellanskillnad, om det skulle finnas någon, mellan det verkliga värdet av ett pris vid tidpunkten det delas ut och det ARV som anges i dessa officiella regler eller annat kampanjrelaterat material. Young Living och dess partners, dotterbolag och moderbolag är inte ansvariga för eventuella felaktigheter i uppgifter som kan användas i Elite Express-programmet; för tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid bearbetning av beställningar, inklusive uppgifter som angetts av distributörerna; eventuella kommunikationsproblem såsom tekniska fel relaterade till datorer, telefoner, kablar och otillgängliga nätverks- eller serveranslutningar; relaterade tekniska fel eller andra brister i maskinvara, programvara eller virus; eller ofullständiga, sena eller felskickade beställningar. Om rättvist och korrekt genomförande av Elite Express-programmet påverkas av datorvirus eller liknande tekniska problem som inverkar på rättvisan, säkerheten och administrationen av Elite Express-programmet kan Young Living efter eget gottfinnande avsluta, ändra eller modifiera kampanjen eller delar därav. Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara beställningar från distributörer som Young Living anser har försökt att manipulera eller påverka administrationen, säkerheten, rättvisan eller det korrekta genomförandet av Elite Express-programmet, distributörer som beter sig på ett icke-sportsmannamässigt sätt och distributörer som har för avsikt att hota eller trakassera någon person. Genom att delta i Elite Express-programmet frånsäger sig distributörerna alla rättigheter att göra anspråk på skadestånd i avskräckande syfte, anspråk på avsiktliga och efterföljande skador, advokatkostnader och andra skador annat än verkliga kostnader eller förluster som kan uppstå i samband med deltagande i Elite Express-programmet eller accepterande, mottagande eller användning av en belöning. Alla föremål för talan som uppstår på grund av eller i samband med Elite Express-programmet eller en utdelad belöning kommer att behandlas individuellt, utan tillgång till någon form av grupptalan. Inom vissa myndighetsområden kan det vara förbjudet att begränsa skadeståndskrav eller möjligheten att söka skadestånd genom kollektiv talan, så vissa av dessa begränsningar kanske inte gäller för dig.
Essential Rewards
Den som deltar måste ha en regelbunden månatlig beställning på minst 50 PV. Young Living förbehåller sig rätten att utelämna produkter som inte finns tillgängliga.
Du tjänar inte PV på produkter som inhandlas med Essential Reward-poäng. Poäng kan endast lösas in mot produkter med full PV. En del varor, exempelvis marknadsföringsvaror, går kanske inte att köpa med Essential Rewards-poäng. Ytterligare undantag kan förekomma. Distributören är själv ansvarig för frakt- och administrationsavgifter och eventuell skatt. Avbeställning av en Essential Rewards-beställning gör att alla oanvända Essential Rewards-poäng förverkas och månadsdeltagandet i programmet återställs till 0. Poäng som tjänats in på en returnerad produkt blir förverkade.
1 Avgifterna gäller enbart landtransporter i Europa. Rabatterade priser gäller inte på Essential Rewards-beställningar.
2 Deltagandet i Essential Rewards måste ske under på varandra följande månader. Månad ett börjar när distributören anmäler sig. Poäng kan inte lösas in förrän distributören har deltagit i Essential Rewards två månader i rad. Det går att lösa in upp till 350 poäng per månad. Poängen löper ut rullande efter 12 månader. Du har alltså 12 månader på dig att använda dem från det datum du tjänat in dem. Alla poäng förverkas om du avslutar ditt deltagande Essential Rewards-programmet. En poäng motsvarar i allmänhet 0,84 €.
Övriga regler och föreskrifter
Alla som tar emot en belöning ansvarar för eventuella skatter i samband med belöningen oavsett om belöningen används eller inte och oavsett om personen tar emot belöningen när den presenteras. När så är tillämpligt anges belöningens marknadsvärde på den tillämpliga skatteblanketten. Om delar av en belöning ändras på grund av anledningar utanför Young Livings kontroll eller om en belöning eller delar av den av någon anledning inte är tillgängliga, ansvarar Young Living inte för sådana ändringar och Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta en belöning med något annat av motsvarande eller högre värde. En belöning kan inte överföras till tredje part. Belöningar kan inte bytas mot kontanter. Genom att acceptera en belöning godkänner mottagaren att Young Living inte kan hållas ansvariga för några personskador, skador eller förluster av något slag till följd av eller i samband med utdelning, mottagande, innehav eller användning av belöningen eller några aspekter eller delar därav. Young Living är den utslagsgivande bedömaren av alla regler, tolkningar och bedömningar av krav. Eventuella kvalificerande bidrag kommer att rapporteras som inkomst på vinnarens årliga skatteblankett, om tillämpligt. Medlemmar som får en belöning har själva ansvaret att betala skatt på bidraget eller bidragen från Young Living. Elite Express-programmet gäller inte där det är förbjudet enligt lag. Alla distributörer som deltar och kvalificerar sig måste redovisa eller verifiera sitt totala poängantal.
Genom att delta i Elite Express-programmet bekräftar du att (i) du kommer att följa reglerna för Elite Express-programmet, inklusive alla kvalificeringskrav; (ii) att alla uppgifter som du tillhandahåller i samband med Elite Express-programmet är sanna och korrekta; samt att du (iii) samtycker till att följa Young Livings beslut som är bindande i alla frågor som gäller Elite Express-programmet. Distributörer som inte följer dessa regler för Elite Express-programmet samt Young Livings principer och rutiner diskvalificeras. Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta, ändra eller annullera Elite Express-programmet när som helst, med eller utan förvarning och oavsett anledning, eller utan anledning, inklusive om bedrägeri, tekniska fel, virus, buggar, fel i programmering eller några andra faktorer äventyrar administrationen, säkerheten eller integriteten av Elite Express-programmet.
Elite Express-programmet underkastas alla tillämpliga federala, statliga, provinsiella och kommunala lagar. Alla ärenden och frågor angående sammanställandet, giltigheten, tolkningen och tillämpandet av dessa regler för Elite Express-programmet eller rättigheter och skyldigheter för deltagare och Young Living i samband med Elite Express-programmet ska regleras av och tolkas utan lagkonflikter i enlighet med Europeiska lagar och förordningar. Alla deltagare erkänner jurisdiktionen för alla europeiska federala, statliga och lokala lagar och förordningar. I händelse av konflikter mellan uppgifterna för Elite Express-programmet i dessa regler och uppgifter om Elite Express-programmet i annat material (inklusive, men inte begränsat till, POS-material, online-material och tryckta annonser) gäller de regler som anges i detta dokument om Elite Express-programmet.
Om något villkor i dessa Elite Express-regler inte kan genomdrivas så påverkar det inte de övriga villkoren. I händelse av att ett villkor anses ogiltigt, inte kan genomdrivas eller är olagligt kommer återstående villkor i dessa officiella regler för Elite Express-programmet att fortsätta att gälla och de ska tolkas som om det ogiltiga eller olagliga villkoret inte existerade.