Polityka prywatności

Polityka prywatności Young Living Europe B.V.

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Firma Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma YOUNG LIVING („my”, „nas”, „nasz(-a/-e)”) wykorzystuje i chroni informacje osobiste gromadzone poprzez / („strona internetowa YOUNG LIVING”).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danego Użytkownika, takie jak zwroty grzecznościowe, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, itp. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów prawa europejskiego i stosownych praw krajowych dotyczących ochrony danych.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych odbywa się wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika lub gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. Poniższe przepisy dostarczają Użytkownikowi informacji na temat rodzaju, zakresu oraz celu gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych.

W przypadku korzystania z zakontraktowanych dostawców usług do poszczególnych funkcji naszej oferty lub naszych usług lub w przypadku wykorzystania danych do celów reklamowych lub analiz, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. W takim przypadku poinformujemy również o określonych kryteriach i czasie przechowywania danych. Informujemy również Użytkowników o ich prawach w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do naszej strony internetowej YOUNG LIVING. W przypadku przekierowania za pośrednictwem linków z naszej strony YOUNG LIVING do stron internetowych osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na tychże stronach dotyczącymi przetwarzania danych.
2. INFORMACJE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO i wszystkich innych mających zastosowanie przepisów UE w zakresie ochrony danych („Administrator danych”) jest YOUNG LIVING. W przypadku pytań, sugestii lub uwag dotyczących prywatności naszej strony internetowej, prosimy o kontakt z:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Holandia

E-Mail: obslugaklienta@youngliving.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może również w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych. Kontakt ten może odbyć się poprzez adres e-mail podany powyżej lub też poniższy:

E-Mail: DPO@youngliving.com


3. WYJAŚNIENIE PODSTAW PRAWNYCH ORAZ CZASU PRZECHOWYWANIA
3.1. Podstawy prawne przechowywania danych osobowych

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania będzie pierwsze zdanie art. 6 ust. 1 (a) RODO. Każda zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy z Użytkownikiem lub jego firmą, odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 (1) ust. 1 (b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania danych w związku z działaniami przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia jednego z naszych zobowiązań prawnych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 (1) (c) RODO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności Użytkownika nie przeważają nad naszym uzasadnionym interesem, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO.

3.2. Czas przechowywania i usuwanie danych

Gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez nas dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak wymaga tego konkretny cel. Jeśli nie ma już konieczności ich przechowywania, dane te zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Może jednak nastąpić sytuacja, w której przepisy europejskie, obowiązujące przepisy krajowe lub inne przepisy mogą wymagać od nas przechowywania danych przez dłuższy okres. Gdy okres ten wygaśnie, usuniemy dane lub ograniczymy ich przetwarzanie.
4. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, nazywany jest „podmiotem danych” w rozumieniu RODO. Ma on następujące prawa w stosunku do YOUNG LIVING:

4.1. Prawo do informacji na temat przetwarzania danych
Użytkownik może w dowolnym momencie, w zakresie zgodnym z przepisami, zażądać informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku Użytkownik ma również prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych (patrz art. 15 RODO).


4.2. Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych przez YOUNG LIVING, jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne (patrz art. 16 RODO).


4.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach Użytkownik może wystąpić o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych (patrz art. 18 RODO).


4.4. Prawo do usunięcia
Użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych przez YOUNG LIVING, spełniając określone warunki. Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne (patrz art. 17 RODO).


4.5. Prawo do uzyskania informacji
Jeśli Użytkownik zażąda od YOUNG LIVING sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, YOUNG LIVING powiadomi o tym wszystkich odbiorców, którym dane te zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe do zrealizowania lub wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku (patrz art. 19 RODO).


4.6. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczył YOUNG LIVING w uporządkowanym, ogólnodostępnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innej firmie w sposób niezakłócony przez YOUNG LIVING, jeśli spełnione są odpowiednie warunki (patrz art. 20 RODO).


4.7 Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO, ze względu na swoją szczególną sytuację (patrz art. 21 (1) RODO). Konsekwencją takiego sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez YOUNG LIVING, chyba że YOUNG LIVING przedstawi istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności Użytkownika, lub gdy przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przetwarzaniu w takim celu (patrz art. 21 (2) RODO).
O sprzeciwie można poinformować nas następującą drogą kontaktu:
Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Holandia
E-Mail:
obslugaklienta@youngliving.com
4.8 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na ochronę danych, może ją w dowolnym momencie odwołać (patrz art. 7 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania przeprowadzonego na podstawie deklaracji zgody aż do jej odwołania.


4.9 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka administracyjnego lub sądowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych stanowi naruszenie RODO (patrz art. 77 RODO).


5. ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ YOUNG LIVING I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA
Za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową YOUNG LIVING, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z jego systemu komputerowego. Gromadzone dane obejmują zwłaszcza:
Informacje o rodzaju przeglądarki
Informacje o systemie operacyjnym
Informacje o dostawcy usług internetowych
Adres IP użytkownika
Datę i godzinę wizyty na naszej stronie
Informacje o stronie internetowej, z której system przechodzi na naszą stronę internetową
Informacje na temat strony internetowej odwiedzanej przez system za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Wyżej wymienione dane na temat Użytkownika będą przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi zasadniczo nie ma miejsca.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. YOUNG LIVING posiada uzasadniony interes w gromadzeniu i tymczasowym przechowywaniu danych, ponieważ tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system umożliwia wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika.

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Ponadto dane te są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena plików dziennika do celów marketingowych nie ma miejsca. Wyjątkiem są gromadzone przez nas informacje o ustawieniach przeglądarki. Obejmują one sprawdzenie ustawień języka w przeglądarce, w celu wyświetlenia odpowiedniej wersji językowej witryny YOUNG LIVING.


Gdy tylko dane te przestaną być potrzebne do wskazanego celu, zostaną usunięte lub staną się anonimowe, tak aby przypisanie ich do użytkownika stało się niemożliwe. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, zostaną usunięte po siedmiu dniach.


6. PIERWSZE ZAMÓWIENIE (REJESTRACJA DYSTRYBUTORÓW I KLIENTÓW DETALICZNYCH)
6.1. Przetwarzanie przez YOUNG LIVING

Aby złożyć pierwsze zamówienie na stronie YOUNG LIVING, użytkownik może zarejestrować się na stronie YOUNG LIVING i utworzyć swój profil użytkownika. Najpierw należy wybrać między opcją zostania dystrybutorem lub klientem detalicznym YOUNG LIVING. Dodatkowo, podczas rejestracji możemy przetwarzać następujące dane:
Imię i nazwisko
Dany podmiot prawny (firma, jednoosobowy przedsiębiorca, osoba fizyczna)
Adres
Kraj pochodzenia lub kraj firmy
Język
Adres e-mail
Numer telefonu
Szczegóły dotyczące płatności
Numer identyfikacyjny VAT (wyłącznie w przypadku dystrybutorów)
Wiek
Hasło
Kod zabezpieczający PIN
Wskazanie przy pomocy numeru identyfikacyjnego sponsora i osoby polecającej, czy osoba została polecona przez zarejestrowanego członka YL
Po wprowadzeniu danych do formularza, YOUNG LIVING utworzy konto użytkownika, a następnie wygeneruje numer identyfikacyjny. Używamy tych danych, przechowujemy je i przetwarzamy, ponieważ są one niezbędne do zbudowania, ustrukturyzowania lub zmiany stosunku umownego między Użytkownikiem a YOUNG LIVING oraz do korzystania z powiązanych usług i naliczania za nie opłat.

Podstawami prawnymi wyżej wymienionego przetwarzania danych na stronie internetowej YOUNG LIVING są art. 6 ust. 1 (1) (b) i (f) RODO. Gdy dane te nie są już potrzebne do wymienionego celu i nie podlegają żadnym umownym ani ustawowym okresom przechowywania, usuwamy je. W niniejszym przypadku jest to nie później niż po 10 latach.


6.2. Przekazanie osobom trzecim

Jeśli Użytkownik jest klientem detalicznym poprzez sprzedawcę ze strony MyYL na naszej stronie YOUNG LIVING, dostarczymy mu na stronie MyYL informacji na temat tego, jakie produkty umieścił w koszyku. Może się zdarzyć, że wybrane informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji zostaną udostępnione naszym autoryzowanym dystrybutorom do celów obliczania prowizji. Mogą oni na przykład zobaczyć listę kupionych produktów oraz daty zamówień, a także imię i nazwisko Użytkownika.

Podstawą prawną wyżej wspomnianego przetwarzania danych przez YOUNG LIVING jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. YOUNG LIVING ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, ponieważ dystrybutorzy otrzymują prowizje od sprzedaży, w której pośredniczą.

Informacje zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do tego celu i nie będą podlegać żadnym umownym ani ustawowym okresom przechowywania.


7. NEWSLETTER
7.1. Przesyłanie newsletterów

Po utworzeniu konta klienta, Użytkownik może zapisać się do bezpłatnego newslettera. Jeśli wyrazi na to zgodę, nasz newsletter będzie na bieżąco informował go o najnowszych olejkach i produktach do pielęgnacji YOUNG LIVING, wydarzeniach i spotkaniach YOUNG LIVING oraz farmach YOUNG LIVING. Dane wprowadzane przez Użytkownika podczas rejestracji do newslettera wysyłane są do nas za pomocą interfejsu użytkownika. Są to zwykle:
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, przetwarzane są również inne dane
Potrzebujemy adresu e-mail, aby móc przesyłać do Użytkownika nasz newsletter oraz w celu identyfikacji i weryfikacji jego zgody. Będziemy również przechowywać adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie rejestracji Użytkownika oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, poinformowanie o możliwym niewłaściwym wykorzystaniu jego danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO.

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko Użytkownik anuluje subskrypcję newslettera lub zostanie ona zawieszona przez nas. Użytkownik może zawiesić subskrypcję newslettera w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Każdy wysyłany newsletter zawiera link, który umożliwia bezproblemowe zrezygnowanie z subskrypcji. Użytkownik może również wysłać wiadomość e-mail na adres obslugaklienta@youngliving.com lub skontaktować się z osobą odpowiedzialną wymienioną powyżej.
7.2. Przekazanie osobom trzecim

Nasze newslettery są dystrybuowane przez MailChimp, dostawcę usług pocztowych Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA („MailChimp”). Korzystamy z usług MailChimp do przetwarzania danych na zlecenie.

MailChimp może wykorzystywać pseudonimizowane dane przekazanych mu adresatów, czyli takie, które nie są przypisane do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, na przykład do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych. MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera do kontaktowania się z nimi lub do przekazywania informacji osobom trzecim.

MailChimp przetwarza dane osobowe Użytkownika w Stanach Zjednoczonych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US, a zatem zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi standardami prywatności.
Korzystanie z usług MailChimp odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. Jeśli Użytkownik zawiesi subskrypcję lub wycofa swoją zgodę, instruujemy firmę MailChimp, aby usunęła jego dane.

Polityka prywatności MailChimp znajduje się pod następującym adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/.


8. KONTAKT Z YOUNG LIVING
8.1. Przetwarzanie przez YOUNG LIVING

Na naszej stronie znajduje się kilka adresów e-mail, z których można skorzystać, aby skontaktować się z nami w zależności od charakteru danego zapytania. Jeśli Użytkownik wyśle nam wiadomość e-mail, zapiszemy jego adres e-mail, a także dostarczone przez niego dane.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (1) (b) i (f) RODO. Kontakt może być inicjacją umowy, ale YOUNG LIVING ma również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie dalszej potrzeby ich gromadzenia, a ich usunięcie nie będzie również kolidować z żadnymi prawnymi ani umownymi zobowiązaniami do archiwizacji. Konwersacja kończy się, gdy z okoliczności wynika, że problem został rozwiązany.

W momencie wysyłania wiadomości mogą być również przechowywane następujące dane:
Adres IP użytkownika
Data i godzina kontaktu
Dane te, przetwarzane podczas procesu przesyłania, mają na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu wiadomości e-mail i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Zostaną one usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni. Dane wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania konwersacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (1) (b) lub (f) RODO.
8.2. Czat na żywo (przetwarzanie przez osoby trzecie)

Na stronie YOUNG LIVING dostępny jest czat na żywo o nazwie Boldchat, za pomocą którego można skontaktować się z obsługą klienta YOUNG LIVING. Czat na żywo obsługiwany jest przez LogMeIn, a dane są przekazywane bezpośrednio do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem Boldchat. Firma LogMeIn dostępna jest pod adresem: LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („Boldchat”). Boldchat to internetowa usługa interakcji z klientem na żywo, która oferuje szereg wydajnych funkcji, narzędzi wsparcia i komunikacji oraz interfejsów API, a także umożliwia pracownikom serwisu dotarcie do osób odwiedzających witrynę YOUNG LIVING oraz pomoc tym osobom. Jeśli Użytkownik wybierze tę opcję, wyłącznie jego imię i nazwisko zostaną wprowadzone i przesłane za pomocą maski wprowadzania danych. Dalsze dane zostaną przesłane tylko wtedy, gdy Użytkownik ujawni je na czacie lub w przypadkach opisanych poniżej.

Korzystając z czatu, należy wziąć pod uwagę, że Boldchat zbiera wygenerowane za pomocą czatu dane. Dane te zostały wprowadzone przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z czatu wraz z Użytkownikiem lub też utworzone przez samą infrastrukturę (na przykład czas trwania sesji, korzystanie z kamer internetowych, informacje o połączeniu itp.). Boldchat może również gromadzić informacje o użytkowaniu i dzienniku dotyczące sposobu, w jaki dana osoba uzyskuje dostęp do czatu i go używa, w tym informacje o urządzeniu, na którym czat jest używany, adresach IP, danych lokalizacyjnych, ustawieniach języka, używanym systemie operacyjnym, unikalnych identyfikatorach urządzenia i inne dane diagnostyczne, które Boldchat wykorzystuje do obsługi swoich usług.
Boldchat może przekazywać dane do krajów trzecich, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych na mocy RODO. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Boldchat podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA i zawsze stosuje standardowe klauzule umowne UE. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w masce wprowadzania danych programu czatu służy wyłącznie szybszemu i lepszemu przetwarzaniu zapytania. Poprawa obsługi klienta leży w naszym interesie. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie dalszej potrzeby ich gromadzenia, a ich usunięcie nie będzie również kolidować z żadnymi prawnymi ani umownymi zobowiązaniami do archiwizacji. Konwersacja kończy się, gdy z okoliczności wynika, że problem został ostatecznie rozwiązany.

Więcej informacji na temat Boldchat można znaleźć tutaj: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.

8.3. Przekazanie do innych firm YOUNG LIVING

Dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane firmom YOUNG LIVING, o ile treść zapytania jest z nimi powiązana tematycznie i regionalnie (przetwarzanie danych na zlecenie). YOUNG LIVING pozostaje jednak głównym źródłem kontaktu dla Użytkownika, aby korzystać z praw w stosunku do YOUNG LIVING. Przegląd naszych powiązanych firm można znaleźć tutaj: /en_US/company/contactus/international.

YOUNG LIVING może również przekazywać dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do Stanów Zjednoczonych. Odbywa się to tylko w przypadku, gdy zapytanie dotyczy tematycznie naszych firm YOUNG LIVING. YOUNG LIVING podejmie jednak niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, na przykład, jeśli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, YOUNG LIVING zadba w razie potrzeby o dodatkowe środki, takie jak zawarcie z importerem danych zgodnych z UE umów dotyczących przesyłania tych danych.
Podstawą prawną przekazywania danych firmom YOUNG LIVING jest art. 6 ust. 1 (1) (a), (b) i (f) RODO. Jeśli zapytanie Użytkownika zawiera element spoza kompetencji YOUNG LIVING, mamy uzasadniony interes w zaangażowaniu firm YOUNG LIVING w celu odpowiedzi na to zapytanie. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu i nie ma żadnych zobowiązań prawnych ani umownych.

9. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
Oprócz powyższych danych, podczas korzystania ze strony YOUNG LIVING, na komputerze Użytkownika używane i przechowywane są różne rodzaje plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszej witryny YOUNG LIVING. Za pomocą plików cookie możemy uzyskać różne informacje.
Używamy następujących rodzajów plików cookie:

Pliki cookie mogą być wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Przykładowo, używając plików cookie możemy uzyskać informację, że Użytkownik odwiedził naszą stronę już wcześniej.
Korzystając z plików cookie, możemy również zapewnić bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez tej opcji.
Dzięki plikom cookie, informacje i oferty na naszej stronie mogą zostać zoptymalizowane, na przykład pod kątem potrzeb Użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać Użytkownika na naszej stronie internetowej. Dzięki temu ułatwiamy korzystanie z naszej strony.
Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, np. aby określić, ilu użytkowników odwiedza stronę i w których miejscach powinna być ulepszona. Analiza ta nie ustanawia jednak żadnego powiązania między Użytkownikiem a statystykami wygenerowanymi z zebranych danych. Gdy tylko używamy plików cookie do analizy strony, informujemy o tym.
Używamy danych gromadzonych przez pliki cookie tak długo, jak są one niezbędne do ich określonego celu.
Pliki cookie są przechowywane na komputerze Użytkownika. W każdej chwili może on zdecydować, czy chce je usunąć. Poprzez ustawienia w przeglądarce Użytkownik może sam zdecydować, czy transfer za pomocą plików cookie z jego komputera do nas ma być wyłączony, ograniczony lub nawet całkowicie usunięty. Jeśli wszystkie pliki cookie dla naszej witryny zostaną dezaktywowane, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony może nie być możliwe.
Poniższa lista zawiera szczegóły dotyczące wyłączania lub zarządzania ustawieniami plików cookie w używanej przeglądarce:
10. KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS
Nasza strona internetowa YOUNG LIVING korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google. Firma Google korzysta z następującego adresu: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics używa „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, które pozwalają nam analizować korzystanie z witryny YOUNG LIVING. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny YOUNG LIVING są zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ukrywamy adres IP Użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych stronach porozumienia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Google, w imieniu operatora naszej witryny YOUNG LIVING, wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny YOUNG LIVING, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie YOUNG LIVING oraz do świadczenia innych usług związanych z witryną YOUNG LIVING i korzystaniem z Internetu dla YOUNG LIVING. Adres IP podany przez przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google stosuje się do zasad Tarczy Prywatności UE-USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Uzasadnienie korzystania z Google Analytics przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 (1) (a) RODO, jeżeli wcześniej uzyskano od Użytkownika zgodę i zgodnie z art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO, z racji tego, że YOUNG LIVING ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony YOUNG LIVING.
Użytkownik może zap obiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny YOUNG LIVING. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny YOUNG LIVING (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalację wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Aby dane Użytkownika nie były gromadzone, można również skonfigurować plik cookie rezygnacji. Jeśli Użytkownik chce zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania strony YOUNG LIVING, należy kliknąć tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Przetwarzamy dane tak długo, jak jest to konieczne (w tym przypadku do statystyk i ich oceny). Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/.
11. KORZYSTANIE Z GOOGLE MAPS
Niektóre strony YOUNG LIVING korzystają z API Google Maps, usługi mapowej obsługiwanej przez Google Inc. („Google”). Firma Google korzysta z następującego adresu: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Pozwala to Użytkownikom wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie YOUNG LIVING i zapewnia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
Gdy Użytkownik odwiedza stronę YOUNG LIVING oferującą mapy, Google otrzymuje o tym informację. Dodatkowo, następujące dane zostaną przekazane do Google:
Adres IP użytkownika
Data i godzina zapytania
Różnica strefy czasowej do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
Treść zapytania (konkretna strona)
Status dostępu / kod odpowiedzi HTTP
Każda przesłana ilość danych
Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
Typ przeglądarki
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które Użytkownik jest zalogowany, czy też nie. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta. Jeśli Użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ocena ta zostanie przeprowadzona w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklam na żądanie i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach Użytkownika na stronie YOUNG LIVING. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili i musi zgłosić się bezpośrednio do Google, aby to zrobić.


Usługa Google Maps, a tym samym przesyłanie danych do Google, mogą być łatwo dezaktywowane poprzez wyłączenie JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można użyć widoku mapy.

Google przetwarza również dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Uzasadnienie korzystania z API Google Maps przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO, ponieważ w niniejszym przypadku YOUNG LIVING ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Korzystamy z interfejsu API Google Maps, aby zaoferować funkcję mapy. Dane będziemy przetwarzać tylko tak długo, jak będzie to konieczne.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych Google można znaleźć w Polityce prywatności Google. Więcej informacji na temat praw i ustawień prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

12. LINKI I WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
12.1. Informacje ogólne

Na stronie YOUNG LIVING używane są linki do profili YOUNG LIVING w mediach społecznościowych. Do każdej ze stron sieci społecznościowych przypisane jest proste łącze. W związku z tym podczas odwiedzania strony internetowej YOUNG LIVING nie następuje automatyczna wymiana ani przekazywanie danych osobowych do operatora danej sieci społecznościowej — poza przypadkami opisanymi szczegółowo poniżej. Po kliknięciu odpowiedniego łącza, które otwiera wyskakujące okienko, a następnie wprowadzeniu danych dostępu do sieci społecznościowej (lub jeśli Użytkownik jest już zalogowany), dane te są przetwarzane wyłącznie przez daną sieć.

Użytkownik może kontrolować, jakie dane udostępnia w sieciach społecznościowych za pomocą ustawień prywatności dostępnych na większości platform mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat dostosowania ustawień prywatności i sposobu, w jaki zewnętrzne serwisy społecznościowe przetwarzają dane osobowe, znajduje się poniżej:


12.2. Facebook


Nasza strona posiada łącze do usługi Facebook („Facebook”). Usługa ta obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Link oznaczony jest odpowiednim logo usługi Facebook. Po kliknięciu łącza zostaje nawiązane połączenie między przeglądarką internetową a usługą Facebook. Charakter, zakres, cel gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, a także prawa i opcje ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności na portalu Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)


12.3. Twitter

Nasza strona posiada łącze do usługi Twitter („Twitter”), oferowanej przez Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Link oznaczony jest odpowiednim logo usługi Twitter. Każde kliknięcie logo Twitter na stronie YOUNG LIVING spowoduje połączenie przeglądarki z serwerem tej usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Twitter, a także praw i opcji ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności na portalu Twitter (https://twitter.com/privacy#update).


12.4. LinkedIn

Nasza strona posiada łącze do usługi LinkedIn Corporation Network („LinkedIn”). Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Link oznaczony jest odpowiednim logo usługi LinkedIn. Po kliknięciu linku przeglądarka łączy się z serwerem LinkedIn. Polityka prywatności LinkedIn dostępna jest na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL. Polityka plików cookie LinkedIn dostępna jest na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=pl_PL


12.5. Instagram

Nasza strona posiada łącze do usługi Instagram, udostępnianej przez Instagram LLC. („Instagram”), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Link oznaczony jest odpowiednim logo usługi Instagram w postaci aparatu fotograficznego. Po kliknięciu ikony, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami usługi Instagram. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram, a także powiązane prawa i opcje ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności na portalu Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

12.6 Google+

Nasza strona posiada łącze do usługi Google+, obsługiwanej przez Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Link oznaczony jest odpowiednim logo usługi Google+. Każde kliknięcie logo Google+ na stronie YOUNG LIVING spowoduje połączenie przeglądarki z serwerem Google. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google. Więcej informacji o prawach i ustawieniach prywatności można również znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


12.7. Pinterest

Nasza strona posiada łącze do sieci społecznościowej Pinterest, prowadzonej przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”). Po kliknięciu łącza zostaje nawiązane połączenie między przeglądarką internetową a usługą Pinterest. Więcej informacji o celu, zakresie oraz przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Pinterest, a także o prawach i sposobach ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy


12.8. DISQUS

Na naszej stronie internetowej YOUNG LIVING wykorzystujemy system komentarzy DISQUS, obsługiwany przez DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA („DISQUS”). DISQUS umożliwia logowanie się za pomocą własnego konta użytkownika DISQUS lub istniejących kont użytkowników usług Facebook, Twitter lub Google+. Jeśli Użytkownik zalogował się do funkcji DISQUS na swoim koncie w mediach społecznościowych za pośrednictwem naszej strony YOUNG LIVING, dostawcy tych usług również będą gromadzić i przetwarzać informacje o korzystaniu z funkcji DISQUS. Należy wtedy wziąć pod uwagę informacje dotyczące prywatności danego dostawcy. Dostępna jest również funkcja dodawania anonimowych komentarzy jako gość, jednak w tym przypadku niektóre funkcje nie będą dostępne.

DISQUS przesyła do YOUNG LIVING adres e-mail użytkownika oraz jego adres IP użyte podczas dodawania komentarza. Informacje te potrzebne nam są wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z korzystaniem z DISQUS, na przykład, jeśli mamy pytania dotyczące komentarzy Użytkownika. W takiej sytuacji nie następuje nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim.

Gdy użytkownik strony internetowej zawierającej DISQUS napisze komentarz, jest on przesyłany do DISQUS w USA wraz z danymi użytkownika. W tym celu DISQUS przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim standardem ochrony danych.

O ile Użytkownik wyraził na to zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych przez DISQUS jest art. 6 ust. 1 (1) (a) RODO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. DISQUS jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO.

Gdy dane te nie są już potrzebne do wymienionego celu i nie podlegają żadnym ustawowym wymaganiom dotyczącym przechowywania, usuwamy je.
Informacje na temat polityki prywatności DISQUS można znaleźć tutaj: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

12.9 Vimeo
Do zamieszczania filmów na stronie YOUNG LIVING korzystamy między innymi z usługi Vimeo, obsługiwanej przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 („Vimeo”).

Podczas odtwarzania filmów Vimeo na naszej stronie YOUNG LIVING następuje połączenie z serwerami Vimeo w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się to z wysyłaniem pewnych informacji do Vimeo. Mogą to być na przykład:


Adres IP użytkownika
Informacje o przeglądarce, np. ustawienia językowe
Informacje o plikach cookie dotyczące ustawionych wcześniej plików cookie Vimeo
Informacje o stronie internetowej, z której odwiedzana jest witryna Vimeo oraz którą Użytkownik odwiedza po obejrzeniu filmu na Vimeo.
Vimeo umożliwia również korzystanie z innych funkcji, takich jak ocenianie lub udostępnianie filmów. Funkcje te są dostarczane wyłącznie przez Vimeo i jego zewnętrznych dostawców usług. Przed ich użyciem należy dokładnie zapoznać się z ich polityką prywatności. YOUNG LIVING nie posiada informacji na temat treści danych gromadzonych przez Vimeo lub osoby trzecie i nie ma wpływu na ich wykorzystanie. Na serwer Vimeo zostaje przesłana informacja na temat tego, które z naszych stron zostały odwiedzone przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest zalogowany jako członek Vimeo, Vimeo przypisze te informacje do jego osobistego konta użytkownika. Korzystanie z wtyczki, na przykład kliknięcie przycisku start w odtwarzaczu, również przypisuje te informacje do konta użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo.

Vimeo przenosi dane Użytkownika do USA i może udostępniać je osobom trzecim. Są to np. firmy powiązane, partnerzy biznesowi i partnerzy reklamowi, którzy z kolei korzystają z technologii śledzenia w witrynie Vimeo.
Uzasadnienie użycia Vimeo przebiega zgodnie z pierwszym zdaniem art. 6 ust. 1 (a) i (f) RODO. Zgody dla YOUNG LIVING można udzielić przed odtworzeniem filmu, a jej odwołanie może odbyć się w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. YOUNG LIVING ma w tym przypadku uzasadniony interes, ponieważ pragnie wykorzystywać filmy wideo, aby przedstawić Użytkownikowi olejki, produkty i filozofię YOUNG LIVING.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych i polityki prywatności Vimeo, należy odwiedzić stronę: https://vimeo.com/privacy.
12.10. YouTube

Na naszej stronie YOUNG LIVING korzystamy również z treści osadzonych (filmów) firmy YouTube LLC, („YouTube”) 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA, należącej do firmy Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy użytkownik odwiedza stronę YOUNG LIVING, na której znajdują się takowe treści, zostaje on połączony z serwerami YouTube, a treść wyświetlana jest na stronie internetowej poprzez powiadomienie przeglądarki. Na serwer YouTube zostanie przesłana informacja na temat tego, które z naszych stron zostały odwiedzone przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest również zalogowany jako członek YouTube, YouTube przypisze te informacje do jego osobistego konta użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta użytkownika YouTube przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny YOUNG LIVING.

YouTube przetwarza również dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Uzasadnienie użycia YouTube przebiega zgodnie z pierwszym zdaniem art. 6 ust. 1 (a) i (f) RODO. Zgody dla YOUNG LIVING można udzielić przed odtworzeniem filmu, a jej odwołanie może odbyć się w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. YOUNG LIVING ma w tym przypadku uzasadniony interes, ponieważ pragnie wykorzystywać filmy wideo, aby przedstawić Użytkownikowi olejki, produkty i filozofię YOUNG LIVING. Korzystamy z YouTube w celu dostarczania treści wideo. Dane będziemy przetwarzać tylko tak długo, jak będzie to konieczne.

Polityka prywatności YouTube dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
13. PRZEKAZANIE OSOBOM TRZECIM
13.1. Informacje ogólne

Zasadniczo przekazujemy dane osobowe wyłącznie usługodawcom, partnerom biznesowym, spółkom powiązanym i innym stronom trzecim w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Możemy ujawnić dane osobowe usługodawcom zleconym przez nas i wymagać od nich świadczenia usług (przetwarzania danych) w naszym imieniu. Dostawcami usług mogą być spółki stowarzyszone YOUNG LIVING lub zewnętrzni dostawcy usług. Przestrzegamy przy tym ściśle obowiązujących krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych. Usługodawcy podlegają naszym instrukcjom oraz surowym ograniczeniom umownym w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z nimi przetwarzanie jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Z góry decydujemy, jakie dokładnie prawa i obowiązki powinni mieć nasi usługodawcy w odniesieniu do danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przez nas ujawnione osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub proces prawny lub w celu dostarczenia naszych produktów i usług i zarządzania nimi. Możemy być również zobowiązani do przekazania informacji organom ścigania lub innym organom rządowym. Informacje mogą zostać ujawnione, jeśli jest to wymagane w celu współpracy i świadczenia usług przez YOUNG LIVING lub jeśli Użytkownik wyrazi zgodę. Dodatkowo, ujawnienie danych jest zazwyczaj wymagane w przypadku trwających audytów.

Możemy również ujawnić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz historię zamówień, sponsorowi YL lub wyższym szczeblom organizacji Użytkownika, aby możliwym było udzielenie pomocy i wsparcia w rozwoju biznesu Użytkownika.


13.2. YOUNG LIVING Essential Oils

Ściśle współpracujemy z naszą globalną siedzibą główną YOUNG LIVING Essential Oils („Siedziba główna”), znajdującą się pod adresem YOUNG LIVING Essential Oils, 1538 W Sandalwood Dr, Lehi, UT 84043, USA. W kwestii przetwarzania danych, nasza siedziba główna może uzyskać dostęp do tych danych wyłącznie w ramach naszych instrukcji (przetwarzanie zamówień). W celu ochrony danych osobowych stosowane są rygorystyczne środki techniczne. Nasza siedziba główna nie ujawni danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu dostarczenia uzgodnionych usług lub w przypadku, gdy nasza siedziba główna musi postępować zgodnie z prawem albo na podstawie ważnej i wiążącej instrukcji rządu lub organu regulacyjnego. Przesyłane dane są ograniczone do niezbędnego minimum.

Nasza siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych, dlatego dane Użytkownika przetwarzane są również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Z tego powodu podjęliśmy dodatkowe środki, takie jak zawarcie zgodnych z UE umów dotyczących przetwarzania i przesyłania danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie jak najlepszej obsługi i najlepszej możliwej oferty naszych produktów. Dane przechowywane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu określonego powyżej.

Więcej informacji na temat polityki prywatności naszej siedziby głównej można znaleźć tutaj: /en_US/company/privacy

13.3. Salesforce

YOUNG LIVING przechowuje i wykorzystuje dane podane przez Użytkownika na stronie internetowej w systemach salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy („Salesforce”) do celów zarządzania relacjami z klientami („CRM”). Salesforce może uzyskać dostęp do danych wyłącznie w ramach naszych instrukcji (przetwarzanie zamówień).
​ Salesforce stosuje rygorystyczne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych. Salesforce nie ujawni danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu dostarczenia uzgodnionych usług lub w przypadku, gdy Salesforce musi postępować zgodnie z prawem albo na podstawie ważnej i wiążącej instrukcji rządu lub organu regulacyjnego. Przesyłane dane są ograniczone do niezbędnego minimum.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (1) (f) RODO. Celem przetwarzania danych jest wsparcie w kwestii systemu CRM (zarządzania relacjami z klientami) ze strony Salesforce.

Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania.

Więcej informacji na temat polityki prywatności w Salesforce znajduje się pod adresem: https://www.salesforce.com/company/privacy/


14. STANDARDY OCHRONY DANYCH
Firma YOUNG LIVING wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Nasi usługodawcy i podmioty stowarzyszone mają umowny obowiązek ochrony poufności danych osobowych. Nie mogą również wykorzystywać danych do celów nieautoryzowanych przez nas.
15. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zalecamy zatem jej regularne czytanie, aby w pełni zrozumieć nasze praktyki dotyczące prywatności. Niniejsza polityka prywatności została ostatni raz zaktualizowana w dniu 3 września 2019 r.