Elite Express

pravidla programu
Účast není podmíněna žádným nákupem ani platbou
Informace o programu
Young Living Essential Oils, LC, se sídlem na adrese 11, Third Floor, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YS („Young Living“), zahajuje 1. dubna 2018 ve 12:00 GMT („datum zahájení programu“) program Elite Express. K účasti v programu Elite Express jsou oprávněni distributoři, kteří postoupili na hodnost Senior Star. Program Elite Express sestává z pěti tras odměn a jedné bonusové trasy, které nabízejí distributorům další motivaci, aby dosáhli a udrželi si své vedoucí pozice v rámci plánu odměn Young Living podle dispozic uvedených v tomto plánu. Distributoři získávají odměny a uznání za dosažení určitých vedoucích pozic v konkrétně vymezené lhůtě, počínaje předkvalifikační hodností.
Program Elite Express je další motivační akcí, jejímž posláním je podněcovat a odměňovat vynikající a výkonné distributory. Vzhledem k tomu, že k účasti jsou vyzváni všichni distributoři, je důležité si pamatovat, že záměrem není nahradit jiné kvalifikace či motivační akce, které jsou nabízeny distributorské základně Young Living, včetně odměn a bonusů nabízených na základě plánu odměn Young Living. Program Elite Express však k 1. dubnu 2018 nahradí původní program Elite Express, který probíhá před datem zahájení programu. Distributoři, kteří se do 31. března 2018 kvalifikují na hodnost Star, budou hodnoceni na základě původního programu Elite Express. Tito distributoři se budou moci kvalifikovat na další trasu ve starém programu Elite Express, poté budou přesunuti do nového programu Elite Express. Nový program Elite Express je popsán níže.
Pravidla programu
1. Zúčastněný distributor musí dosáhnout předkvalifikační hodnosti u každé konkrétní trasy odměn (viz níže) pro zahájení kvalifikačního období.
2. Distributor si musí udržet svou předkvalifikační hodnost po celé kvalifikační období.
3. Distributor musí dosáhnout kvalifikační hodnosti u každé trasy odměn v rámci kvalifikačního období uvedeného pro každou odměnu.
4. Kvalifikační období pro každou trasu odměn začíná 1. dne měsíce po okamžiku, kdy distributor poprvé dosáhne předkvalifikační hodnosti.
5. Distributoři obdrží body Express Rewards a po skončení provizního období jim budou připočteny body Essential Rewards.
Způsobilost k účasti
Program Elite Express je určen distributorům Young Living („distributoři“), kteří jsou aktivní, dosáhli nejméně hodnosti Senior Star, jsou profesně bezúhonní, mají 18 či více let a mají svou hlavní fakturační adresu ve Spojených státech amerických, Kanadě, Evropě, Mexiku, na Novém Zélandu, v Ekvádoru. Tato akce vylučuje všechny distributory na trzích NFR a tam, kde je zakázána, je neplatná. Aktivní distributoři jsou distributoři, kteří za posledních 12 měsíců zakoupili produkty v hodnotě minimálně 50 PV a podepsali s Young Living distributorskou smlouvu. Distributoři jsou profesně bezúhonní a dodržují všechny podmínky distributorské smlouvy a politiky a postupy Young Living.
Kvalifikace a požadavky programu
Zde jsou kvalifikace a požadavky pro program Elite Express:
E2: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Executive do dvou měsíců od prvního dosažení hodnosti Senior Star.
1. Předkvalifikační hodnost: Senior Star
2. Kvalifikační období: Dva měsíce od první kvalifikace jako Senior Star
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Senior Star během každého kvalifikačního měsíce
S4: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Silver do čtyř měsíců od prvního dosažení hodnosti Executive.
1. Předkvalifikační hodnost: Executive
2. Kvalifikační období: Čtyři měsíce od první kvalifikace jako Executive
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Executive během každého kvalifikačního měsíce
G8: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Gold do osmi měsíců od prvního dosažení hodnosti Silver.
1. Předkvalifikační hodnost: Silver
2. Kvalifikační období: Osm měsíců od první kvalifikace jako Silver
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Silver během každého kvalifikačního měsíce
P8: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Platinum do osmi měsíců od prvního dosažení hodnosti Gold.
1. Předkvalifikační hodnost: Gold
2. Kvalifikační období: Osm měsíců od první kvalifikace jako Gold
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Gold během každého kvalifikačního měsíce
D8: Tato odměna se uděluje po dosažení hodnosti Diamond do osmi měsíců od prvního dosažení hodnosti Platinum.
1. Předkvalifikační hodnost: Platinum
2. Kvalifikační období: Osm měsíců od první kvalifikace jako Platinum
3. Požadavky na udržení hodnosti: Udržení hodnosti Platinum během každého kvalifikačního měsíce
BONUS Elite 30: Tato bonusová trasa a odměna se uděluje po dokončení každé z pěti tras odměn (E2, S4, G8, P8 a D8) do 30 měsíců.
1. Předkvalifikační hodnost: Senior Star
2. Kvalifikační období: 30 měsíců od první kvalifikace jako Senior Star
Distributoři zapojení do předchozího programu odměn Elite Express
Pokud distributor již pracuje na dosažení Ei3, Si6, Gi6 nebo Pi5 a poprvé dosáhne hodnosti Star, Senior Star, Executive, Silver nebo Gold k 31. březnu 2018 nebo dříve, bude tento distributor hodnocen podle starého programu Elite Express a má příležitost kvalifikovat se pro staré odměny podle starých časových rámců pro další hodnost.

Příklad: Pokud distributor dosáhne do 31. března 2018 hodnosti Silver, bude mít příležitost dosáhnout za 6 odměn hodnosti Gold. Po šestiměsíčním období, ať už distributor dosáhne Gi6, nebo nikoli, bude automaticky zaregistrován do nového programu Elite Express.

Odměny a uznání
Následující tabulka uvádí odměny pro každou trasu odměn a bonusovou trasu v programu Elite Express:
ČASOVÉ RÁMCEODMĚNY
Executive in 22 000 bodů Express Rewards a 100 bodů Essential Rewards
Silver in 44 000 bodů Express Rewards a 200 bodů Essential Rewards
Gold in 810 000 bodů Express Rewards a 300 bodů Essential Rewards
Platinum in 816 000 bodů Express Rewards a 800 bodů Essential Rewards
Diamond in 820 000 bodů Express Rewards
Elite in 3020 000 bodů Express Reward
Zrušení a vrácení peněz; vyšší moc
Distributor, který se kvalifikuje k získání motivační odměny a poté přistoupí ke zrušení objednávky/objednávek, neobdrží za takovou objednávku vrácení peněz. Společnost Young Living odmítá odpovědnost, jestliže dodání odměny brání či zdržují tyto okolnosti: vyprodání zásob, stávky, stávkové hlídky, snahy o bojkot, požáry, záplavy, nehody, válka (vyhlášená či nevyhlášená), revoluce, povstání, vzpoury, vyšší moc, vládní moc (mimo jiné včetně jakéhokoli orgánu nebo ministerstva Spojených států amerických), zásahy veřejného nepřítele, nedostatek nebo příděly benzinu či jiných pohonných hmot, nemožnost získat materiály nebo práci či jiné příčiny, které jsou oprávněně mimo kontrolu společnosti Young Living.
Licence:
Účastí v programu Elite Express a přijetím motivační pobídky a/nebo odměny vyjadřuje distributor souhlas s využitím svého jména, adresy (město a stát/provincie bydliště), hlasu, prohlášení souvisejících s programem Elite Express a společností Young Living, dále s využitím fotografií a jiných zpodobnění své osoby, bez další odměny, bez nutnosti zaslat oznámení nebo získat povolení, v jakémkoli zveřejnění nebo propagaci/reklamě realizované společností Young Living nebo jakýmikoli spřízněnými subjekty v jakémkoli sdělovacím prostředku, bez ohledu na rozsah území nebo doby trvání, vyjma případů, kdy to zákon zakazuje.
Omezení odpovědnosti
Společnost Young Living neodpovídá za případný rozdíl mezi skutečnou hodnotou ceny v době jejího udělení a hodnotou ARV uvedenou v těchto oficiálních pravidlech nebo v jakýchkoli sděleních či materiálech souvisejících s touto akcí a výhercům nebude tento případný rozdíl dorovnán. Young Living a její přidružené společnosti, dceřiné společnosti a mateřské společnosti nepřebírají odpovědnost za žádné nepřesnosti informací, které mohou být v programu Elite Express použity; za žádnou chybu způsobenou selháním technického či lidského faktoru, k níž by došlo při zpracování objednávek, včetně dat zadaných distributory; za žádnou chybnou komunikaci, jako například technické poruchy počítače, telefonu, kabelu a nedostupnost sítě nebo spojení se serverem; za související technické poruchy nebo jiné závady hardwaru, softwaru nebo v důsledku virů; nebo za neúplné, pozdně dodané nebo chybně směrované objednávky. Jakékoli narušení spravedlivého a řádného provedení programu Elite Express spojené s počítačovým virem nebo podobným typem technické poruchy, která může ovlivnit regulérnost, řádnou bezpečnost a provádění programu Elite Express, může vést k ukončení, změně nebo úpravě programu nebo jeho části podle výhradního zvážení společnosti Young Living. Společnost Young Living si vyhrazuje právo podle svého uvážení prohlásit za neplatné jakékoli objednávky distributorů, kteří se podle názoru společnosti Young Living pokusili zkreslit nebo narušit provádění, bezpečnost či regulérnost programu Elite Express, nebo diskvalifikovat jakéhokoli distributora, který projevil nesportovní chování nebo se pokusil ohrožovat či obtěžovat jakoukoli jinou osobu. Každý distributor se svou účastí v programu Elite Express vzdává všech práv požadovat náhradu škody plnící represivní funkci či náhradu náhodných či následných škod, poplatků právním zástupcům nebo jakýchkoli jiných škod, než jsou skutečné hotovostní výdaje nebo ztráty, které mohou vzniknout v souvislosti s účastí v programu Elite Express nebo s přijetím, vlastnictvím a/nebo využitím jakékoli odměny. Všechny soudní pře vyplývající z programu Elite Express či z odměny nebo pře v souvislosti s tímto programem či odměnou je nutné vyřešit individuálně, aniž by se přikročilo k jakékoli formě hromadné žaloby. Některé jurisdikce nemusejí povolovat určitá omezení náhrad škod nebo možnosti požadovat odškodnění v hromadné žalobě, proto se vás některé restrikce nemusejí týkat.
Essential Rewards:
Účast vyžaduje registraci do pravidelných měsíčních objednávek v hodnotě nejméně 50 PV. Společnost Young Living si vyhrazuje právo vyloučit nedostupné položky.
PV neobdržíte u výrobků zakoupených za body Essential Rewards. Body lze čerpat pouze na nákup produktů v plné hodnotě PV. Některé položky, jako jsou reklamní předměty, nemusí být k dispozici pro nákup pomocí bodů Essential Rewards. Mohou se uplatňovat další výjimky. Distributoři jsou odpovědní za přepravu, manipulaci a příslušnou přepravní daň. Stornováním jakékoli objednávky Essential Rewards ztrácíte všechny své nevyužité body Essential Rewards a měsíční účast v programu se vynuluje. Ztrácíte body získané za jakýkoli produkt, který jste vrátili.
1 Ceny platné pouze u pozemní přepravy v Evropě. Na objednávky za body Essential Rewards se nevztahují snížené ceny.
2 Registrace do programu Essential Rewards musí být provedena v po sobě jdoucích měsících. První měsíc začíná v okamžiku registrace. Body nelze čerpat, dokud není distributor účastníkem programu Essential Rewards po dva po sobě jdoucí měsíce. Distributoři mohou každý měsíc čerpat až 375 bodů. Platnost bodů je 12 měsíců na průběžném základě, tj. každý bod můžete využít během 12 měsíců od data, kdy jste jej získali. Pokud opustíte program Essential Rewards, přijdete o všechny body. Obecně se jeden bod rovná €0.84.
Jiná pravidla a předpisy
Každý příjemce odměny bude odpovědný odvést veškeré příslušné daně ze své odměny, ať byla, či nebyla využita, vyjma případu, kdy odmítne přijmout odměnu v době, kdy je předložena. Kde je to na místě, bude mít příjemce objektivní tržní hodnotu přijaté odměny vykázanou v příslušném daňovém formuláři. Pokud aspekty odměny podlehnou změně, která je mimo kontrolu společnosti Young Living, nebo pokud z jakéhokoli důvodu nebude celá odměna nebo jakákoli její část k dispozici, nebude společnost Young Living za žádné takové změny odpovědná a vyhrazuje si právo podle svého výhradního a absolutního zvážení nahradit odměnu jinou odměnou se stejnou nebo vyšší hodnotou. Není povolen žádný převod odměny na třetí stranu. Za nepeněžní odměny nebude poskytnuta žádná peněžní náhrada. Přijetím odměny příjemce souhlasí s tím, že Young Living nepřebírá odpovědnost za žádné úrazy, škody nebo ztráty jakéhokoli druhu, které vyplývají z přidělení, přijetí, vlastnictví nebo použití odměny nebo jakýchkoli jejích aspektů nebo částí nebo které s výše uvedenými skutečnostmi souvisejí. Společnost Young Living bude konečným rozhodcem ve všech interpretacích pravidel a určeních o zařazení do akce a tato rozhodnutí budou konečná. Jakékoli dotace v rámci kvalifikací budou v příslušných případech vykázány jako příjem na příjemcově ročním daňovém formuláři. Příjemci odměn budou povinni uhradit veškeré daně z dotací udělených společností Young Living. Program Elite Express je neplatný tam, kde je zakázán zákonem. Všichni distributoři, kteří se účastní a kvalifikují, budou podléhat kontrole nebo ověření jejich celkového počtu bodů.
Účastí v programu Elite Express (i) vyjadřujete souhlas s těmito pravidly programu Elite Express, včetně všech požadavků na způsobilost k účasti; (ii) zaručujete, že všechny informace, které poskytujete v souvislosti s programem Elite Express, jsou pravdivé a přesné; a (iii) souhlasíte, že budete vázáni rozhodnutími společnosti Young Living, která budou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se programu Elite Express. Distributoři, kteří nedodržují tato pravidla programu Elite Express a politiky a postupy společnosti Young Living, budou diskvalifikováni. Společnost Young Living si vyhrazuje právo podle svého uvážení tento program Elite Express kdykoli zrušit, pozměnit nebo odložit, ať už na takovou změnu upozorní, či nikoli, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, včetně případů, kdy podvod, technické poruchy, viry, programové chyby a nedostatky či jakákoli jiná příčina naruší realizaci, zabezpečení či charakter programu Elite Express.
Program Elite Express podléhá všem platným federálním, vnitrostátním, oblastním a obecním zákonům. Všechny záležitosti a problematiky ohledně výkladu, platnosti, interpretace a vykonatelnosti těchto pravidel programu Elite Express nebo práv a povinností účastníka a Young Living souvisejících s programem Elite Express se bude řídit a vykládat podle platných právních předpisů evropských států, bez ohledu na konflikty právních zásad. Všichni účastníci souhlasí s jurisdikcí a místem konání federálních, státních a místních soudů Evropy. V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli informacemi o programu Elite Express obsaženými v těchto pravidlech programu Elite Express a informacemi o programu Elite Express v jiných materiálech k akci (mimo jiné včetně jakéhokoli prodejního místa a reklamy na internetu nebo v tisku) budou mít přednost informace o programu Elite Express uvedené v těchto pravidlech programu Elite Express.
Neplatnost či neproveditelnost jakéhokoliv ustanovení těchto pravidel programu Elite Express neovlivní platnost a proveditelnost jakýchkoliv dalších ustanovení. Pokud se zjistí, že je jakékoli ustanovení neplatné nebo jinak nezákonné či nevymahatelné, zůstanou tato pravidla programu Elite Express jinak v platnosti a budou se vykládat podle jejich podmínek, jako by v nich nebylo obsaženo neplatné nebo nezákonné ustanovení.