Game Day Recipe: Cheesy Sweet Potato Bites

Get game day ready with this easy game day recipe made with sweet potatoes, avocado, mozzarella, and cilantro!